Ekoporadna do škol

Rezekvítek

č. projektu

126

rok podání

2007

Dotace

71 250 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu Ekoporadna do škol bylo naplnit princip prevence a trvale udržitelného rozvoje ekologické politiky EU vzděláváním dětí a mládeže.

K dosažení tohoto cíle byla vytvořena během července a srpna 2007 nabídka sady vzdělávacích přednášek, která byla propagována v průběhu září formou propagačního letáku rozeslaného na školy v Brně a blízkém okolí.

Následovalo také představení a krátká prezentace projektu a jednotlivých témat přednášek na semináři pro učitele dne 20.9.2007 a na jihomoravské konferenci o ekologické výchově, pořádné Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání, pod názvem KONEV (KONference Envrironmentální Výchovy).

V průběhu srpna také byly zaškoleny lektorky realizující přednášky na jednotlivá ze tří témat vytvořená pro první pololetí školního roku 2007/2008.

Jednotlivé školy měly možnost si objednat na základě telefonické domluvy, či elektronického dopisu, případně přímo na semináři pro učitele jednotlivá témata na jim vyhovující termín. Nahlásili kontaktní údaje školy, počet žáků a místo konání. Lektorka se následně dostavila ve smluvený čas do dané školy s připravenou přednáškou v PowerPointové prezentaci a příslušným počtem pracovních listů pro žáky.

V prvním pololetí školního roku 2007/2008 byla realizována tato témata:

-Jak ty ke mně, tak já k tobě - aneb jak se chovat v přírodě a jak ji chránit

-Víme co jíme? - aneb "Éčka", geneticky modifikované potraviny a biopotraviny

-Voda čistá, voda má - aneb význam vody v krajině, eutrofizace a čištění odpadních vod.

Od září 2007 byla také zpracovávána další 3 témata, která budou školám nabídnuta na druhé pololetí školního roku 2007/2008. Tato témata budou představena v rámci semináře pro učitele konaného na Rezekvítku 13.2.2008 a učitelé s nimi byli předběžně seznámeni již současně s prvními, již realizovanými tématy.

-Třídit či netřídit? - aneb třídění odpadů, jak a proč třídit a jaký odpad je nejlepší?

-Ekologicky šetrné výrobky - jejich značení, certifikace a proč užívat právě je?

- Chráněná území města Brna - seznámení s cennou přírodou našeho města a Naturou 2000

Ke každému z témat jsou vytvořeny PowerPointové prezentace pro žáky vyšších ročníků v náročnější verzi a ve zjednodušené verzi pro žáky mladší. Celý projekt je určen žákům druhého stupně základních škol a škol středních. Dle náročnosti jednotlivých témat se prezentace od sebe více, či méně liší, největší rozdíly jsou však ve výkladu lektorů, kteří výklad přizpůsobí žákům jednotlivých tříd.

Dále je ke každému tématu vytvořen manuál pro lektora obsahující teoretickou část a popis aktivit, pracovní listy které žákům slouží jako formulář k zapisování poznámek a zůstane jim na památku a řada dalších pomůcek včetně plakátů, sloužících ke zpestření a doplnění výkladu přednášky. Především pro mladší žáky byly vytvořeny i aktivity na prohloubení vědomostí a dovedností získaných během přednášky (viz elektronické přílohy projektu).

Pro zpětnou vazbu od pedagogů, která následně sloužila ke zdokonalení přednášek, byl vytvořen dotazník pro učitele, který pedagog v průběhu přednášky vyplnil a odevzdal lektorce (viz příloha).

Pro propagaci všech šesti témat a dalších aktivit Rezekvítku pro školy byl vytvořen barevný propagační leták.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektů

V rámci projektu bylo vytištěno a rozesláno cca 200 kusů černobílých informačních dopisů v září a vytištěn barevný leták v počtu 1000 kusů pro propagaci projektu Ekoporadna do škol a aktivitách Rezekvítku pro školy na další období.

Bylo vytvořeno a vytištěno 6 různých plakátů k jednotlivým tématům, každý po 2 kusech, které slouží jako výuková pomůcka při realizaci přednášek. Plakáty jsou plnobarevné, ve formátu A1 - tištěné na plastické hmotě a tedy při běžném používání takřka "nezničitelné". Vzhledem k omezenému množství kusů a vysoké ceně každého výtisku neposíláme hotové plakáty jako přílohu, pouze jejich zmenšený výtisk na papíře.

Především však bylo vytvořeno 6 přednášek na témata s ekologickou problematikou, z nich již tři témata jsou ozkoušena v praxi a další témata jsou nabídnuta školám pro druhé pololetí tohoto školního roku.

Každé z témat je vytvořeno ve dvou verzích a je k němu manuál pro lektora a pracovní listy. Téma je doplněno dalšími výukovými pomůckami.

Celkem realizováno přednášek: 25

Celkem zapojeno osob: 679 žáků, plus 25 učitelů

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
200 barevných letáků propagujících projekt1200 letáků propagujících projekt (200 černobílých a 1000 barevných)
6 vytvořených programů a plakátů6 vytvořených programů a plakátů
3 programy zrealizované 3 programy zrealizované

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Projekt Ekoporadna do škol svou realizací a náplní měl přímý dopad především na mládež do 18 let a jejich pedagogický sbor. Přednášky jsou vhodné pro začlenění do ŠVP - průřezové téma environmentální výchova....pomáhá tedy i školám s realizací těchto témat.

Bohužel nelze prokázat nepřímý dopad projektu na ostatní cílové skupiny, který byl realizován šířením informací o projektu a sdělením informací obsažených na pracovních listech, které si účastníci odnesli na památku.

Přínos projektu pro řešitele

Realizace projektu umožnila rozšířit nabídku Rezekvítku o tuto žádanou, leč málo realizovanou aktivitu pro školy - tedy krátké výukové programy/přednášky provozované přímo na půdě školy - třídy. Zvláště pro starší ročníky a střední školy je tato varianta jednodušší a bližší, než aby na program chodili někam mimo budovu školy.

Projekt tedy umožnil tuto aktivitu nastartovat a vytvořit metodiku prvních šesti nabízených programu, na které budeme moci navázat.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Projekt byl ze strany MŽP podpořen až dodatečně - rozhodnutí v červenci - proto byl po vzájemném odsouhlasení projekt redukován z 8 plánovaných témat na 6 a z realizace všech témat již v roce 2007 na realizaci témat tří s tím že další tři se připraví kompletně pro realizaci od ledna 2008. Z důvodu krátkého času na vytvoření prvních přednášek byl také první propagační leták - dopis nakopírován a poslán černobílý a barevný leták byl vytištěn až ke sklonku roku na propagaci jeho pokračování (včetně připravených dalších tří témat).

Záměr projektu byl ale bezezbytku realizován.

Udržitelnost

Výsledky projektu jsou prezentovány na schůzkách pro učitele a vedoucí zájmových organizací. Informační letáky propagující projekt a plakáty vytvořené v rámci projektu jsou využívány k šíření environmentálního povědomí v rámci přednášek.

Pokračování již vytvořených témat přednášek je finančně zajištěno vybíráním poplatku přímo od škol, kde budou programy realizovány - v současné době platí 30 Kč/žáka, což pokryje náklady na lektory a základní režii. Na koordinaci a především rozvoj projektu hledáme další zdroje.Přílohy

Typ přílohy Název
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě
Výukový program Pracovní list k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě pro 6.-7. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě pro 8.- vyšší roč.
Výukový program Prezentace k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě pro 6. - 7. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě pro 8.- vyšší roč.
Výukový program Plakát k tématu Jak ty ke mně, tak já k tobě (CHKO a NP v ČR)
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Víme co jíme?
Výukový program Pracovní list k tématu Víme co jíme? pro 8.-9. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Víme co jíme? pro střední školy
Výukový program Prezentace k tématu Víme co jíme? pro 8.-9. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Víme co jíme? pro steřdní školy
Výukový program Plakát k tématu Víme co jíme? (Ekologické a konvenční zemědělství)
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Chráněná území města Brna
Výukový program Pracovní list k tématu Chráněná území města Brna pro 6.-7. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Chráněná území města Brna pro 8.- vyšší roč.
Výukový program Prezentace k tématu Chráněná území města Brna pro 6.-7. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Chráněná území města Brna pro 8.- vyšší roč.
Leták/plakát Plakát k tématu Voda čistá, voda má
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Chráněná území města Brna
Výukový program Pracovní list k tématu Voda čistá, voda má pro 6.-8. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Voda čistá, voda má pro 9.- vyšší roč.
Výukový program Prezentace k tématu Voda čistá, voda má pro 6.-8. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Voda čistá, voda má pro 9.- vyšší roč.
Leták/plakát Plakát k tématu Voda čistá, voda má (řeka)
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Ekologicky šetrné výrobky
Výukový program Pracovní list k tématu Ekologicky šetrné výrobky pro 6.-8. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Ekologicky šetrné výrobky pro 9.- vyšší roč.
Výukový program Prezentace k tématu Ekologicky šetrné výrobky pro 6.-8. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Ekologicky šetrné výrobky pro 9.- vyšší roč.
Leták/plakát Plakát k tématu Ekologicky šetrné výrobky
Výukový program Manuál pro lektora k tématu Třídit či netřídit?
Výukový program Pracovní list k tématu Třídit či netřídit? pro 6.-7. roč.
Výukový program Pracovní list k tématu Třídit či netřídit? pro 8.- vyšší roč.
Výukový program Prezentace k tématu Třídit či netřídit? pro 6.-7. roč.
Výukový program Prezentace k tématu Třídit či netřídit? pro 8.- vyšší roč.
Leták/plakát Plakát k tématu Třídit či netřídit?
Leták/plakát Propagační leták
Tabulkové přílohy přehled ralizovaných přednášek
Fotodokumentace Grafická příloha
Fotodokumentace Grafická příloha
Počet zobrazených záznamů: 40