Chytrý provázek a puzzle

Rezekvítek

č. projektu

289

rok podání

2007

Dotace

160 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Podpora neperiodických publikací, informačních a výukových materiálů a internetových prezentací zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo znovu vydat dvě úspěšné výukové pomůcky a dotovanou cenou je zpřístupnit širokému okruhu zájemců z řad pedagogických pracovníků, dobrovolníků pracujících s dětmi i široké veřejnosti a napomoci tak environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě.

Puzzle Život a vývoj v rybníce jsou prodávány Rezekvítkem za nízkou (dotovanou) cenu a tedy finančně přístupné široké veřejnosti i ze sociálně slabších skupin obyvatel. V případě jedné pomůcky - Chytrého provázku o lese - jsme získali na jeho vydání podporu od Moravských naftových dolů a.s., proto byl náklad zvýšen a Chytré provázky jsou k dispozici zdarma - rozdávány dětem a mládeži na akcích Rezekvítku a částečně pracovištích Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání v rámci volnočasové mimoškolní činnosti.

Pomůcky jsou propagovány na akcích Rezekvítku, spřátelených organizací i webových stránkách.

Dosažené výsledky

Byl vydány 2 výukové pomůcky - v celkovém nákladu 3705 ks:

Chytrý provázek o lese

Autor: Blanka Ponížilová

Anotace: Hračka a metodická pomůcka rozvíjející logické myšlení dětí předškolního a mladšího školního věku. Každá z deseti stránek nového typu leporela obsahuje osm na sebe logicky navazující obrázků, které má dítě za úkol spojit ve správném pořadí připevněným provázkem. Je-li návaznost ve správné souvislosti, "provázková" nápověda na druhé straně stránky postup odsouhlasí.

Počet kusů: 2250

Celkové náklady na 1ks: 72,77 Kč

Rozdáváno zdarma díky dotaci MŽP a MND a.s.

Didaktické puzzle - života vývoj v rybníce

Autor: Blanka Ponížilová

Anotace: Metodická pomůcka obsahující 4 aktivity. Hlavní část s barevnými puzzly organismů v biotopu rybník. V podkladu je černobílý obrázek zachycující nižší vývojová stádia živočichů, kteří jsou zobrazeni na barevném obrázku. Dále je tu karta živočišného systému s možností zařadit organismy z hlavní části do systému. Balení také obsahuje kartu vývoje některých živočichů se slovním popisem vývojových stádií a možností sestavovat barevné dílky z hlavní části. Organismy zob razené na dílčích částech lze pak také seřadit do potravních řetězců. Sada také obsahuje návod k použití.

Počet kusů: 1455

Celkové náklady na 1ks: 128,68 Kč

Prodáváno za dotovanou cenu: 83 Kč včetně 19% DPH - tj. za 64 % nákladů

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
2000 ks výukové pomůcky Chytrý provázek o lese2250 ks výukové pomůcky Chytrý provázek o lese
1200 ks didaktického puzzle Život a vývoj v rybníce1455 ks didaktického puzzle Život a vývoj v rybníce

Všech stanovených cílů bylo dosaženo - dokonce byly zamýšlené počty výtisků překročeny.

Přínos projektu pro cílovou skupinu

Cílové skupiny:

*děti a mládež

*instruktoři a vedoucí dětských kolektivů

*pedagogové

*široká veřejnost

Využití výukových pomůcek může každoročně podpořit environmentální vzdělávání , výchovu a osvětu tisíců dětí i dospělých.

Vydané materiály jsou cenným zdrojem informací a inspirace.

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly přibližně polovinu nákladů spojených s vydáním výše uvedených pomůcek a náklady na přípravu a koordinaci jejich vydání. Zbytek nákladů a distribuce budou uhrazeny příjemci pomůcek.

Finanční podpora vydávání pomůcek a publikací ze strany Ministerstva je velice důležitá, protože občanské sdružení Rezekvítek, vzhledem k tomu, že nevydává publikace komerčně, nemá dost volných finančních prostředků aby vydalo zmíněné pomůcky celkově ve vlastní režii, zároveň máme zkušenost, že finanční spolupodílení od příjemce dotovaných pomůcek a publikací je vhodným způsobem selekce těch, kdo mají o pomůcky opravdový zájem a kteří je opravdu využijí.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním změnám, pouze k navýšení počtu vydaných kusů:

- v případě Chytrého provázku jsme operativně využili možnosti spolupráce s Moravskými naftovými doly a.s. a požádali o podporu i je. Zde ale bylo podmínkou, že výstupy budou rozdávány zdarma - díky tomu jsme mohli vydat provázků více a dokonce je rozdávat dětem zdarma.

- V případě Didaktických puzzlí jsme využili nižší výrobní ceny, než byla kalkulovaná a navýšili náklad o 255 kusů.

Udržitelnost

Publikace a pomůcky Rezekvítku jsou průběžně prodávány a tak udržují při životě Tvůrčí centrum Rezekvítku. To má díky tomu možnost tvořit a distribuovat nové publikace a pomůcky pro ekologickou výchovu a osvětu.Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.