Rekonstrukce části biocentra Borky v k.ú. Kobylnice

Rezekvítek

č. projektu

177

rok podání

2008

Dotace

159 603 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Odborné terénní práce

Ostatní příroda

Komplexní péče o ekosystémy

Spolupráce s obcemi a AOPK ČR při přípravě, realizaci a údržbě prvků ÚSES.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Rekonstrukce biocentra Borky byla řešena na základě zpracovaného projektu akreditovaného projektanta - Ing. Dragy Kolářové. Do vlastních činností byli kromě pracovníků řešitelské organizace vtaženi také obyvatelé obce Kobylnice, studenti střední zahradnické školy z Brna a především žáci zdejší školy základní. Finančně se na rekonstrukci biocentra, kromě dotace MŽP, podílela také obec Kobylnice a Nadace Partnerství. Vlastní realizace (likvidace nepůvodního javoru jasnolistého a jeho náhrada stanovištně původními dřevinami, dosadby sazenic dřevin a křovin atd.) probíhala kombinací lesnické a zahradnické metody.

V rámci biocentra Borky byli odstraněni veškeří jedinci javoru jasnolistého. Dále byla provedena probírka v jehličnatých dřevinách za účelem podpory stability porostu. Ořezány byly staré ovocné stromy, byla provedena redukce křovin bezu černého a uvolněné plochy byly dosázeny stanovištně vhodnými dřevinami, včetně dřevin ovocných. Vysazovány byly jak vzrostlé stromy tak odrostky, poloodrostky a sazenice v závislosti na terénu a okolnímu porostu. V průběhu roku byla věnovaná péče jak výsadbám (ožínání, zálivka), tak i případnému nežádoucímu zmlazení javoru jasnolistému (vycvakávání a nátěr arboricidem).

Sazenice byly vysázeny jak skupinovitě do oplocenek, tak jednotlivě - tyto stromky byly zabezpečeny proti škodám zvěří individuální ochranou. Většina přípravných a kácecích prací byla provedena před vegetační sezónou tak, aby mohlo být provedena již jarní výsadba. V letních měsících byly za použití arboricidu odstraněny pouze zbylé pahýly a výmladky javoru jasnolistého. V podzimních měsících byla provedena pouze dosadba a vylepšení jarních výsadeb.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektů

Počet osob podílejících se na realizaci projektu

Kromě stabilně třech pracovníků Rezekvítku - úseku "Péče o přírodu", se na chodu projektu podíleli také lektoři úseku "Pro školy" (akce se školami a veřejností), obyvatelé obce Kobylnice (6), žáci zdejší základní školy (32), studenti střední odborné školy z Brna (64). Celkově bylo při realizaci projektu v terénu odpracováno kolem 800 hodin. Další desítky hodin přitom byly věnovány plánování a administrativnímu zajištění projektu.

Počet proběhlých akcí

Celkově proběhlo v rámci rekonstrukce biocentra Borky pět společných akcí pro veřejnost, na kterých byly hlavně vysazovány dřeviny.

19. 3. - 13 studentů střední školy; výsadba 140 sazenic

26. 3. - 27 studentů střední školy; výsadba 120 sazenic

2. 4. - 32 žáků místní školy; výsadba 150 sazenic stromů a keřů

24. 9. - 12 studentů střední školy; likvidace výmladků javoru jasanolistého

15. 10. - 12 studentů střední školy; výsadba 30 odrostků

15. 10. - 20 žáků místní školy; výsadba 30 sazenic keřů

Kvantifikace materiálních výstupů

V rámci první etapy rekonstrukce biocentra Borky o ploše 0,37 ha a přilehlého biokoridoru (0,36 ha) bylo skáceno cca 25 vzrostlých stromů javoru jasnolistého, byla provedena redukce křovin bezu černého a náletových jedinců javoru jasnolistého - celkem asi 350 jedinců na celkové ploše cca 0,12 ha. V roce 2008 bylo na území biocentra vysázeno celkem 620 stromů a 130 keřů.

Počet publikovaných referencí v médiích.

O činnostech na rekonstrukci biocentra Borky bylo referováno v časopisech:

  • Rezekvěty 1/2008,
  • Kobylnické listy 2/2008,
  • Veronica 3/2008.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli>

Stanovené cíleDosažené cíle
odstranění stanovištně nepůvodních dřevin (přibližně 350 ks) odstranění stanovištně nepůvodních dřevin (přibližně 350 ks) realizováno na ploše 0,37 ha
probírka dřevin a ořezání starých stromůprobírka dřevin a ořezání starých stromů realizována
redukce křovinredukce křovin realizována
doplnění biocentra o stanovištně vhodné dřeviny (přibližně 750 ks)vysázeno 750 ks dřevin
kosení 3000 m21x kosení na ploše 600 m2 a 2 x vyžínání na ploše 1200 m2
  

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Přínosem realizace projektu je výrazné zlepšení funkčnosti biocentra Borky jako prvku lokálního ÚSES. Při realizaci projektu jsme spolupracovali s místními občany a se školní mládeží - ekologicko-vzdělávací efekt.

Za přínos pro místní obyvatele lze považovat aktivní zapojení obyvatel obce do činnosti v ochraně přírody. V neposlední řadě lze vyzdvihnout přínos pro místní školní mládež. Děti mohly při výsadbách nejenom samy aktivně ovlivnit své okolí a získat tak k němu vztah, ale současně se mohli něco dozvědět o přírodě kolem nich.

Přínos projektu pro řešitele

Za přínos pro Rezekvítek lze považovat zkušenosti získané při jednání se zástupci obce ve věci společného projektu - podařilo se tak posunout realizaci plánu prvků ÚSES, což se ve většině obcí neděje. Zkušeností bylo také samotné zpracování a hlavně realizace projektu (spolupráce s projektanty ÚSES, specifika výsadeb v kulturní krajině).

Zapojení místní veřejnosti a mládeže také významně přispělo k rozvoji vzdělávacích ekovýchovných aktivit Rezekvítku.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Při řešení projektu nebyly shledány žádné závažné problémy. Dílčí změnou byl nižší počet vysázených sazenic stromů (plán 690, skutečnost 620), které byly po konzultaci s projektantkou nahrazeny sazenicemi keřů (plán 60, skutečnost 130). Důvodem k této změně byly jednak přírodní podmínky po úpravách biocentra (prořezávka), jednak použití vyspělejších sazenic.

Udržitelnost

Realizací projektu byl položen základ k úspěšné rekonstrukci biocentra Borky a části přilehlého biokoridoru. Vzhledem k charakteru opatření (výsadby) bude potřeba v příštích několika (cca tří) letech provádět důslednou péči o tyto výsadby. Péče by měla zahrnovat vylepšování, ožínání, ochranu proti okusu a důslednou likvidaci výmladků dokud vysázené dřeviny neodrostou a nezískají potřebou vitalitu. Současně je vhodné pokračovat v započaté rekonstrukci v přilehlém biokoridoru ve smyslu posílení ekologické stability (náhrada nepůvodních dřevin původními). Na výše uvedené činnosti byl po dohodě s obcí Kobylnice podán Rezekvítkem v r. 2008 projekt na MŽP a obec se na nich bude finančně podílet.


Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.