Ekoporadna do škol - Člověk a jeho svět

Rezekvítek

č. projektu

178

rok podání

2008

Dotace

132 450 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu Ekoporadna do škol - Člověk a jeho svět bylo naplnit princip prevence a trvale udržitelného rozvoje ekologické politiky EU vzděláváním dětí a mládeže.

K dosažení tohoto cíle byly v průběhu ledna až dubna 2008 vytvořeny osnovy výukových programů pro 1. stupeň ZŠ a následně došlo k tvorbě výukových a herních pomůcek a pracovních listů k těmto programům. Po vytvoření výukových programů následoval nábor nových lektorů a jejich proškolení. Současně byla v dubnu zahájena tvorba rezervačního systému, díky kterému si mohou školy objednávat výukové programy na internetových stránkách Rezekvítku v sekci pro školy. Následně byly v červnu vytvořeny informativní letáky do škol, jejichž rozesílka byla však posunuta na konec srpna, kdy mají školy tak zvaný přípravný týden a plánují realizace výukových programů na jejich školách, či návštěvy středisek ekologické výchovy. Tato informace šla do škol v Brně a blízkém okolí dopisem rozeslaným českou poštou i elektronicky.

Doba letních prázdnin byla využita pro tvorbu manuálů k jednotlivým výukovým programům, které slouží lektorům pro získání odborných vědomostí v dané problematice, i jako návod na realizaci jednotlivých aktivit a práci s výukovými pomůckami a pracovními listy. Také byl vytvořen podrobný popis jednotlivých programů, který je umístěn na internetových stránkách Rezekvítku, který má učitelům usnadnit výběr výukového programu či přednášky.

Od 2. do 5. září byli lektoři Ekoporadny do škol - Člověk a jeho svět účastni Veletrhu výukových programů, který každoročně pořádá SEV Pavučina. Zde lektoři získali řadu nových zkušeností s tvorbou a realizací ekologických výukových programů, což rozšířilo jejich lektorské dovednosti.

Na podzim 2008 následovalo kromě realizace výukových programů a přednášek i představení a krátká prezentace projektu a jednotlivých témat přednášek na semináři pro učitele a na Brněnské akci, pořádné dne 13. 11. 2008 Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání, pod názvem KONEV (KONference Environmentální Výchovy) a informační schůzce pro učitele, která byla uskutečněna 20. 11. 2008, na které měli účastníci, krom výstupů projektu Děti pečují o přírodu, shlédnout ukázky z jednotlivých výukových programů.

Jednotlivé školy měly možnost si do září přednášky objednat na základě telefonické domluvy, či elektronického dopisu. Nahlásili kontaktní údaje školy, počet žáků a místo konání. Po zpuštění elektronického rezervačního systému v září 2008, který obsahuje objednávkový formulář se všemi těmito údaji, byla tato práce značně ulehčena. Lektorka se následně dostavila ve smluvený čas do dané školy s připravenou přednáškou v PowerPointové prezentaci či pomůckami vytvořenými pro realizaci výukového programu a příslušným počtem pracovních listů pro žáky.

Od ledna do prosince 2008 byla realizována tato témata přednášek:

-Jak ty ke mně, tak já k tobě - aneb jak se chovat v přírodě a jak ji chránit

- Víme co jíme? - aneb "Éčka", geneticky modifikované potraviny a biopotraviny

- Voda čistá, voda má - aneb význam vody v krajině, eutrofizace a čištění odpadních vod.

- Třídit či netřídit? - aneb třídění odpadů, jak a proč třídit a jaký odpad je nejlepší?

- Ekologicky šetrné výrobky - jejich značení, certifikace a proč užívat právě je?

- Chráněná území města Brna - seznámení s cennou přírodou našeho města a Naturou 2000

Ke každému z témat jsou vytvořeny PowerPointové prezentace pro žáky vyšších ročníků v náročnější verzi a ve zjednodušené verzi pro žáky mladší.

Od září 2008 byla nabídka rozšířena o nově vytvořené výukové programy na témata:

- Okolní krajina - aneb zemský povrch a jeho tvary, působení lidí na krajinu.

- Základní globální problémy životního prostředí - jak se na nich podílíme my?

- Rozmanitost přírody - aneb 4 roční období a život rostlin a živočichů během roku.

- Jak nakládat s odpady? - proč a jak správně třídit odpad a co je to recyklace?

- Voda a vzduch - jejich význam a vliv na krajinu,příčiny znečištění a jak je omezit.

Dále je ke každému tématu jak přednášky, tak výukového programu vytvořen manuál pro lektora obsahující teoretickou část a popis aktivit, pracovní listy které žákům slouží jako formulář k zaznamenání poznámek a plnění úkolů, který jim zůstane na památku a řada dalších pomůcek včetně plakátů, sloužících ke zpestření a doplnění výkladu přednášky. Pro žáky 1.-2. třídy jsou vytvořeny pracovní listy k jejichž vyplnění není potřeba umět psát a pro mnohé z nich je to vůbec jejich první pracovní list se kterým se setkávají.

Především k výukovým programům byla vytvořena řada pomůcek sloužících k prohloubení vědomostí a dovedností získaných během přednášky a větší názornosti programu (viz elektronické přílohy projektu).

Noví lektoři nejprve absolvovali náslech na hodině již zkušeného lektora. Další výukový program byl realizován ve dvojici - školící lektor pomáhal lektorovi novému. Následovala realizace programu novým lektorem za dohledu lektora zkušeného a až při zvládnutí všech aktivit a dosažení cílů programu byla zahájena realizace výukového programu novým lektorem samostatně.

Pro zpětnou vazbu od pedagogů, která následně sloužila ke zdokonalení přednášek a výukových programů, byl vytvořen dotazník pro učitele, který pedagog v průběhu přednášky vyplnil a odevzdal lektorce (viz papírová příloha).

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektů

V rámci projektu bylo vytištěno a rozesláno 1000 kusů barevných informačních letáků o projektu Ekoporadna do škol a aktivitách Rezekvítku pro školy.

Byl vytvořen elektronický rezervační systém, díky kterému mohou učitelé objednávat výukové programy 24 hodin denně.

Především však bylo vytvořeno 5 nových výukových programů pro žáky 1. stupně základních škol, zabývajících se ekologickou problematikou. Tato témata jsou zpracována ve dvou verzích, jedna pro mladší žáky 1. a 2. tříd ZŠ kteří ještě nemají osvojené psaní, druhá náročnější pro žáky 3. - 5. tříd. Na výuku těchto programů byli proškoleni noví lektoři, což vedlo k rozvoji jejich vědomostí v ekologické problematice.

Také bylo realizován 6 různých témat přednášek pro žáky 2. stupně základních škol a žáky škol středních, které byly vytvořeny v loňském roce.

Celkem realizovaných programů: 76

Celkem zapojeno osob: 1424 žáků, plus 76 učitelů

datumstupeňtémaškolapočet účastníků
1.29.2.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběgym. Moravský Krumlov27
2.29.2.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběgym. Moravský Krumlov23
3.18.3.20082. a SŠVoda čistá, voda mágym. Elgartova 3, Brno16
4.28.3.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Gajdošova 3, Brno22
5.31.3.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Gajdošova 3, Brno22
6.31.3.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Gajdošova 3, Brno26
7.18.4.20082. a SŠTřídit či netřídit?SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 11318
8.18.4.20082. a SŠTřídit či netřídit?SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 11318
9.22.4.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběZŠ Kotlářská 4, Brno25
10.22.4.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběZŠ Kotlářská 4, Brno20
11.23.4.20082. a SŠEkol.šetrné výrobkyZŠ Újezd u Brna, Školní 28414
12.23.4.20082. a SŠEkol.šetrné výrobkyZŠ Újezd u Brna, Školní 28415
13.23.4.20082. a SŠTřídit či netřídit?ZŠ Újezd u Brna, Školní 28418
14.23.4.20082. a SŠTřídit či netřídit?ZŠ Újezd u Brna, Školní 28417
15.24.4.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Křepice, Křepice 6916526
16.24.4.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Křepice, Křepice 6916527
17.7.5.20082. a SŠEkol.šetrné výrobkySOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 11315
18.22.5.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběCMcZŠ Lerchova 65, Brno23
19.22.5.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběCMcZŠ Lerchova 65, Brno20
20.23.5.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběSOŠ a SOU obchodní, Brno, Jánská 2225
21.27.5.20082. a SŠEkol.šetrné výrobkySOŠ a SOU obchodní, Brno, Jánská 2225
22.16.9.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaBiskupské gymnázium Brno5
23.17.9.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaBiskupské gymnázium Brno7
24.18.9.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Brno, Labská 2718
25.30.9.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaBiskupské gymnázium Brno15
26.1.10.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaBiskupské gymnázium Brno13
27.7.10.20081.Okolní krajinaZŠ Pramínek o.p.s., Heyrovského 11,13, Brno15
28.9.10.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Brno, Kamínky 517
29.9.10.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Brno, Kamínky 518
30.9.10.20082. a SŠTřídit či netřídit?ZŠ Brno, Kneslova 2827
31.15.10.20081.Okolní krajinaZŠ Košinova, Brno12
32.15.10.20081.Okolní krajinaZŠ Košinova, Brno18
33.16.10.20081.Okolní krajinaZŠ Košinova, Brno6
34.23.10.20081.Voda a vzduchZŠ Brno, Kamínky 516
35.23.10.20081.Voda a vzduchZŠ Brno, Kamínky 521
36.30.10.20081.Okolní krajinaZŠ Milénova 14, Brno20
37.30.10.20081.Okolní krajinaZŠ Milénova 14, Brno14
38.30.10.20081.Okolní krajinaZŠ Milénova 14, Brno17
39.31.10.20081.Voda a vzduchZŠ Milénova 14, Brno20
40.31.10.20081.Voda a vzduchZŠ Milénova 14, Brno14
41.31.10.20081.Voda a vzduchZŠ Milénova 14, Brno16
42.3.11.20082. a SŠVíme co jíme?Klasické španělské gym. Brno, Vejrostova 230
43.3.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Pramínek o.p.s., Heyrovského 11,13, Brno19
44.6.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Košinova, Brno9
45.6.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Košinova, Brno12
46.6.11.20081.Voda a vzduchZŠ Pramínek o.p.s., Heyrovského 11,13, Brno15
47.12.11.20081.Okolní krajinaZŠ Tyršova, Kuldova 38, turistický kroužek, Brno28
48.13.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Košinova, Brno12
49.13.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Košinova, Brno7
50.18.11.20082. a SŠChráněná úz. Města Brnagym. Elgartova, Brno20
51.20.11.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaSOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 11318
52.20.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Svážná , Svážná 9, Brno20
53.24.11.20081.Rozmanitost přírodyZŠ Košinova, Brno19
54.25.11.20081.Zákl.glob.problémy ŽPpřírodovědný kroužek při ZŠ Pramínek a CVČ Lužánky19
55.27.11.20082. a SŠEkol.šetrné výrobkySOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 11332
56.1.12.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Horníkova 1, Brno20
57.1.12.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Novolíšeňská, Brno20
58.1.12.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Novolíšeňská, Brno23
59.3.12.20082. a SŠChráněná úz. Města BrnaZŠ Horníkova 1, Brno25
60.8.12.20082. a SŠJak ty je mě, tak já k toběZŠ Horníkova 1, Brno26
61.9.12.20081.Jak ty je mě, tak já k toběZŠ Tyršova, Kuldova 38, Brno14
62.10.12.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Velké Němčice, Školní 105, 6916316
63.10.12.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Velké Němčice, Školní 105, 6916319
64.12.12.20082. a SŠTřídit či netřídit?SOŠ Emila Holuba, Dukelská 65, Brno20
65.12.12.20082. a SŠTřídit či netřídit?SOŠ Emila Holuba, Dukelská 65, Brno20
66.12.12.20082. a SŠVoda čistá, voda máZŠ Tišnov, Smíškova 84022
67.12.12.20082. a SŠVoda čistá, voda máZŠ Tišnov, Smíškova 84019
68.15.12.20082. a SŠOkolní krajinaZŠ Horníkova 1, Brno14
69.15.12.20082. a SŠOkolní krajinaZŠ Horníkova 1, Brno26
70.16.12.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Rajhrad, Havlíčkova 45216
71.16.12.20082. a SŠVíme co jíme?ZŠ Rajhrad, Havlíčkova 45218
72.16.12.20081.Voda a vzduchZŠ Újezd u Brna, Školní 28420
73.16.12.20081.Voda a vzduchZŠ Újezd u Brna, Školní 28415
74.18.12.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Pramínek o.p.s., Heyrovského 11,13, Brno17
75.18.12.20081.Jak nakládat s odpady?ZŠ Pramínek o.p.s., Heyrovského 11,13, Brno14
76.18.12.20082. a SŠVíme co jíme?gym. Křenová 36, Brno29

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
400 letáků propagujících projekt1000 letáků propagujících projekt
Vytvořený rezervační systémVytvořený rezervační systém
5 nově vytvořených výukových programů včetně výukových pomůcek a pracovních listů 5 nově vytvořených výukových programů včetně výukových pomůcek a pracovních listů
75 realizovaných programů, kterými bude osloveno cca 1800 dětí76 realizovaných programů, kterými bylo osloveno 1424 dětí a 76 dospělých

Elektronický rezervační systém je umístěn na www.rezekvitek.cz v sekci pro školy pod nadpisem "objednávka programů". Přes to, že jsme zrealizovali 76 programů, vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách především na prvním stupni základních škol se počet zúčastněných žáků rovná 1424 oproti předpokládaným 1800.

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Projekt svou realizací a náplní měl přímý vzdělávací a ekovýchovný dopad především na děti a mládež do 18 let a pedagogy účastnící se programů. Programy vhodně doplňují ŠVP a zpestřují Environmentální vzdělávání na školách. S některými školami se vyvinula dlouhodobá užší spolupráce nejen na tomto projektu.

Bohužel nelze prokázat nepřímý dopad projektu na ostatní cílové skupiny, který byl realizován šířením informací o projektu a sdělením informací obsažených na pracovních listech, které si účastníci odnesli na památku domů.

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly přibližně 70% nákladů spojených s realizací projektu Ekoporadna do škol - Člověk a jeho svět. Zbytek nákladů byl uhrazen z jiných zdrojů (poplatky účastníků programů). Finanční podpora tohoto a obdobných projektů ze strany Ministerstva je velice důležitá již proto, že občanské sdružení Rezekvítek nemá dost finančních prostředků na to, aby takovéto projekty zajistilo jak po stránce materiální, tak po stránce personální.

Díky této finanční podpoře byl projekt finančně dostupný všem žákům bez rozdílu na jejich sociální situaci, protože cena přednášek byla opravdu symbolická. Současně jim byl umožněn přístup k aktuálním informacím o environmentální problematice, čímž se rozšířily jejich vědomosti a díky aktivitám realizovaným v rámci programů i dovednosti.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Vzhledem k zajištění kofinancování bylo vytištěno 1000 informačních letáků na místo plánovaných 400 kusů. Tyto letáky byly a jsou rozdávány na akcích pedagogickým pracovníkům, čímž je šířena informace o projektu.Také vzhledem k zájmu ze stran učitelů i žáků byly vytvořeny pracovní listy i pro mladší žáky 1. stupně, tedy pro 1. a 2. třídy základních škol. Tyto pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby jejich vyplnění zvládli žáci i přes to, že ještě nemají dobře osvojené psaní.

Udržitelnost

Výsledky projektu jsou prezentovány na schůzkách pro učitele a vedoucí zájmových organizací. Výukové programy jsou realizovány i po skončení projektu a základní provoz je zatím financovatelný z účastnických poplatků - peníze na koordinaci výukových programů, rozvoj a případnou tvorbu dalších programů se budeme snažit získat z dotačních prostředků (zatím máme zajištěnu dotaci do června 2009). Jestli bude o projekt a programy zájem, až se do ceny programů promítnou celkové nedotované náklady, budeme teprve zjišťovat, až ta situace nastane.


Přílohy