Publikace Rezekvítku pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Rezekvítek

č. projektu

202

rok podání

2009

Dotace

288 250 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Publikace (včetně rukopisů)

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo vydat tři nové ekovýchovné publikace a dotovanou cenou je zpřístupnit širokému okruhu zájemců z řad pedagogických pracovníků, dobrovolníků pracujících s dětmi i široké veřejnosti a napomoci tak environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Publikace dotované z projektu však nejsou distribuovány přes komerční knihkupectví, aby zůstala zachována jejich příznivá cena. 300 kusů publikací od každého druhu je určeno na rozdej zdarma - pedagogům účastnícím se seminářů, kurzů a jiných akcí Rezekvítku, a členům Rezekvítku, zabývajícím se ekologickou výchovou dětí, protože také na jejich podporu Rezekvítek vznikl a vyvíjí činnost.

Popis jednotlivých publikací:

Sedlákovo čarování

Autor: Blanka Ponížilová

Popis: Tato publikace navazuje oblíbenou řadu publikací Lesní čarování 1-3, Lesní mimičarování, a Vodní čarování 1. Je věnována novému tématu - zemědělskému hospodaření a vzniku potravin. Publikace je plná kvízů a hříček, vystřihovánek, hádanek, námětů, omalovánek, barevných fotografií a dalších zajímavostí. Publikace má 36 stran a 3 vložené přílohy.

V projektové žádosti byla publikace původně nazvána pracovním názvem "Čarování na statku" - v průběhu tvorby jsme se autorkou dohodli na úpravě názvu, zamýšlený obsah a kvalita publikace ale zůstala stejná.

Bylo vydáno 2000 ks.

Hravé říkanky pro šikovné všeználky

Autor: Mgr. et Mgr. Milica Vojtíšková

Popis: Publikace Hravé říkanky pro šikovné všeználky je určena nejen rodičům s dětmi předškolního a školního věku (od 3 do 10 let), ale i jejich učitelům, vychovatelům či vedoucím kroužků. Obsahuje řadu námětů pro tvoření z přírodnin a odpadů. Každý návod je uveden veselou říkankou a doplněn krátkým naučným textem.

Bylo vydáno 2000 ks.

Karty stromů - listnáče 1

Autor: Ing. Anna Bártová

Popis: Vznikla složka s deseti laminovanými kartami o pěti listnatých stromech. Karty jsou věnovány pěti druhům listnatých stromů - dub, buk, habr, lípa a bříza - a ke každému druhu jsou dvě karty formátu A4. Jedna je s typickou siluetou stromu a druhá s osmi kartičkami na rozstříhání (2x list, 2xplod, 2x květ, 2x typický výrobek)). Identifikace karty k druhu bude po rozstříhání pomocí jednoduchého společného symbolu. Na rubové straně obálky je metodika nabízející aktivity, které lze s pomůckou dělat - přiřazování karet k siluetám, "poznávačky", pexeso (už v této sadě je 15 dvojic), loto, apod....jedná se tedy o pomůcku použitelnou velkým množstvím způsobů.

V roce 2009 ještě z jiného projektu vznikla sada jehličnanů. Předpokládáme na projekt navázat přípravou dalších sad karet listnáčů a jehličnanů, které si budou moci v dalších letech učitelé pořizovat a svou sbírku tak rozšiřovat o druhy, které budou chtít. Toto je tedy další fáze víceletého projektu.

Změnou oproti plánu v projektové žádosti je počet vydaných kusů. Díky poptávkovému řízení jsme dokázali získat levnější tiskárnu, než od které byl modelový rozpočet pro přípravu projektu a proto jsme za skoro srovnatelnou cenu mohli vydat karet dvojnásobek.

Bylo vydáno 1000 ks.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Byly vytvořeny a vydány 3 nové publikace:

Sedlákovo čarování - vydáno 2000 ks

Hravé říkanky pro šikovné všeználky - vydáno 2000 ks

Karty stromů - listnáče 1 - vydáno 1000 ks

Celkem tedy 5000 ks kvalitních ekovýchovných vzdělávacích materiálů distribuovaných za velice příznivé ceny a tedy přístupné velkému množství dětí.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
2000 ks publikace Čarování na statku2000 ks publikace Sedlákovo čarování
2000 ks publikace Hravé malé říkánky, pro šikovné všeználky2000 ks publikace Hravé říkanky pro šikovné všeználky
500 ks sady karet Listnaté stromy 11000 ks sady Karty stromů - listnáče 1

Všech stanovených cílů bylo dosaženo, karet stromů bylo vydáno více.

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu

Cílové skupiny:

• děti a mládež

• instruktoři a vedoucí dětských kolektivů

• pedagogové

• široká veřejnost

Využití publikací může každoročně podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tisíců dětí i dospělých. Vydané materiály jsou cenným zdrojem informací a inspirace...

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly 64 % nákladů spojených s vydáním výše uvedených publikací včetně nákladů na přípravu a koordinaci jejich vydání. Zbytek nákladů a distribuce budou uhrazeny příjemci publikací. Finanční podpora vydávání pomůcek a publikací ze strany Ministerstva je velice důležitá, protože občanské sdružení Rezekvítek, vzhledem k tomu, že nevydává publikace komerčně, nemá dost volných finančních prostředků aby vydalo zmíněné publikace celkově ve vlastní režii, zároveň máme zkušenost, že finanční spolupodílení od příjemce dotovaných pomůcek a publikací je vhodným způsobem selekce těch, kdo mají o pomůcky opravdový zájem a kteří je opravdu využijí, proto preferujeme prodej za dotovanou cenu před volným rozdejem (i když i takové publikace vydáváme a rozdáváme).

Zhodnocení dopadu projektu

Dopad projektu c) celostátní

Publikace rezekvítku jsou distribuované po celé ČR. Publikace také nabízíme a představujeme na velkém počtu krajských konferencí o logické výchově pro pedagogy.

O publikace, zvláště ty nové a dotované například z MŽP, je velký zájem. Karty stromů - listnáče se podařilo vydat již během prázdnin a do konce roku byly skoro rozebrané - v současnosti již plánujeme dotisk.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním potížím - pouze se, díky komplikacím při tvorbě obsahu některých děl, nepodařilo dodržet časový harmonogram a dvě publikace byly vydány později, než se původně plánovalo.

Kladnou změnou bylo vydání více kusů Karet stromů - listnáči 1 - díky poptávkovému řízení jsme zajistili levnější tisk a tak jsme místo plánovaných 500 mohli vydat kusů 1000.

Publicita projektu

V každé vydané publikaci je uvedena podpora projektu ze strany MŽP a logo MŽP, dle podmínek v rozhodnutí. U každé informace o publikaci uvádíme podporu jejich vytvoření ze strany MŽP, a´t již na internetových stránkách, nebo v PR článcích. - například: www.rezekvitek.cz/?idc=93

Udržitelnost

Publikace jsou průběžně prodávány a tak udržují při životě Tvůrčí centrum Rezekvítku. To má díky tomu možnost tvořit a distribuovat nové publikace a pomůcky pro ekologickou výchovu a osvětu. Zároveň počítáme s rozvíjením řady čarování o další díly, protože zbylo velké množství námětů a nápadů nepoužitých v tomto čísle.

Karty stromů už mají vydaný díl o jehličnanech a na rok 2010 plánujeme vydání listnáčů 2 a 3, získáme-li na ně prostředky. Jehličnany měly první dotisk již v roce 2009 a u Listnáčů1 jej plánujeme nyní - o tento typ publikace je tedy velký zájem.

Také u Hravých říkanek již plánujeme druhý díl, ten ale vyjde pravděpodobně až v roce 2011.


Přílohy