Rekonstrukce prvků ÚSES v obci Kobylnice - II etapa

Rezekvítek

č. projektu

302

rok podání

2009

Dotace

42 420 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Odborné terénní práce

Ostatní příroda

Komplexní péče o ekosystémy

Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, krajinný ráz, ÚSES, zachování biologické rozmanitosti krajiny ů)


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Projekt "Rekonstrukce prvků ÚSES v obci Kobylnice - II etapa." navazoval na loňský projekt s názvem "Rekonstrukce části biocentra Borky v k.ú. Kobylnice". Oba tyto dílčí projekty vycházejí z projektu akreditovaného projektanta - Ing. Dragy Kolářové. Vlastní realizaci projektu, na jehož financování se z 30 % podílela obec Kobylnice, prováděl vlastními silami Rezekvítek. Kromě stálých pracovníků Rezekvítku byli do řešení projektu vtaženi také místní občané, především pak žáci zdejší základní školy, ale také studenti a učitelé stření odborné školy z Brna.

Náplní projektu bylo jednak dokončení rekonstrukce biocentra Borky, jednak budování přilehlého biokoridoru.

Práce v biocentru zahrnovaly především péči o loňské výsadby (v loňském roce bylo vysázeno více než 620 stromů a 130 keřů) - ožínání a likvidace výmladků javoru jasanolistého (Acer negundo) na ploše 0,25 ha.

Práce v biokoridoru zahrnovaly v první řadě odstranění nepůvodních dřevin - 45 stromků javoru jasanolistého různého stáří. Kromě dospělých vzrostlých stromů javoru jasanolistého byly odstraňovány také výmladky a odrůstající nárost této invazní dřeviny. Redukovány byly rovněž rozsáhlé porosty bezu černého. Dále tu bylo vysazeno přes 120 kusů stromů nových a přes 50 kusů keřů. Jednalo se o parcelu č. 748 (0,36 ha) která je ve vlastnictví obce. Z druhů byly vysazovány duby, lípy, habry, ptačí zoby a lísky, a to jak skupinovitě do oplocenek, tak jednotlivě s individuální ochrannou síťkou proti okusu. Rovněž o tyto dřeviny a takto ošetřenou plochu bylo během roku pečováno (ožin, zálivka, likvidace zmlazení javoru, příp. bezu).

Pro ekologickou osvětu jsme se snažili do projektu zapojit i veřejnost a místní děti. Celkově proběhly v rámci projektu dvě výsadbové akce pro širší veřejnost. Jedna pro dobrovolníky Rezekvítku, druhá pro studenty střední odborné školy zahradnické a žáky místní základní školy. V obou případech byly vysazovány dřeviny.

Akce č. 1.: 27. 3. - akce dobrovolníků Rezekvítku, zúčastněno 7 osob,

Akce č. 2.: 8. 4. - zúčastněno 14 žáků místní základní školy a 12 studentů střední odborné školy zahradnické z Brna.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Cílem druhé etapy bylo pokračovat v započatých činnostech v biocentru a posléze přejít i na rekonstrukci dřevinné skladby v biokoridoru. Rekonstrukce spočívala v náhradě nepůvodního javoru jasanolistého původními, stanovištně vhodnými dřevinami ve smyslu posílení ekologické stability a zlepšení biologického stavu území. K dalším opatřením realizovaným v rámci rekonstrukce patřila redukce porostu bezu černého, dosadba vzniklých a existujících volných ploch a dále péče o stávající výsadby.

K podstatným cílům projektu patřilo také zapojení veřejnosti především z řad mládeže do projektu. V zapojení veřejnosti do činnosti lze spatřovat přírodovědné vzdělávání s vazbou na konkrétní území, a tedy posílení socio-ekologických vazeb.

Dvojnásobným až třínásobným ožínáním, likvidací nežádoucího zmlazení a ochranou výsadeb proti škodám zvěří se podařilo většinu v loňském roce vysázených sazenic zajistit a vytvořit tak předpoklady pro jejich zdárný růst. Razantním zásahem v biokoridoru - odstraněním javoru jasanolistého, výsadbou stanovištně vhodných druhů dřevin (lípa, habr, dub, ptačí zob, hloh...), péči o výsadby a redukci zmlazení javoru byl posléze položen základ k úspěšné přeměně druhové skladby také na území biokoridoru.

Uspořádáním společných akcí, kde kromě vlastních výsadeb se účastníci dozvěděli o biocentru a biokoridoru došlo k prohloubení a upevnění sociálně - ekologických vazeb.

Kvantifikace výstupů:

- odstranění stanovištně nepůvodních dřevin a redukce křovin v biokoridoru (45 ks, 0,05 ha),

- doplnění biokoridoru o stanovištně vhodné dřeviny více než 120 stromů a 50 keřů,

- kosení, likvidace výmladků a ožínaní výsadeb v biocentru (0,36 ha).

- zapojení veřejnosti do výsadeb:

1. akce pro dobrovolníky z Rezekvítku - 7 účastníků

2. akce pro veřejnost - žáky a studenty - 26 účastníků

Publikace v médiích:

O činnostech bylo referováno jednak v místním obecním čtvrtletníku Kobylnické listy 2 a 3/2009, jednak na webových stránkách Rezekvítku - www.rezekvitek.cz?idm=55 a zmínka o projektu v Rezekvětech 2/2009

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
odstranění stanovištně nepůvodních dřevin a redukce křovin v biokoridoru (45 ks, 0,05 ha)odstranění stanovištně nepůvodních dřevin a redukce křovin v biokoridoru (45 ks, 0,05 ha)
doplnění biokoridoru o stanovištně vhodné dřeviny (cca 120 stromů a 50 keřů),doplnění biokoridoru o stanovištně vhodné dřeviny více než 120 stromů a 50 keřů
kosení, likvidace výmladků a ožínaní výsadeb v biocentru (0,25 ha).kosení, likvidace výmladků a ožínaní výsadeb v biocentru (0,36 ha)
zapojení veřejnosti do výsadeb (2 - 3 akce pro veřejnost, předpokládaná účast na akci 15 - 20 osob) včetně doprovodného naučně vzdělávacího programu,1. akce pro dobrovolníky z Rezekvítku - 7 účastníků, 2. akce pro veřejnost - žáky a studenty- 26 účastníků
referování o probíhajících činnostech v místním zpravodaji (Kobylnické listy) a v časopisu Rezekvítku (Rezekvěty). Kobylnické listy 2 a 3/2009 článek na www.rezekvitek.cz zmínka o projektu v Rezekvětech 2/2009

Všech stanovených cílů bylo víceméně dosaženo.

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu

Přínosem realizace projektu je výrazné zlepšení funkčnosti biocentra Borky a přilehlého biokoridoru jako prvků lokálního ÚSES. Při realizaci projektu jsme spolupracovali s místními občany a se školní mládeží - ekologicko-vzdělávací efekt.

Za přínos pro místní obyvatele lze považovat aktivní zapojení obyvatel obce, především dětí, do činnosti v ochraně přírody. Děti mohly při výsadbě nejenom samy aktivně ovlivnit své okolí a získat tak k němu vztah, ale současně se mohli něco dozvědět o přírodě kolem nich. Studenti střední zahradnické školy měli možnost se zapojit do praktických úkolů spojených s realizací péče o zeleň ve volné krajině.

Za přínos pro Rezekvítek lze považovat zkušenosti získané při jednání se zástupci obce ve věci společného projektu - podařilo se tak posunout realizaci plánu prvků ÚSES, což se ve většině obcí neděje. Zkušeností bylo také samotné zpracování a hlavně realizace projektu (spolupráce s projektanty ÚSES, specifika výsadeb v kulturní krajině).

Zhodnocení dopadu projektu

Dopad projektu a) místní

Konkrétní dopady jsou popsány v kapitole 7. Přínosy projektuu

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Při řešení projektu nebyly shledány žádné závažné problémy. Dílčí změnou byl nižší počet akcí pro veřejnost - důvodem byla dobrá práce brigádníků, takže se většinu sazenic podařilo vysadit na dvou akcích a nebylo nutné organizovat další.

Publicita projektu

O činnostech bylo referováno jednak v místním obecním čtvrtletníku Kobylnické listy 2 a 3/2009, jednak na webových stránkách Rezekvítku - www.rezekvitek.cz/?idm=55 a zmínka o projektu v Rezekvětech 2/2009

Udržitelnost

V krátkodobém horizontu (do dvou let) bude nezbytné provádět péči o stávající výsadby. Ta by měla zahrnovat ožinání, likvidací výmladku, ochranu proti zvěří a následně odstranění oplocení. Na realizací péče pro příští rok jsme domluveni s obcí Kobylnice formou zakázky.

V horizontu několika let lze předpokládat na většině ploch bezzásadový režim, příp. jen drobné biotechnické zásahy. Problematický je však stav většiny ostatních ploch v biokoridoru, které nejsou ve vlastnictví obce. Vzhledem k masivnímu výskytu javoru jasanolistého by bylo vhodné i zde provést rekonstrukci dřevinné skladby. Vlastníkem pozemku jsou Lesy ČR a možná spolupráce je předmětem douhodobého jednání.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace - pdf fotky z výsadby biokoridoru
Počet zobrazených záznamů: 1