Pusťme přírodu do zahrad

Občanské sdružení Přírodní zahrada

č. projektu

113

rok podání

2011

Dotace

224 991 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Kampaně, festivaly

Široká veřejnost

Péče o zahrady, parky, městskou zeleň a chráněné stromy

udržitelný rozvoj na místní, regionální i národní úrovni


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Posláním Občanského sdružení Přírodní zahrada je iniciovat jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých – přírodních zahrad. Toto poslání naplňuje osvětou a vzděláváním široké, ale i odborné veřejnosti, institucí a úřadů, iniciací komunitních projektů při plánování veřejné zeleně v obcích i městech apod. Sdružení působí především v Jihočeském kraji, ale při spolupráci s jinými organizacemi přesahuje do všech krajů v republice.

V současné době běží příhraniční projekt „Přírodní zahrady bez hranic“, který je ale územně omezen pouze na zapojené kraje – Jihočeský, Jihomoravský a kraj Vysočina. Z již uskutečněných aktivit víme, že o téma přírodních zahrad je velký zájem i mimo tyto kraje. Prostřednictvím projektu „Pusťme přírodu do zahrad“ jsme získali kapacity a prostředky pro rozvíjení činností mimo tyto kraje, rozšíření osvěty a informovanosti veřejnosti laické i odborné účastníkům z celé republiky. Umožnili jsme jim seznámení s příklady dobré praxe v České republice a v Dolním Rakousku, kde hnutí přírodních zahrad, ale i komunitní práce v plánování a péči o veřejnou zeleň mají tradici.Cílem projektu je:

Osvěta laické i odborné veřejnosti, samosprávy, ale i profesionálních institucí a firem v tématu přírodních zahrad, přírodě blízkého hospodaření na zahradách.

Podnítit zájem veřejnosti v přírodě blízké péči o veřejnou zeleň v obcích a městech, vedoucí k podpoře biodiverzity především v intravilánech obcí, snížení používání chemie na zahradách, tím k trvale udržitelnému rozvoji.

Angažovat se v podpoře zájmu o přírodní zahrady u zařízení pro agroturistiku, sociálních zařízení, historických objektů, škol apod.

Způsob řešení:

Prostřednictvím seminářů, exkurzí, odborných konferencí, ale i osvětových materiálů.


Dosažené výsledky

Kvantifikace výstupů projektu je zpracována do připraveného formuláře v MS Excel.Plánované akce v rámci realizovaného přeshraničního projektu „Přírodní zahrady bez hranic“:


16.6.2011 se uskutečnilo Slavností otevření Bylinkové obce Mutišov – završení komunitního projektu, jehož výstupem je nová podoba zeleně v obci. Účast 150 osob. Ve skutečnosti bylo více osob, než je podepsáno na prezenčních listinách, kde je podepsáno pouze 81 osob.

8.-9.9.2011 se konala konference na téma „veřejná zeleň, o kterou je pečováno v souladu s přírodou“ 1. den se uskutečnil přednáškový program v Českých Budějovicích a prohlídka veřejné zeleně ve městě. 2. den se uskutečnila exkurze k veřejné zeleni do Rakouska – prohlídka veřejné zeleně ve městě Tulln a výstavy „die garten Tulln“. Počet účastníků – 1.den 66 osob, 2.den 40 osob.


Plánované akce nad rámec projektu:

14.5.2011 – Dendrologická zahrada v Průhonicích a Botanická zahrada v Chotobuzu – jednodenní exkurze na jarní aspekt v zahradě, cibuloviny a trvalky. Účast 51 osob.

4.-6.7.2011 – pracovní workshop Prvky přírodní zahrady – třídenní kombinovaný odborný workshop ke stavbě prvků v přírodní zahradě (zkráceno z plánovaných 5 na 3 dny). Účast 8 osob.

16.7.2011 – Ukázkové zahrady Dolního Rakouska – jednodenní exkurze po ukázkových přírodních zahradách v Dolním Rakousku. Účast 53 osob.

5.-6.8.2011 – Dvoudenní exkurze a odborný seminář do Dolního Rakouska po ukázkových přírodních zahradách a partnerských závodech a institucích. Účast 28 osob.

17.-18.9.2011 – Zavařování produktů z přírodní zahrady (6 osob) a 15.10.2011 – Zakládání trvalkových záhonů (11 osob) – pracovní workshopy, které se uskutečnily místo plánované exkurze do Planty Naturalis v Markvarticích, která byla z důvodu malého zájmu zrušena

25.5-2.6.2011 a 21.-24.9.2011 se uskutečnily Trvalkové dny v Českých Budějovicích – akce, pořádané jinými organizacemi a firmami, v rámci kterých jsme měli možnost prezentovat přírodní zahrady a poskytovat poradenství, akce se zúčastnilo cca 1500 lidí (na obou akcích dohromady).

17.-19.6.2011 se uskutečnily Trvalkové dny v Praze - Troji – třídenní akce v Botanické zahradě, pořádaná Českým spolkem perenářů, kde jsme prezentovali přírodní zahrady a poskytovali poradenství k přírodním zahradám, účast cca 5000 lidí.


Besedy a přednášky pro veřejnost na aktuální témata: 17.2 Nebojte se přírodních zahrad (45 os.), 8.3 Přírodní zahrady (67 os.), 12.3 Řez ovocných stromů (33 os.), 30.3 Cesta k zahradní plaketě (29 os.), 2.5 Jarní přírodní zahrada (24 os.), 28.5 Feng-shui v přírodní zahradě (15 os.), 5.11 Vertikální zahrady (15 os.), 19.11 Přírodní zahrada – místo pro přírodu v lidském světě (29 os.), 9.12 - Přírodní zahrada – místo pro přírodu v lidském světě (9 os.) – celkem účast 266 osob.


Navázání spolupráce s odbornou veřejností: V průběhu projektu se podařilo navázat spolupráci s těmito organizacemi: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví – využití odborníků ústavu při realizaci akcí sdružení. Český svaz zahrádkářů – pořádání přednášek pro zahrádkáře. Občanské sdružení Krajina a zahrada – příprava společného projektu. Český spolek perenářů – vzájemná propagace na akcích (vystavení propagačních materiálů) a na webu (odkaz). Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – účast přírodních zahrad na akci Víkend otevřených zahrad v roce 2012 apod.


Propagační předměty k tématu přírodních zahrad – bylo vyrobeno 200 ks bavlněných tašek a 1000 ks pytlíčků se semínky k propagaci tématu.Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli


Stanovené cíle v počtu akcí v rámci realizace projektu byly překročeny, celkový plánovaný počet účastníků byl také mírně překročen, ale pouze v celkovém součtu (u velkých akcí bylo méně účastníků, u menších akcí naopak více). Propagační předměty byly vyrobeny v plánovaném počtu.


Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet akcí: 11 12

Počet účastníků: 7000 6913


Besedy a přednášky pro širokou i odbornou veřejnost

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet akcí: 6 9

Počet účastníků: 150 266


Tj. akce celkem

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet akcí: 17 21

Počet účastníků: 7150 7179


Propagační materiály

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet druhů: 2 2

Počet kusů: 1200 1200


Zhodnocení dopadu projektu

Realizací projektu byla podpořena redukce užití pesticidů, minerálních hnojiv a rašeliny v zahradách, využívání krajových odrůd ovoce a zeleniny, vytváření různých biotopů na zahradách a zahrádkách. Byly rozšířeny znalosti o biologické ochraně rostlin a podpořeno zlepšení biologické rozmanitosti v obcích a městech. Velmi atraktivním způsobem tak bylo rozšířeno ekologické uvědomění obyvatel.


Plánované aktivity byly realizovány na poměrně velkém území republiky a zúčastnily se ho cílové skupiny z celé republiky.


Cílové skupiny:

  • Široká veřejnost – získala praktické informace a praktické příklady přírodě blízkého hospodaření, které může využít na své zahradě, čímž přispěje ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí – každý může přispět k obohacení biodiverzity a šetrnému hospodaření na kousku přírody ve své péči – své zahradě.

  • Odborná veřejnost – zahradní architekti, realizátoři zahrad – byly jim poskytnuty informace o nových trendech v zakládání a údržbě zahrad přírodě blízkým způsobem, ukázky příkladů dobré praxe u nás a v Dolním Rakousku, výměna zkušeností.

  • Veřejná správa, samospráva – byly jim poskytnuty informace o nových trendech v zakládání a údržbě zahrad přírodě blízkým způsobem, ukázky příkladů dobré praxe u nás a v Dolním Rakousku.

  • Zájmová sdružení jednotlivců i organizací – Český svaz zahrádkářů, Český svaz žen apod. – získali informací o nových trendech v zakládání a údržbě zahrad přírodě blízkým způsobem, ukázky příkladů dobré praxe u nás a v Dolním Rakousku, apod.Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Na základě toho, že MŽP neposkytlo dotaci v plné požadované výši, bylo nutné vyřadit výrobu některých propagačních materiálů z projektu (např. knižní záložky, letáček s plánem akcí, propagační bannery).

Z organizačních i finančních důvodů jsme se nakonec rozhodli spojit dvě plánované akce na téma veřejné zeleně do jedné akce, realizované 2 dny po sobě, tj. místo 1 akce jednodenní v květnu a 1 akce jednodenní v září proběhla 1 dvoudenní akce v září.

Jedna plánovaná akce byla z důvodu malého zájmu ze strany veřejnosti zrušena a byla nahrazena 2 jinými akcemi (zrušení exkurze do Planta Naturalis Markvartice a do růžové školky u Pelců – nahrazení dvěma pracovními workshopy na téma „zakládání trvalkových záhonů“ a „zavařování produktů z přírodní zahrady“). Z důvodu nižší než plánované účasti na besedách a přednáškách bylo těchto akcí uspořádáno více, aby bylo možné dosáhnout plánovaných výsledků.

K jiným zásadním změnám postupů nebo ke vzniku jiných problémů při řešení projektu nedošlo.Publicita projektu

Popište zda a, pokud ano, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace

O projektu jsme informovali následujícími prostředky: webové stránky sdružení (www.prirodnizahrada.com), pozvánky na akce, prostřednictvím informačního bulletinu, rozesílaného na základě přihlášky na webu přeshraničního projektu Přírodní zahrady bez hranic www.prirodnizahrada.eu, rozhlasové vstupy, informační stánky na různých akcích (Trvalkové dny apod.), propagační materiály apod.

Na vzniklých materiálech, včetně internetových stránek bylo vyznačeno, že vznikly za podpory MŽP dle pravidel publicity MŽP pro program, tj. buď prostřednictvím umístění loga MŽP, příp. uvedením celého větného spojení či vět, informujících o této skutečnosti.Udržitelnost

Jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu

Část projektu, k jejímuž kofinancování dotace částečně sloužila, pokračuje dále do srpna 2012. Jedná se o projekt „Přírodní zahrady bez hranic“, který je podpořen z programu EU Evropské územní spolupráce Česká republika-Rakousko.

Výsledky projektu budou nadále využívány – zbylé propagační materiály (tašky a semínka), budou distribuovány ještě v roce 2012. Částečně dotované akce pomohly dalšímu rozšíření myšleny přírodního zahradničení a rozšíření databáze zájemců o danou problematiku, která bude i nadále využívána při pořádání akcí finančně krytých jak z grantových, tak i negrantových zdrojů. Vzniklá síť přírodních zahrad, především pak zahrad ukázkových, bude v rámci aktivit Občanského sdružení Přírodní zahrada nadále propagována jako produkt zahradní turistiky a možnost vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí zároveň. Jednotlivé ukázkové zahrady navíc většinou dělají i vlastní propagaci, nezávislou na aktivitách sdružení.
Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.6.2011 - Slavnostní otevření bylinkové obce Mutišov
Fotodokumentace Fotografie z akce 8.9.2011 - Konference k veřejné zeleni Č. Budějovice
Fotodokumentace Fotografie z akce 9.9.2011 - exkurze do Tullnu v rámci konference k veřejné zeleni
Fotodokumentace Fotografie z akce 14.5.2011 - exkurze do Průhonic
Fotodokumentace Fotografie z akce 4.-6.7.2011 - workshop Prvky přírodní zahrady
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.7.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.-6.8.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 15.10.2011 - Zakládání trvalkových záhonů
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.-19.6.2011 - poradenský a inf. stánek Trvalkové dny Praha - Troja
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.2.2011 - přednáška Nebojte se přírodních zahrad
Fotodokumentace Fotografie z akce 12.3.2011 - přednáška s prakt.ukázkou Řez ovocných stromů
Fotodokumentace Fotografie z akce 30.3.2011 - přednáška/inf.akce Cesta k zahradní plaketě
Fotodokumentace Fotografie z akce 2.5.2011 - přednáška Jarní přírodní zahrada
Fotodokumentace Fotografie z akce 28.5.2011 - přednáška Feng-shui v přírodní zahradě
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.11.2011 - přednáška Vertikální zahrady
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.6.2011 - Slavnostní otevření bylinkové obce Mutišov
Fotodokumentace Fotografie z akce 8.9.2011 - Konference k veřejné zeleni Č. Budějovice
Fotodokumentace Fotografie z akce 9.9.2011 - exkurze do Tullnu v rámci konference k veřejné zeleni
Fotodokumentace Fotografie z akce 14.5.2011 - exkurze do Průhonic
Fotodokumentace Fotografie z akce 4.-6.7.2011 - workshop Prvky přírodní zahrady
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.7.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.-6.8.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 15.10.2011 - Zakládání trvalkových záhonů
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.-19.6.2011 - poradenský a inf. stánek Trvalkové dny Praha - Troja
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.2.2011 - přednáška Nebojte se přírodních zahrad
Fotodokumentace Fotografie z akce 12.3.2011 - přednáška s prakt.ukázkou Řez ovocných stromů
Fotodokumentace Fotografie z akce 30.3.2011 - přednáška/inf.akce Cesta k zahradní plaketě
Fotodokumentace Fotografie z akce 2.5.2011 - přednáška Jarní přírodní zahrada
Fotodokumentace Fotografie z akce 28.5.2011 - přednáška Feng-shui v přírodní zahradě
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.11.2011 - přednáška Vertikální zahrady
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.6.2011 - Slavnostní otevření bylinkové obce Mutišov
Fotodokumentace Fotografie z akce 8.9.2011 - Konference k veřejné zeleni Č. Budějovice
Fotodokumentace Fotografie z akce 9.9.2011 - exkurze do Tullnu v rámci konference k veřejné zeleni
Fotodokumentace Fotografie z akce 14.5.2011 - exkurze do Průhonic
Fotodokumentace Fotografie z akce 4.-6.7.2011 - workshop Prvky přírodní zahrady
Fotodokumentace Fotografie z akce 16.7.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.-6.8.2011 - exkurze do ukázkových přírodních zahrad D. Rakouska
Fotodokumentace Fotografie z akce 15.10.2011 - Zakládání trvalkových záhonů
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.-19.6.2011 - poradenský a inf. stánek Trvalkové dny Praha - Troja
Fotodokumentace Fotografie z akce 17.2.2011 - přednáška Nebojte se přírodních zahrad
Fotodokumentace Fotografie z akce 12.3.2011 - přednáška s prakt.ukázkou Řez ovocných stromů
Fotodokumentace Fotografie z akce 30.3.2011 - přednáška/inf.akce Cesta k zahradní plaketě
Fotodokumentace Fotografie z akce 2.5.2011 - přednáška Jarní přírodní zahrada
Fotodokumentace Fotografie z akce 28.5.2011 - přednáška Feng-shui v přírodní zahradě
Fotodokumentace Fotografie z akce 5.11.2011 - přednáška Vertikální zahrady
Počet zobrazených záznamů: 45