Ochrana životního prostředí online s Arnikou

Arnika

č. projektu

168

rok podání

2011

Dotace

225 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

WWW, elektronické publikování, databáze

Široká veřejnost

Ostatní osvětová činnost

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Projekt byl řešen v průběhu roku 2011.


Hlavním způsobem řešení projektu bylo zapojit veřejnost do ochrany životního prostředí pomocí on-line nástrojů. Cílem bylo jednak představit tuto problematiku lidem, kteří „žijí“ internetem a dále ukázat široké veřejnosti možnosti internetu pro ochranu životního prostředí.

Kromě klasických komunikačních kanálů, jako jsou tiskové zprávy nebo novinky, bylo téma přiblíženo veřejnosti i zábavnější a hlavně interaktivní formou. Velká pozornost byla například věnována využívání sociální sítě facebook, která byla přes účet Arniky několikrát během projektu použita pro podporu projektových aktivit.

Součástí způsobu řešení projektu bylo využití typicky interaktivních aktivit, jako jsou internetové ankety nebo soutěže.

Příkladem je anketa Alej roku (http://arnika.org/alej-roku-2011), do které mohli lidé nominovat aleje ve svém okolí. V druhé polovině ankety pak proběhlo internetové hlasování o nejzajímavější alej, v kterém zvítězila Novodvorská alej u obce Vavřinec. Současně byli vyhlášeni autoři třech nejhezčích snímků alejí.

Během ankety byli lidé pomocí novinek a zpráv současně seznamováni s problematikou ochrany alejí v ČR, možnostech jejich patronace atd. Vyhlášení vítězné aleje proběhlo za přítomnosti médií přímo v obci, kde se alej nachází (http://arnika.org/fotogalerie/vyhlaseni-vitezne-aleje-roku-2011).

Podobně probíhala i fotografická soutěž Životní prostředí ČR – „To se mi nelíbí“ (http://arnika.org/fotosoutez-zivotni-prostredi) nebo čtyři tématicky zaměřené vědomostní ankety.


Důležitou součástí projektu bylo poskytování bezplatného ekoporadenství. Kromě samotné činnosti naší ekoporadny byl kladen důraz na zpřehlednění podávaných online informací, k čemuž sloužily i stránky projektu (http://arnika.org/environline), a dále na rozšíření poskytovaných služeb ekoporadny Arniky.

V rámci projektu byly aktualizovány databáze, byla provedena i veřejností žádaná měření rizikových výrobků na trhu a došlo k zprovoznění portálů pro podávání podnětů na Českou inspekci životního prostředí. Vznikl také nový rozcestník databáze Často kladených dotazů, která byla rozšířena (http://arnika.org/faq).


Nově byla dále zavedena možnost klientů ekoporadny položit pomocí formuláře dotaz ohledně rizikových výrobků, na který následně nalezli odpověď. Ve čtvrtletníku Arniky vyšla čtyři poradenská okénka.


Další část projektu byla zaměřena na poskytování aktuálních dat a informací o životním prostředí. Arnika tak vyhlásila největší znečišťovatele (http://arnika.org/zebricky-irz), a to jak za ČR, tak za jednotlivé kraje. Při jejich vyhlašování byla veřejnost seznámena i s hrozbou plánovaného omezení množství látek v registru. Žebříčky byly doplněny aktuální fotogalerií největších znečišťovatelů. Novým prvkem na webu Arniky je díky projektu mapa ukazující měření dioxinů za jednotlivé průmyslové provozy (http://arnika.org/mereni-dioxinu).


Během projektu proběhla také série osvětových akcí, jejichž účastníci byli seznámeni s problematikou ochrany životního prostředí a možnostmi online poradny Arniky. Na předání odborných informací pak byly zaměřeny dva semináře určené pro veřejnost, jejichž výstupy lze nalézt na (http://arnika.org/seminare).


Veškeré výstupy z projektu jsou zpřístupněni návštěvníkům webu na projektových stránkách environline (http://arnika.org/environline), na jejichž podporu vznikl stejnojmenný banner.Dosažené výsledky

Kvantifikace výstupů projektu bude zpracována do připraveného formuláře v MS Excel.


Během projektu se díky jeho aktivitám podařilo rekordně navýšit návštěvnost webových stránek Arniky. Nejúspěšnější z tohoto pohledu byla anketa Alej roku.


Od začátku roku 2011 mají webové stránky sdružení Arnika nový vzhled a redakční systém. V prvních měsících jejich návštěvnost byla na nižší úrovni než v minulosti, ovšem ke konci projektu dosáhla rekordních návštěv. Celkem navštívilo web Arniky v roce 2011 (dle statistiky http://www.google.com/analytics/ a http://www.navrcholu.cz) téměř 200 tisíc návštěv (138 tisíc unikátních návštěv) a v nejúspěšnějším měsíci listopadu, kdy končila anketa Alej roku, to bylo přes 33 tisíc návštěv.

Například díky již zmíněné anketě si veřejnost začala více všímat problematiky ochrany alejí, která byla navíc zdůrazňována v tiskových zprávách a novinkách. Při vyhlašování ankety a v následné době byla úspěšně medializována lokální kauza záchrany aleje v Uherském Hradišti. Podobný vliv měla i fotosoutěž, díky níž si její účastníci i návštěvníci fotogalerie více všímali svého okolí. U dvou příspěvků vyústila do poradenských případů.

Do ankety Alej roku lidé nominovali celkem 53 alejí, do fotosoutěže celkem 52 fotografií.

Do čtyř vědomostních a názorových anket na témata: Integrovaný registr znečišťování, toxické látky kolem nás, plánovaná stavba jezů u Děčína a vánoční stromky řezané nebo v květináči se zapojilo kolem 120 lidí.


Za rok 2011 se skoro zdvojnásobil počet uživatelů facebooku, jež označili stránky Arniky jako „To se mi líbí“ (přes 600 na začátku roku, téměř 1300 na jeho konci). Arnika díky projektu začala plánovaně používat facebook jako interaktivní nástroj, který umožňuje zpětnou reakci od čtenářů zpráv. Stránky Arniky přes odkaz z facebooku navštívilo za rok kolem 20 tisíc lidí.


Projekt umožnil nabídnout návštěvníkům webu řadu unikátních informací, které by jinde nenašli. Jde například o žebříčky největších znečišťovatelů, mapu měření dioxinů z provozů v ČR nebo hojně navštěvovanou a oblíbenou databázi chemických látek rozšířenou v rámci projektu o 17 látek na celkový počet 155. Konkrétně šlo o látky: selen, molybden, kobalt, 2-fenoxyethanol, hydrochinon, antimon, thalium, baryum, vizmut, bismut, mangan, deltamethrin, bromuconazol, abamektin, propaconazole, propineb a cyprodini.


V rámci testování podlahových krytin z PVC byla u všech pěti vzorků prokázána přítomnost ftalátů. Vzorky byly testovány v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně.


Velmi povedené byly oba semináře pro veřejnost, na které se povedlo pozvat známé odborníky na danou problematiku. U workshopu k ochraně zeleně (10 účastníků) to byl vedoucí kampaně Zachraňme stromy Ing. Jakub Esterka a JUDr. Jitka Jelínková z ČIŽP. (Fotografie ze semináře: http://arnika.org/fotogalerie/workshop-ochrana-zelene-30112011).

Problematiku účasti občanů na rozhodování o životním prostředí lidem přiblížil právník Arniky Lukáš Matějka a jeho hosté JUDr. Petra Humlíčková ze Zeleného kruhu a Mgr. Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí (15 účastníků). (Fotografie z akce: http://arnika.org/fotogalerie/diskuse-nenechme-se-vybagrovat-26102011).


O projektových aktivitách Arniky jsme informovali veřejnost na osmi dalších veřejných akcí, kde se povedlo osobně oslovit přibližně 1000 obyvatel ČR. Podrobný seznam akcí je v příloze.


Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli


Cíle projektu se povedlo naplnit. Všechny naplánované aktivity projektu byly uskutečněny.


Především v rámci interaktivních aktivit projektu se podařilo do problematiky ochrany životního prostředí aktivně zapojit velké množství občanů ČR – okolo 138tis.


V rámci projektu bylo úspěchem dobré využívání komunikace skrze sociální síť Facebook, naopak se nepovedlo využít možností sociální sítě Twitter. Účet byl založen, ale nedošlo k jeho systematickému rozvíjení.


Zhodnocení dopadu projektu


Projekt byl zaměřen na občany ČR, kteří se denně pohybují v prostředí internetu. Jedním z cílů bylo oslovit mladší část populace a přiblížit téma ochrany životního prostředí lidem, kteří používají nejnovější technologie. Z několika pohledů se tento cíl povedlo naplnit. Podle statistik se na stránky Arniky za minulý rok připojilo přes 1500 návštěv pomocí mobilních telefonů, noví sympatizanti a sympatizantky Arniky na Facebooku pocházejí dle svých profilů spíše z mladší generace a fotosoutěže se například -i žáci základní školy.


Rozšířením informací o životním prostředí a chemických látkách ve výrobcích a rozšířením služeb online ekoporadny má projekt dopad na celou populaci ČR.Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu


Při řešení projektu jsme řešili jen několik málo menších problémů. K zásadním změnám v postupu nedošlo.


Vzhledem k časové náročnosti byla aktivita zapojení veřejnosti do procesů EIA a IPPC řešena v menší míře, než bylo původně plánováno. V rámci projektu jsme se zapojili do územních řízení plánované spalovny v Chotíkově a dále spalovny v Komořanech u Mostu. O výsledcích jsme informovali veřejnost prostřednictvím webových stránek a následně formou novinek.


Rozbory podlahových krytin z PVC byly provedeny na základě častých dotazů na toto téma od veřejnosti. Bohužel realizace této aktivity a délka provedení rozborů nakonec vedly k tomu, že výsledky nebyly zveřejněny formou tiskové zprávy, neboť by se trefila do období vánočních svátků a prázdnin.


Po diskuzi se sociology, kteří spolupracují s Arnikou (Jan Šamánek a Jan Losenický) nedošlo k odeslání výsledků znalostních a názorových anket konkrétním úřadům a rozhodujícím orgánům. Důvodem byla nízká výpovědní hodnota těchto anket daná nereprezentativním vzorkem odpovídajících.Publicita


Podle podmínek přidělení dotace jsme na výstupech projektu uváděli MŽP jako jejího poskytovatele.

O projektu jsme informovali převážně elektronickou cestou prostřednictvím našeho webu a pomocí facebooku, dále rozesíláním tiskových zpráv a novinek médiím.

V rámci projektu bylo vydáno 5 tiskových zpráv a 7 novinek (viz tabulka):Název tiskové zprávy/novinky zaslané médiímOdkaz

Datum vydání


Místo

Hledá se nejhezčí stromořadí! Arnika vyhlašuje anketu Alej roku 2011

http://arnika.org/hleda-se-nejhezci-stromoradi-arnika-vyhlasuje-anketu-alej-roku-2011


31.8.2011

Praha

Co říkají nová data z IRZ: Ubylo formaldehydu, přibylo škodlivin ze Spolany Neratovice a ze spaloven odpadů

http://arnika.org/co-rikaji-nova-data-z-irz-ubylo-formaldehydu-pribylo-skodlivin-ze-spolany-neratovice-a-ze-spaloven-odpadu

4.10.2011

Praha

U pravidelných znečišťovatelů došlo k navýšení emisí

http://arnika.org/u-pravidelnych-znecistovatelu-doslo-k-navyseni-emisi

26.10.2011

Ostrava

Životní prostředí Zlínského kraje loni nejvíce potrápil styren

http://arnika.org/zivotni-prostredi-zlinskeho-kraje-loni-nejvice-potrapil-styren

29.11.2011

Zlín

Alej roku 2011 je z Moravského krasu

http://arnika.org/alej-roku-2011-je-z%C2%A0moravskeho-krasu

10.12.2011

Vavřinec

Styren z laminátoven nebo formaldehyd z výroby autodílů už možná nebude pod dohledem IRZ http://arnika.org/styren-z-laminatoven-nebo-formaldehyd-z-vyroby-autodilu-uz-mozna-nebude-pod-dohledem-irz

12.9.2011

Praha

Projednání spalovny v Chotíkově úřady ignorovaly


http://arnika.org/projednani-spalovny-v-chotikove-urady-ignorova

30.9.2011

Praha

Začíná hlasování v anketě Alej roku 2011

http://arnika.org/zacina-hlasovani-v-ankete-alej-roku-2011

16.10.2011

Praha

Řekněte nám, co si myslíte o toxických látkách!

http://arnika.org/reknete-nam-co-si-myslite-o-toxickych-latkach

14.11.2011

Praha

Alej roku 2011 jde do finále


http://arnika.org/alej-roku-2011-jde-do-finale

24.11.2011Praha

Stavbu spalovny v Komořanech u Mostu kritizují účastníci územního řízení


http://arnika.org/stavbu-spalovny-v-komoranech-u-mostu-kritizuji-ucastnici-uzemniho-rizeni

30.11.2011

Komořany

Fotosoutěž Arniky - Životní prostředí ČR. „To se mi nelíbí“

http://arnika.org/fotosoutez-arniky-zivotni-prostredi-cr-%E2%80%9Eto-se-mi-nelibi%E2%80%9C

6. 12.2011

PrahaNa hlavních stránkách projektu (environonline, alej roku, fotosoutěž ad.) je MŽP uvedeno jako jeho podporovatel a je tomu tak i u hlavních tiskových zpráv a novinek.

Současně je MŽP uvedeno na dvou výtiscích časopisu Arnikum.

V rámci obou seminářů bylo uvedeno, že se konají s podporou MŽP.Udržitelnost

jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu


V rámci projektu nově vzniklé ekoporadenské i další webové stránky budou dále rozšiřovány. Facebook i databáze Arniky získaly své správce z řad zaměstnanců a dobrovolníků Arniky, kteří nyní odpovídají za jejich obsah a rozvoj.


Rádi bychom zorganizovali druhý ročník úspěšných interaktivních aktivit Alej roku a fotosoutěž.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Fotografie workshop k ochraně zeleně
Fotodokumentace Fotografie beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Děčín
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Zažít město jinak
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Praha
Fotodokumentace Fotografie infostánku na veletrhu neziskových organizací (NGO market)
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Kampě
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Ekofestivalu
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie infostánek na veřejné oslavě 10 let Arniky
Ostatní Prezenční listina beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Ostatní Prezenční listina workshop k ochraně zeleně
Tabulkové přílohy Seznam všech akcí, kterých se účastnili dobrovolníci
Tabulkové přílohy Statistika poskytnutých konzultací ekoporadnou Arniky
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Fotodokumentace Fotografie workshop k ochraně zeleně
Fotodokumentace Fotografie beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Děčín
Fotodokumentace Fotografie infostánek na akci Zažít město jinak
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Praha
Fotodokumentace Fotografie infostánku na veletrhu neziskových organizací (NGO market)
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Kampě
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Ekofestivalu
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie infostánek na veřejné oslavě 10 let Arniky
Ostatní Prezenční listina beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Ostatní Prezenční listina workshop k ochraně zeleně
Tabulkové přílohy Seznam všech akcí, kterých se účastnili dobrovolníci
Tabulkové přílohy Statistika poskytnutých konzultací ekoporadnou Arniky
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Fotodokumentace Fotografie workshop k ochraně zeleně
Fotodokumentace Fotografie beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Děčín
Fotodokumentace Fotografie infostánek na akci Zažít město jinak
Fotodokumentace Fotografie Evropský den koupání v řekách, Praha
Fotodokumentace Fotografie infostánku na veletrhu neziskových organizací (NGO market)
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na akci Fajn den
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Kampě
Fotodokumentace Fotografie infostánku na Ekofestivalu
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie z vyhlášení ankety Alej roku 2011
Fotodokumentace Fotografie infostánek na veřejné oslavě 10 let Arniky
Ostatní Prezenční listina beseda k účasti veřejnosti při rozhodování o životním prostředí
Ostatní Prezenční listina workshop k ochraně zeleně
Tabulkové přílohy Seznam všech akcí, kterých se účastnili dobrovolníci
Tabulkové přílohy Statistika poskytnutých konzultací ekoporadnou Arniky
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Časopis Arnikum s poradenským okénkem
Počet zobrazených záznamů: 57