Ptáci kolem nás - vzdělávací materiály a akce Rezekvítku

Rezekvítek

č. projektu

229

rok podání

2011

Dotace

191 250 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Péče o zoogenofond

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku kvalitních výukových materiálů s ornitologickou tématikou pro EVVO dětí a mládeže, a tím podpořit kvalitní začleňování Environmentální výchovy do základních i mateřských škol a inovaci používaných výukových metod.

Tvorba publikací a DVD byla propojena s praktickou osvětovou a vzdělávací činností vzhledem k učitelům a brněnské veřejnosti – prostřednictvím exkurzí jsme představili ptačí druhy vyskytující se na jižní Moravě.


Aktivita 1: Vytvoření DVD Ptáci kolem nás

Autor: Michael Strnad

V roce 2002 jsme vydali videokazetu „Ptáci kolem nás“ na níž byly tři přibližně 20ti minutové videopořady podávající základní informace o našich ptácích:

díl – Co jsou ptáci (obecná ornitologie)

díl – Pohled mezi řády (přehled nepěvců)

díl – Poznáváme pěvce

Tato videokazeta je již beznadějně vyprodána nějaký ten rok, přesto se po ní zájemci stále ptají. Protože se také změnilo technické vybavení škol i domácností, nemá cenu vydávat reedici videokazety, ale rozhodli jsme se převést videopořad na DVD.

Výrobu a doplnění jsme zadali autorovi původního videopořadu – Michaelu Strnadovi. Původní tři videopořady byly doplněny o nové záběry druhů. Dále byl vytvořen přes menu DVD přístupů přehled všech druhů, které na DVD jsou natočeny a tyto lze samostatně přímo pustit, což velmi usnadní použití ve výuce dětí. Dále jsou na DVD doplněny výběry záběrů ptáků uspořádaných do soutěžních testů. Rozsah záběrů přesáhl 7 GB, a proto muselo být použito dvouvrstvé DVD.

Počet vydaných kusů: 1000

Náklady na 1ks: 211,67 Kč

Dotace použitá na 1 ks: 65,83 Kč (u 200 plně dotovaných kusů na rozdej 211,67 Kč)Aktivita 2: Vydání publikace Etymologie ptačích jmen

Autor: Tomáš Krásenský

Ve spolupráci s tímto autorem jsme v roce 2008 vytvořili metodickou publikaci – sadu karet Ptačí hlasy pro ornitologickou výuku na školách. Do této publikace se již nevešla připravená část věnovaná etymologii ptačích jmen – tu jsme nyní vydali jako samostatnou brožurku v tomto projektu. Brožura je formátu A5 v grafice odpovídající publikaci „Ptačí hlasy“, celobarevná – doplněna barevnými obrázky některých ptáků. Rozsah publikace je 36 stran + obálka.

Počet vydaných kusů: 1000

ISBN: 978-80-86626-22-2

Náklady na 1ks: 56,99 Kč

Dotace použitá na 1 ks: 27,94 Kč (u 200 plně dotovaných kusů na rozdej 56,99 Kč)Aktivita 3: Vydání klíče k určování ptáků na krmítku

Rezekvítek v současnosti nabízí několik skládacích leporel – klíčů určených jak pro školní výuku, tak pro použití širokou veřejností. V rámci projektu jsme vytvořili a vydali nový klíč k určování ptáků, jež lze spatřit v zimě na krmítku. Autorkou krásných kreseb ptáků je Pavla Dvorská. Formát klíče je klasické 4 stránkové laminované leporelo použitelné jak venku, tak v interieru. Tisk plnobarevný.

Počet vydaných kusů: 1000

ISBN: 978-80-86626-23-9

Náklady na 1ks: 81,38 Kč

Dotace použitá na 1 ks: 45,04 Kč (u 200 plně dotovaných kusů na rozdej 81,38 Kč)Aktivita 4: Exkurze pro veřejnost za ptáky kolem nás

V rámci projektu jsme uspořádali dvě exkurze za ptáky. Konkrétně jednu exkurze byla autobusem „naturové“ ptačí oblasti Lednické rybníky. Druhá exkurze byla věnovaná ptákům žijícím v okolí lidských příbytků.


  1. Exkurze Ptáci na tahu

Datum: 9. 4. 2011 Účastníků: 41

Po příjezdu do Lednice započala exkurze návštěvou dravců, které předvádí v zámeckém parku společnost Zeyferus, spojenou s malou ukázkou letu sokola a sovy pálené a vyčerpávajícím výkladem. Poté jsme prošli po turistické značce parkem k Janovu hradu a lektor po cestě ukazoval ptáky nebo upozorňoval na jejich charakteristický zpěv. U Janohradu nastoupili účastníci na lodě a přeplavili se k Minaretu, známého turistického cíle poblíž zámku. Z lodí měli jedinečnou příležitost pozorovat nerušný život kolem řeky a odstavených říčních ramen. Další část exkurze již byla zaměřena výhradně na život kolem vod. Lektor představil jednak typické bezobratlé živočichy, žijící v rybnících a poté, při vycházce okolo Zámeckého rybníka, i mnoho druhů vrubozobých i brodivých ptáků.


  1. Exkurze Ptáci okolo nás

Datum: 11. 6. 2011 Účastníků: 12

Exkurze byla zaměřena především na ptáky, které můžeme spatřit v našem nejbližším okolí. Proto začala brzy ráno, jelikož v tuto dobu ještě ptáci intenzivně zpívají. Procházeli jsme Česnem a okolím - podél potoka, rybníčku, poté vesnicí, kde i na návsi a na střechách domů bylo možné vidět i slyšet zajímavé pěvce. Nakonec jsme se vrátili zase na kopec do lesa, nad vesnici, kde nám lektor předvedl zblízka další 4 druhy ptáků, které se chytily do ornitologických sítí, které tam měl od rána nataženy.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektu

Bylo zrealizováno:

1000 Ks DVD Ptáci kolem nás

1000 Ks publikace – Etymologie ptačích jmen

1000 Ks klíče Ptáci na krmítku

2 exkurze pro veřejnost – 53 účastníků

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíle

Dosažené cíle

1000 Ks DVD Ptáci kolem nás

1000 Ks DVD Ptáci kolem nás

1000 Ks publikace – Etymologie ptačích jmen

1000 Ks publikace – Etymologie ptačích jmen

1000 Ks klíče Ptáci na krmítku


1000 Ks klíče Ptáci na krmítku


2 exkurze pro veřejnost – cca 50 účastníků


2 exkurze pro veřejnost – 53 účastníkůStanovených cílů projektu bylo dosaženo.


Zhodnocení dopadu projektu


Aktivita 1 - 3: Vydání DVD, publikace a klíče

Byly vytvořeny 3 vzdělávací materiály věnované ptákům kolem nás. Cekem 3000 ks materiálů bude sloužit stovkám učitelů a prostřednictvím nich tisícům dětí. Část nákladu předpokládáme získá odborná veřejnost, která se částečně zabývá i osvětou v oblasti ornitologie – dopad ale nelze vyčíslit. Část nákladu – 200 ks bude rozdána učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, s kterými Rezekvítek intenzivně spolupracuje a může tak dopad dále sledovat a ověřovat.


Aktivita 4: Exkurze pro veřejnost

Tyto exkurze jsou tradiční a osvědčenou osvětovou metodou, kterou Rezekvítek nabízí široké veřejnosti. Prostřednictvím exkurzí jsme zvýšili povědomí návštěvníků o přírodních cennostech v nejbližším okolí Brna, podpořili jsme jejich ochranu a získali další příznivce péče o přírodu v Brně – řada účastníků se zapojuje do našich dalších aktivit a praktické péče o chráněná území.


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním potížím a změnám, i přes krácení rozpočtu jsme realizovali všechny plánované aktivity, pouze míra dotace na jednotlivé výstupy byla jiná.


Publicita projektu

Na všech zvacích letácích a výstupech projektu je uvedena podpora projektu ze strany MŽP. O akcích a podpoře projektuz MŽP jsme informovali na internetových stránkách Rezekvítku (www.rezekvitek.cz) a stránkách Jihomoravských ekoporaden (www.ekoradce.cz).

Podpora vydání publikací a DVD ze strany MŽP bude dále šířena během jejich distribuce.


Udržitelnost

Udržitelnost výstupů – publikací a DVD – je zajištěna dlouhodobou činností Rezekvítku v této oblasti. Jakmile bude ukončena distribuce kusů vydaných v rámci toho projektu, zajistí dotisk dalšího nákladu dle zájmu veřejnosti a učitelů z vlastních prostředků, tak jako u dříve vydaných titulů z jiných projektů.

Udržitelnost výstupů z exkurzí pro veřejnost – znalosti a zkušenosti získané během exkurzí účastníci využijí pro ochranu a péči o životní prostředí v Brně. Řada z nich se zapojuje do dalších našich aktivit v oblasti péče o přírodu. Cyklus exkurzí bude pokračovat i v dalších letech, snažíme se získat finanční podporu z různých zdrojů a levnější exkurze budeme částečně připravovat v naší režii i bez dotační podpory.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Fotografie z exkurze do Lednice
Fotodokumentace Fotografie z exkurze do Lednice
Fotodokumentace Fotografie z exkurze do Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Fotodokumentace fotografie - Exkurze Lednice
Počet zobrazených záznamů: 9