Péče o studánky na východní Moravě

Okresní výbor ČSOP ve Valašském Meziříčí

č. projektu

30

rok podání

2011

Dotace

130 250 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Odborná veřejnost

Ostatní projekty ochrany přírody

oblast kvality a ochrany vod


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení plánovaných aktivit v projektu:

Mapování studánek k opravě, zastřešování

V 1. fázi projektu jsme oslovili veřejnost a úřady (tisková zpráva, e-mail) s nabídkou oprav ohrožených studánek. Částečně jsme využili výsledky našeho mapování, ale přednostně jsme opravili studánky, o něž měli zájem sami občané nebo úřady. Tím se aplikuje v praxi osobní přístup a komunikace s lidmi a je zajištěn zájem veřejnosti o projekt i konkrétní studánky.

Studánku jsme vždy vyčistili, někdy prohloubili, v případě zanesené prohlubně odstranili nánosy tlejících usazenin. Předem vyrobené stříšky jsme usadili na kamenné podklady, aby neuhnívaly odspodu, a obložili kameny tak, aby se stříška jednak důkladně upevnila a jednak aby pod ni vítr nezafoukával listí a další organické nečistoty. V případě možnosti jsme ještě vyložili kameny přímo pramen pro podporu obojživelníků, kteří v pramenech hledají zimní úkryty (voda vyvěrající ze země je tak teplá, že hned nezamrzá, a tak obojživelníci mohou v prameni přežít zimu v optimální teplotě). V některých případech bylo nutné vyhloubit nebo upravit odtok, aby se voda mohla samovolně pročišťovat. Při úpravách jsme např. museli nanosit a navozit mnoho tun kamení na stabilizaci a obložení studánek.

V příloze č. 6 je fotodokumentace zastřešených studánek (fotografie vždy před úpravou i po úpravě). Úpravy jsou jednoduché, hlavním cílem je zajištění funkčnosti (zakrytí vodní hladiny jako ochrana proti zapadávání nečistotami a prohřívání vody). Ve výjimečných případech (turisticky silně exponovaná místa nebo velký zájem obce) jsme upřednostnili estetické hledisko, aby studánka zároveň propagovala naši práci před větším počtem návštěvníků.

U deseti vybraných studánek jsme nechali provést laboratorní rozbory vody, které jsou veřejně k nahlédnutí na Národním registru pramenů a studánek u příslušných záznamů. Udělali jsme drobnou změnu, místo plánovaných 7 kompletních rozborů jsme udělali 10 mikrobiologických, abychom navýšili počet (mikrobiologický rozbor pro orientační určení kvality vody dostačuje). Součástí projektu bylo také měření fyzikálních vlastností vody u kontrolovaných studánek, záznamy byly rovněž zaneseny do registru.

Osvětové environmentální akce

V původním plánu projektu byly 2 osvětové akce pro mládež, pro velký zájem dětí jsme ale nakonec uspořádali 4 (na naše náklady):

1) Otvírání studánek

S oddílem mladých ochránců přírody Falco jsme se v sobotu 7. května vydali na tradiční otevírání studánek v okolí Val. Meziříčí.

2) Putování za studánkami, v sobotu 17. září Brňov, péče o studánky v praxi.

3) Studánky Hostýnských vrchů, v sobotu 29. v okolí Hostýna, podobná náplň.

4) Vlčkovské studánky, ve čtvrtek 17. listopadu v okolí obce Vlčková, podobná náplň.

Vytištění osvětové skládačky Péče o studánky

Vydali jsme propagační skládačku Péče o studánky s informacemi o historii „studánkového hnutí“ v ČSOP, kampani Zachraňme studánky a motivací k vyhledávání studánek a péči o ně. Formát A4, 10 000 výtisků. Skládačku rozdáváme při akcích a rozšiřujeme do infocenter.

Patronát nad studánkami

Důležitou součástí projektu byla komunikace s veřejností a hledání patronů, kteří se zaváží k trvalé péči o zastřešené studánky. Zatím jsme nalezli patrony pro 17 z 22 studánek, což je při podobných projektech vysoké procento (viz soupis patronů v příloze). O 4 studánky budou pečovat obce, o dvě Lesy ČR, o pět soukromé lesní správy, o jednu KČT Halenkov a o pět soukromé osoby. O zbylých 5 zatím bude pečovat naše organizace.Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů

Původní plán projektu byl zastřešit 30 studánek, po redukci finančních prostředků ze strany MŽP byly redukovány také výstupy projektu (22 studánek). Ostatní výstupy zůstaly beze změny. Změnu projektu MŽP odsouhlasilo.


Výstupy:

  • 22 ks zastřešených a vyčištěných studánek v terénu a jejich označení (jméno studánky a podpora projektu z MŽP)

  • 4 osvětové akce – otevírání a zavírání, čištění a zastřešování studánek (původní plán 2 akce)

  • 10 000 výtisků osvětové propagační skládačky Péče o studánky

  • 3 tiskové zprávy o projektu

  • Patronát nad studánkami – zatím nalezeni patroni pro 17 z 22 studánek, o zbylých 5 zatím bude pečovat naše organizace.


Srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli


Projekt byl realizován v plném rozsahu, v souladu s odsouhlasenými změnami. Proti původnímu plánu jsme realizovali o dvě osvětové akce s dětmi více, protože o ně byl velký zájem a patřily mezi nejvyhledávanější aktivity našeho dětského oddílu.


Zhodnocení dopadu projektu


Realizace projektu přispěla k záchraně nebo zlepšení stavu 22 studánek na východní Moravě. Tuto činnost jsme využili k propagaci ochrany vody v krajině, ale i při zapojení veřejnosti do péče o drobné vodní zdroje. Během projektu jsme navázali spolupráci s obcemi, lesními správami, Klubem českých turistů i jednotlivými občany při zastřešování studánek. Působili jsme také na děti a mládež při terénních akcích zaměřených na ochranu vody a drobných vodních zdrojů v krajině.

Díky našim aktivitám se na nás mj. také obrátili učitelé ze SŠ přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. Domluvili jsme se s jejich studentkou, že v rámci seminární práce bude 4x ročně měřit vlastnosti vody v 9 studánkách na katastru města Štramberk (pH, teplota, konduktivita, dusičnany, dusitany, průtok) a provede na základě výsledků srovnání pramenů a vyhodnocení vodních poměrů v průběhu roku.

Obecně bude i po projektu působit vydaná osvětové skládačka. Předpokládáme další spolupráci především s Lesy ČR a KČT, budeme vyhledávat další ohrožené vodní zdroje a připravovat projekty na jejich opravy.


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu


Po zkrácení finančních prostředků z MŽP na realizaci projektu byl upraven rozpočet projektu a redukovány projektové aktivity. Další zásadní změny nebyly. Podařilo se nám získat dílčí finanční spoluúčast na realizaci projektu od firmy NET4GAS, která přispěla na vydání skládačky, a proto na ní také uvádíme její logo jako donátora.

Publicita projektu


Projekt byl propagován v regionálním tisku (Echo Valašska) a na webových stránkách organizace. Byly vydány 3 tiskové zprávy, 2 během a 1 po ukončení projektu. Byla vydána skládačka Péče o studánky s publicitou podle pravidel MŽP.


Udržitelnost


Aktivity projektu byly jednorázové (osvětové akce), některé s dopadem na další období (vydání osvětové skládačky). Údržbu potřebují pouze instalované stříšky, což řešíme v projektu plánovaným hledáním patronů studánek, kteří se zaváží k trvalé péči. Podařilo se nám získat pečovatele k 17 z 22 studánek, další máme zatím v péči my, pokud se nepodaří najít jiné patrony.
Přílohy

Typ přílohy Název
Tabulkové přílohy Seznam opravených studánek a jejich patronů
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Článek z MFDnes
Leták/plakát Tiskové PDF vydané skládačky
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě do Hostýnských vrchů 27. 9. 2011
Fotodokumentace Otvírání studánek na Píškové – čištění Mechové studánky 7. 5. 2011
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě v okolí Brňova 17. 9. 2011
Fotodokumentace Návštěva studánky při výpravě do okolí Vlčkové v Hostýnských vrších 17. 11. 2011
Fotodokumentace Studánka U Obrázku před opravou
Fotodokumentace Studánka U Obrázku po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska po opravě
Fotodokumentace Vlčí pramen I před opravou
Fotodokumentace Vlčí pramen II po opravě
Fotodokumentace Studánka Z Horeček před opravou
Fotodokumentace Studánka Z Horeček po opravě
Fotodokumentace Zlatá studánka před opravou
Fotodokumentace Zlatá studánka po opravě
Fotodokumentace Studánka V Hůrce před opravou
Fotodokumentace Studánka V Hůrce po opravě
Tabulkové přílohy Seznam opravených studánek a jejich patronů
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Článek z MFDnes
Leták/plakát Tiskové PDF vydané skládačky
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě do Hostýnských vrchů 27. 9. 2011
Fotodokumentace Otvírání studánek na Píškové – čištění Mechové studánky 7. 5. 2011
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě v okolí Brňova 17. 9. 2011
Fotodokumentace Návštěva studánky při výpravě do okolí Vlčkové v Hostýnských vrších 17. 11. 2011
Fotodokumentace Studánka U Obrázku před opravou
Fotodokumentace Studánka U Obrázku po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska po opravě
Fotodokumentace Vlčí pramen I před opravou
Fotodokumentace Vlčí pramen II po opravě
Fotodokumentace Studánka Z Horeček před opravou
Fotodokumentace Studánka Z Horeček po opravě
Fotodokumentace Zlatá studánka před opravou
Fotodokumentace Zlatá studánka po opravě
Fotodokumentace Studánka V Hůrce před opravou
Fotodokumentace Studánka V Hůrce po opravě
Tabulkové přílohy Seznam opravených studánek a jejich patronů
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Tisková zpráva
Mediální výstupy Článek z MFDnes
Leták/plakát Tiskové PDF vydané skládačky
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě do Hostýnských vrchů 27. 9. 2011
Fotodokumentace Otvírání studánek na Píškové – čištění Mechové studánky 7. 5. 2011
Fotodokumentace Měření fyzikálních vlastností vody při studánkové výpravě v okolí Brňova 17. 9. 2011
Fotodokumentace Návštěva studánky při výpravě do okolí Vlčkové v Hostýnských vrších 17. 11. 2011
Fotodokumentace Studánka U Obrázku před opravou
Fotodokumentace Studánka U Obrázku po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Seninka po opravě
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska před opravou
Fotodokumentace Sirný pramen Trubiska po opravě
Fotodokumentace Vlčí pramen I před opravou
Fotodokumentace Vlčí pramen II po opravě
Fotodokumentace Studánka Z Horeček před opravou
Fotodokumentace Studánka Z Horeček po opravě
Fotodokumentace Zlatá studánka před opravou
Fotodokumentace Zlatá studánka po opravě
Fotodokumentace Studánka V Hůrce před opravou
Fotodokumentace Studánka V Hůrce po opravě
Počet zobrazených záznamů: 72