K přírodě blíže a častěji

Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.

č. projektu

64

rok podání

2011

Dotace

225 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

životní prostředí ve městech


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Jádro sdílení praktických činností a inspirace leží v činnosti naší organizace nejenom v areálu památkově chráněné dřevěnky, ale i biofarmy, výletů a výprav do přírody, rodinného tábora. Tato činnost byla financována především z krajských zdrojů, zde byla kontinuita činnosti nepřerušena.

Dotazníkové šetření, které mělo tvořit jádro a také téma k diskuzím bohužel započalo až v květnu. Proto jsme tak mohli využít leckdy až podzimní setkání pedagogů v rámci sítě MRKVIČKA, poslední část se nám vrátila až v prosinci. Dotazníky byly osloveny MŠ v Libereckém, Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém kraji a na celostátní konferenci v Praze. S vědomím vysoké administrativní zátěže

v provozu MŠ jsme upřednostňovali osobní kontakt a oslovení pedagogů. Výsledky a zhodnocení viz. zpráva. Již v průběhu ale vycházelo najevo, že naše původní hypotéza (největší překážkou jsou legislativní překážky) PLOŠNĚ neplatí.

Z důvodu velmi opožděného rozhodnutí ze strany MŽP byl začátek projektu pouze v minimalistické formě (výstavka „Potichu v lese“ leden - duben). Na „pohádkové formě“ výstavky se pracovalo přes prázdniny a plnohodnotná forma výstavky byla instalována až na podzim v souvislosti Dne stromů.

Rodičovská kampaň on-line podobě probíhala průběžně (naše webové stránky, FB skupiny, rodičovská diskuzní fóra). Kontaktní forma kampaně byla zahájena již v dubnu na Veletrhu dětské knihy (Liberec) a dále v průběhu zvláště letních měsíců na území celé republiky. Součástí výtvarných workshopů byl také fotodotazník pro (nejen) rodičovskou veřejnost, kde jsme se společně zamýšleli, nakolik je která situace „normální a nakolik přirozená“ (dítě v autosedačce, dítě válející se v listí...).

Na podzim jsme doplnili toto téma (kontaktní rodičovství, rozdíl přirozené x normální ) také do programů EVVO pro II.stupeň ZŠ a SŠ.


Dosažené výsledky + kvantifikace výstupů


- Dotazníkové šetření (pedagogové MŠ)

217 respondentů, vyhodnocení a zhodnocení zpráva

- Vydání tiskoviny „věčný kalendář“ v nákladu 2 000 ks „K přírodě blíže a častěji“


- Výtvarné workshopy pro rodiny s dětmi (spojené s fotodotazníčkem Nx P) (na akcích, které jsme nepořádali:)

7.4. Veletrh dětské knihy Liberec

10.5. Krajská konference MRKVIČKA Oldřichov v Hájích

21.5. Pohádkový les Semily

27.5. Bambiriáda Liberec

28.5. Westernový den Semily

29.5. Den dětí Chuchelna

11.6. Den dětí dětí „The Bouda“ Turnov

18.6. Dobrodění Louny

2.7. Les na vozíku Harrachov

3.7. Protidálniční festival - kemp Sedmihorky

5.7. Loutkářská Chrudim

13.7. MRKVIČKA - jihomoravský kraj – Jezírko u Brna

16.7. PRO-BIO slavnost Staré Město pod Sněžníkem

6.8. Setkání přátel permakultury Praha Toulcův Dvůr

27.8. Národní oslava přírodního stavitelství - Bouzov, Permalot

3.9. Maloskalský biojarmark – Malá Skála

10.9. Pecen – dožínková slavnost Semily

10.9. Dožínky -Peruc

24.9. Zažít město jinak (Praha ,AUTO-MAT)

25.9. Výstava „Město pro děti“

1.10. Tvoříme duší – výstava handicapovaných spoluobčanů

17.10. Vernisáž výstava Potichu v lese Hranice na Moravě

22.10. Den stromů – Oldřichov v Hájích

8.11. Vernisáž výstavy „Potichu v lese“ Lomnice n.Popelkou (MC Dudlík)

21.11. Vernisáž výstavy „Potichu v lese“ Svitavy (MC Krůček)

26.11. Vánoční jarmark Muzeum Semily

7.12. Výstava „Potichu v lese“ LounyVýstava „Potichu v lese“

leden: MŠ Luční (skromná verze inspirace dětskou literaturou)

duben: Týden pro Zemi ZŠ I.Olbrachta

říjen: Galerie M+M Hranice na Mor. (rozsáhlá verze s vlněnými pohádkami, inspirativními úkoly..)


listopad: DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou

Svitavy – Fabrika - MC Krůček


prosinec: vestibul ZŠ P.Holého LounyVýstavka v rámci kampaně „Město pro děti“

září: Město pro děti (vestibul MÚ Semily + areál sídliště Luční – Jižní)Akce námi pořádané (a sdílené coby inspirace na www, FB) Ledová neděle , Pimprlení I, Pelíšky - dílnička MŠ Luční,Klokočí - jaro (zač.dubna) 2011

Stříhání ovcí, Ptačí budky ,První jarní den ,Vrbtee-pee ,Hmyzí domečky TOP (Týden opravdových plen)

Pufodédr Multikulturní panenky, Den matek na farmě ,Mezinárodní týden čtení pro děti

Nedělní dílnička červen – papírkaše, Prázdninový provoz (byl zajišťován 2 x týdně (PO a ČT 9 -15 hodin), návštěvnost v dopoledních hodinách převážně rodiče s dětmi na MD, cca 1/3 návštěvníků mimosemilská).

Rodinný tábor Tábor v Jesenném,Recycle-vehicle Draci u řeky Svatováclavské putování

pARTner - podzimní inspirace land-art doma, malování listím,lampičky,Den zvířat, Jabkohraní

Topinambury, Filcování – mýdlo,Ptáčci - semínka MŠ Luční.


Programy EVVO :


doprovodné k výstavce „Potichu v lese“ - září 11 progranů Semily

říjen 9 programů Lomnice nad Popelkou


Program: Barevný svět – dětství v průběhu věků i kultur (součástí fotodotazníček Normální x Přirozené)

listopad 10 programů Muzeum Semily

prosinec 8 programů Gymnázium Jilemnice
Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli


TÉMA kontaktu dětí s přirozeným prostředím se pomalu, ale jistě dostává do povědomí rodičovské veřejnosti. Nelze upřít průkopnickou roli zájmu o téma lesním MŠ (či spíše klubům), na druhou stranu tato forma (radikální) která je české veřejnosti předkládana osloví opravdu pouze tu radikální zelenou část veřejnosti (a ještě z důvodu soukromého financování i tu finančně zabezpečenou). Naše snaha byla nabídnout i jiné formy, rozšířit téma např. o pedagogiku na farmě (spolupráce s biofarmou Klokočí, sociální rozměr zemědělství, farma jako zázemí „líných rodičů“), dále v Čechách zatím ne příliš rozšířená myšlenka a praxe komunitní zahrady, pokusili jsme se o miniformu městské farmy, hledali a sbírali inspiraci zelených hřišť u nás i v zahraničí. Téma jsme rozšířili také o možnosti kontaktu s přírodou pro rodiny s handicapovaným členem (spolupráce s NNO Zrnko naděje), další plodný osobní i pracovní kontakt s NNO Permakultura (CS). Dále jsme téma rozšířili o problematiku přirozeného porodu, nepřerušený kontakt s tělem matky (bonding) jako kontakt s prvním“přírodním prostředím“.

Situaci v institucionální sféře (MŠ) jsme zmapovali dotazníkem mezi pedagogy MŠ v síti MRKVIČKA, kde překvapivě ani tento vzorek „zeleně laděných a aktivních pedagogů“ nepociťuje problém tak palčivě a hlavně překážky hygieny nejsou to, co by zásadně bránilo v rozšíření kontaktu dětí s přírodou.

Ukazuje se, že společenská norma (je mnohé „normální, co není přirozené“), ale také všeobecný životní styl současnosti (kontakt neztratily pouze děti, ale i většina dospělých). V dotazníčcích pro rodiče (fotodotazník) se potvrdilo, že většinou jsme schopni rozeznat „míru“ přirozenosti, ale určité pohodlí či společenské tlaky a normy převažují nad vůlí něco měnit. „Raději čisté poslušné dítě, než zkoumající umazané.“


Přínos pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele

Přínos pro cílové skupiny:

Rodiny s dětmi: Desítky akcí pro rodiny v našem okolí, sdílená inspirace pro on-line přátele. Osobní zážitek, prožitek, příklad. Nerozdávejme rady, ale radost. Nabízíme model „udržitelného rodičovství“

ve sdílení společného prostoru komunitní zahrady, či sdílení (chalupy, auta, moštárny, tee-pee, pole, zahrádky). Naše aktivity inspirují nejenom mateřská centra, ale i samotné rodiny, či budoucí rodiče. Naplňující zážitky nemusejí být závislé na exotických rodinných dovolených či drahých sportovních výbavách. Není však radno rodičovské veřejnosti naznačovat (v podtextu vyčítat), že něco dělá či dělala špatně. Je nutné hledat pozitivní příklady a lákat k následování než strašit, kárat či dávat nevyžádané rady.

Pedagogové přeškolního věku:

Cestou odpovědí v dotazníku si i pro sebe ujasnit situaci, stav a důvody, hledat konkrétní cesty a možnosti, sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Formou vydaného „věčného kalendáře“ mohou téma kontaktu s přírodou a inspiraci vnést i mezi rodiče v MŠ. Ukazuje se, že tato oblast rozvoje předškolních dětí velmi pokulhává za rozpracovaností teorie a metodik např. hudební, výtvarné či tělesné výchovy (a to již v přípravě budoucích učitelů). Paralela s hudební výchovou: je všeobecně známo, že živé zpívání

v rodinách mizí (nahrazuje ho reprodukovaná hudba, spíše pasivní přijímání). Nicméně právě MŠ si klade za cíl rozvíjet živou hudebnost dětí v procesu předškolního vzdělávání (zpěv, hudba). Něco obdobného by mělo jít i v našem tématu, jak vědomě doplňovat to, co ve většině rodin již není nebo schází. Mám trochu obavy, že právě hnutí LMŠ v radikální formě u nás, vlastně naplňuje potřeby již zeleně laděných rodičů (což je určitě skvělé), ale mělo by toto téma být doplněno i o cesty pro „střední proud“.

Přínos pro řešitele:

V oblasti rodičovské: zajímavá zpětná vazba z on-line komentářů: leckdy může být více inspirativní vcelku osobní záležitosti (zahrádka na balkóně v bytě, „land-art“ s nemocným dítětem doma v posteli...) než náročné „masové“ akce typu rodinný tábor pro 17 rodin.

Ze spolupráce s pedagogy MŠ jsem opět nabyla dojmu, že právě předškolní vzdělávání má spoustu kreativních a nadšených pedagogů, kteří si leckdy nemohou vybrat rodiče (na rozdíl od výběrových školek typu LMŠ či WMŠ), ale dělají nezastupitelný kus práce na poli EVVO. Právě v tom, že nepřesvědčují přesvědčené, ale oslovují opravdu široký střední proud. Zvláště dotazníkové šetření, ale i zkušenost ze zahraničních exkurzí mě přesvědčila, že formy a cesty řešení problému jsou různorodé a je dobré podporovat pestrobarevnost a různorodost (včetně různě radikálního přístupu). Jde především o budování vztahu, kdy truhlík za oknem může být mnohem efektivnější EVVO než „pobyt v přírodě“ např. formou outdoorových sportů, kdy je příroda pouhou kulisou (lyže, kolo, in-line).

Jako velký prostor vnímám areály farem, pedagogika na farmách je směr, kterému se zatím věnuje pozornost minimálně.


Zhodnocení dopadu projektu

Projekt v zmapoval situaci a sebehodnocení MŠ (zapojených do sítě MRKVIČKA) a věříme, že rozproudí i diskuzi, kam a proč investovat (do vzdělávání). Ukázalo se, že v široké platformě MŠ není největším problémem spleť nepříjemných hygienických pravidel a vyhlášek, ale spíše neochota vedení MŠ převzít zodpovědnost a dostatečně zdůvodnit potřebu některých činností a kroků, a také obecné rodičovské povědomí (není tím myšlena „špička ledovce“ - skupiny alternativních rodičů LMŠ, WMŠ).

Tyto průkopnické skupiny určitě hrají svojí roli v nabourávání stereotypů, ale leckdy svojí „jinakostí“ mohou spíše provokovat většinový proud. Domnívám se, že je nutné podat pomocnou ruku i pedagogům v MŠ „středního proudu“, kteří nemají za sebou skupinu nadšených stejně smýšlejících rodičů. Naopak děti z rodin, kde vztah k přírodě není spontánně podporován, mohou právě třeba i v činnostech MŠ objevit svoje vrátka do přírody.

Potěšitelné je, že naše snahy zaregistrovala Nadace proměny a v otevřené diskuzi přehodnocuje svoji vizi programu „zaHRAda“. Nejde pouze podpořit velkou finanční částkou jeden pilotní projekt (a dát prostor profesionálním architektům a designerům), je nutné pracovat na proměně obecného povědomí o roli a funkci zahrady MŠ. Výsledky našeho dotazníkového šetření budou použity i k tvorbě vzdělávacího cyklu pro pedagogy a rodiče v MŠ, který právě Nadace proměny chystá.

Další dopad je v rozšíření konceptu chápaní EVVO. V našem pojetí však ji chápeme mnohem šířeji, vždyť kvalita prožití těhotenství a raného dětství jsou ty kořeny, ze kterých vyrůstá nejenom vztah k přírodě, ale i zakotvení nebo naopak vykořenění člověka se všemi důsledky např. falešné hledání a uspokojování potřeb – sklon k hromadění a neudržitelnému způsobu života. První pokusy začlenit i toto téma do EVVO (program Barevný svět, ve kterém jsme pracovali s fotodotazníčkem Normální a přirozené) měly dobrou zpětnou vazbu od žáků, určitě v těchto tématech budeme pokračovat a rozvíjet je.


Zásadní změny v postupy a problémy v řešení

Problémem bylo již zmíněné opoždění dotazníkového šetření, ze kterého ale postupně začalo vyplývat, že naše hypotéza (hygienické předpisy jsou největší překážkou ) nebude v plné míře naplněna . Podrobně viz. vyhodnocení dotazníků. Naopak na podzim vznikla vyhrocená legislativní situace kolem zdravotnického zákona (jehož změna téměř znemožňuje vykonávat práci porodní asistentky a zůstává pouze možnost rodit sice v technicky vybavených, zato sociálně a psychologicky nepříjemných velkých porodnicích) nás vedla k zapojení se do lobbingu v této oblasti. Řada odborných studií potvrzuje, že „špatný start“ nejenom nenastartuje přirozené hormonální vazby mezi matkou a dítětem (znejistění

v rodičovské roli se všemi důsledky), ale také se odráží na základním životním pocitu dítěte (vstupuji se strachem?, CÍTÍM SE ZDE DOMA? ).Překvapilo nás, s jakou arogancí k demokratické diskuzi v odborné veřejnosti i zpětné vazby od dotčených uživatelů se nové právní normy schvalují. Mimo on-line aplikace (Napište jim..., petice atd.) rada našeho sdružení oslovila konkrétním „Otevřeným dopisem“ našeho místního poslance, kterému jsme nabízely osobní zkušenosti a interpretaci problému (8 členná Rada sdružení – 8 matek, cca 25 dětí), že rozhodně nejde pouze o domácí porody, ale o směřování celého našeho porodnictví . Odpověděl pouze mailem dvě věty, že dle doporučení odborníků Ministerstva zdravotnictví má na toto jiný názor.

Tato situace na podzim 2011 nás vedla k tomu, že jsme do nabídky programů EVVO začlenili nový program „Barevný svět“, který mimo jiné pracuje s pojmy NORMÁLNÍ a PŘIROZENÉ, dotýká se fyziologického vývoje dětí a podmínek prožívání dětství v různých kulturách (výbornou pomůckou byly ukázky ze sběrného dokumentu „Babies“).

Otázky komercializace dětství (ne pouze kontakt s přírodním prostředím) jsou zatím bílým místem na poli působení EVVO, přitom zde vznikají základy závislosti na spotřebním neudržitelném chování.

Jako problematické (zvláště ve vztahu k médiím) bylo příliš obecné téma kampaně (stejně vždy muselo být prezentováno na konkrétních příkladech z praxe). Další problém jsme měli s nabídkou tématu komerčním médiím, několikrát jsme nabízeli redakcím zahrádkářských, dětských a rodičovských časopisů. Články, které vyšly v časopise Děti a my a krátká zpráva v časopise Máma a já, byly vydané na základě osobního kontaktu. Pokud je téma příliš široké, je pak často také trochu neuchopitelné. Proto jsem se rozhodla v pokračující linii témata zúžit a vybrat si jeden konkrétnější problém – zahrady MŠ.

Se zpožděním vyhodnocení dotazníkového šetření souvisí také zatím pouze nabídka zveřejnění v rámci Bulletinu Mrkvičky + dalším periodikům, věnující se předškolní pedagogice. Také distribuce vydaného materiálu je ve velké míře teprve na začátku (v rámci Sítě MC, v rámci Mrkvičky).


Publicita projektu

internet : stránka kampaně : http://nazeleno.webnode.com/ -

http://medvedsemily.webnode.cz/

http://kvet-svet.webnode.cz/

Facebook Jílovecká ulice, "Půjdem na to od lesa"

Témata trvale udržitelné zeleně v našem městě http://sladimemedem.webnode.sk/hriste/


Texty k problematice :

Děti a my (květen/2011)

článek M.E.D.věd ve sborníku Letem světem permakultury

článek DIV OČI NA v časopise KLÍČOVÁ DÍRKA č.3-4

stránka „zaHRAda“ v novém dětském nekomerčním časopise „Klobouk na pařezu „

prezentace v rámci aktivit Sítě MC – článek Máma a já

InfoListy Zrnka naděje

virtuální časopis pro rodiny, organizace a zájemce z oblasti handicapu – rozesílá se celorepublikově

o našich společných aktivitách (Les na vozíku č.5), Výstava „Potichu v lese“ č.6

Udržitelnost

Kampaň bude rozhodně pokračovat s tím, že bude mít v roce 2012 konkrétněji pojatý obsah

(s vědomím, že jde o výsek problému) - jedná se o projekt putovní výstavy „zaHRAda“ s cyklem vzdělávacích aktivit pro děti, rodiče i pedagogy. Jde nám o jeden konkrétní (snad uchopitelný a dosažitelný) cíl: zvýšit podíl „hrabání se v hlíně“ a využití přírodních prvků (voda, dřevo, bláto, živé rostliny) na zahradě MŠ. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že prostor zahrady MŠ je pro spoustu dětí ten zásadní, pravidelný kontakt . Určitě tedy stojí za to, snažit se ho přetvořit blíže přírodnímu zahradničení, i na malém kousku mohou děti zažívat a prožívat přirozené cykly, narozdíl od asfaltových cestiček, anglických trávníků a klasických herních prvků. Velmi nás těší, že naše aktivity a zkušenosti zaujaly pracovnici Nadace proměny p. Jitku Přerovskou. Oslovila nás ke spolupráci na utváření vzdělávacího cyklu pro pedagogy a rodiče v MŠ (v rámci jejich projektu „zahrada HROU“).


Také dotazníkové šetření prokázalo, že je nutno cíleně vzdělávat i širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost (ne pouze zahradní architekty) – tedy nejenom „JAK“, ale i „PROČ“ měnit vzhled, uspořádání a prostor zahrad MŠ. Z dotazníků jednoznačně vyplynulo, že pro značnou část dětí je zahrada MŠ v tomto velmi vnímavém věku nejčastěji navštěvované „přírodní prostředí“ (a pro část možná jediné bezpečné bez ohrožení dopravou, psími „podpisy“...).Stojí tedy určitě za to přetvářet tento blízký a dostupný prostor v duchu přírodního zahradničení (živé ploty, kompost, podmínky pro živočichy, zvážit rozsah a nutnost anglických trávníků), ale také s ohledem na možnosti volné kreativní hry (skrýše, mobilní přírodní prvky, možnost převážet, přesýpat, budovat, přelévat).

Avšak největší „překážka“ je v našich rodičovských hlavách (ne v terénních úpravách), zde nás čeká nejtěžší úkol – proměnit to čisté „reklamní“ dítě na přirozeně naplněné, unavené a možné i umazané dítě se šťastným budovatelským výrazem ve tváři. Sledujeme s uspokojením, že proměna pojetí veřejné zeleně tímto směrem je podporována i dalšími nadacemi (Nadace Partnerství, OKD - sídliště...), věříme, že toto téma v rodičovské veřejnosti zapustí kořínky a zesílí ve viditelnou rostlinku.


Výstupy projektu: „věčný kalendář“ poputuje nejenom do MŠ, které jsou členy MRKVČKY, ale skrze výstavku i do dalších MŠ, MC, ZŠ, knihoven, přes Síť mateřských center i do MC po celé republice. Putovní výstavka „Potichu v lese“ bude k zapůjčení i nadále (o téma LES a dětské pojetí ) je zájem nejenom v roce lesů (již eviduji „objednávky do knihovny v Olomouci, Hodkovicích atd.). V dubnu 2012 jsem zvána s projektem spojující kampaň Celé Česko čte dětem a EVVO na celostátní konferenci této kampaně, také na Veletrh dětské knihy. Považuji za přínosné spojovat všechny snahy a aktivity, které se snaží dětství směrovat mimo obrazovky plné reklam.Přílohy

Typ přílohy Název
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.1
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.2
Mediální výstupy Článek časopis Klobouk na pařezu
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.1
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.2
Ostatní Vyhodnocení dotazníků
Ostatní Věčný kalendář
Fotodokumentace Dílnička Den dětí Turnov
Fotodokumentace Dílnička Dobrodění Louny
Fotodokumentace Dílnička Veletrh dětské knihy Liberec
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.1
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.2
Mediální výstupy Článek časopis Klobouk na pařezu
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.1
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.2
Ostatní Vyhodnocení dotazníků
Ostatní Věčný kalendář
Fotodokumentace Dílnička Den dětí Turnov
Fotodokumentace Dílnička Dobrodění Louny
Fotodokumentace Dílnička Veletrh dětské knihy Liberec
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.1
Mediální výstupy Článek časopis Děti a my str.2
Mediální výstupy Článek časopis Klobouk na pařezu
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.1
Mediální výstupy Článek časopis Klíčová dírka str.2
Ostatní Vyhodnocení dotazníků
Ostatní Věčný kalendář
Fotodokumentace Dílnička Den dětí Turnov
Fotodokumentace Dílnička Dobrodění Louny
Fotodokumentace Dílnička Veletrh dětské knihy Liberec
Počet zobrazených záznamů: 30