Ekoporadenství na Tišnovsku a environmentální osvětové akce

"Za sebevědomé Tišnovsko, o.s."

č. projektu

83

rok podání

2011

Dotace

94 430 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Široká veřejnost

Ostatní osvětová činnost

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Od 1.1.2011 jsme zahájili pokračování poskytování ekoporadenských služeb tišnovské veřejnosti. V té době ještě nebyl znám výsledek výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2011, proto jsme služby poskytovali zcela dobrovolnicky a to v původním a plánovaném rozsahu 8 hodin týdně (dva dny v týdnu). Díky podpoře našeho projektu MŽP jsme od 1. 5. 2011 mohli zaměstnat na 0,3 úvazek ekoporadce, který se, spolu s řadou dobrovolníků, ujal další realizace projektu.

Zahájili jsme přípravu již tradičních osvětových akcí a nově i přípravu cyklu přednášek „Ochrana a tvorba krajiny“. Začali jsme evidovat dotazy občanů, pokračovali jsme v evidenci výpůjček publikací z ekoporadenské knihovny, aktualizovali jsme seznam knih v knihovně a publikovali jej na webových stránkách. Iniciovali jsme první vylepšování webových stránek Ekoporadny Tišnovsko. Na nástěnkách ekoporadny jsme pokračovali v informování veřejnosti o akcích i jiných organizacích zaměřených na ochranu přírody a vzdělávání. Odeslali jsme první článek k činnosti Ekoporadny Tišnovsko, ze série mnoha dalších, do místního čtrnáctideníku Tišnovské noviny. O všech akcích jsme nadále informovali veřejnost na internetových stránkách sdružení, rozesíláním emailů přátelům ekoporadny a informováním místních médií a informačních serverů. V těchto propagačních činnostech jsme pokračovali po celý rok.

V dalších měsících jsme pokračovali v realizaci ekoporadenských služeb, které poskytovali erudovaní zaměstnanci v prostorách ekoporadny na Náměstí 28. října č. 28 v Tišnově. Při své práci využívali materiální a technické vybavení získané díky projektům realizovaným v předchozích letech. Nájem a režijní výdaje byly hrazeny především díky dotacím od města Tišnova.

Jaro jsme přivítali již tradičním sázením vánočních jedliček do lesa pod odborným dozorem lesníka a za dokumentace akce reportéra deníku Rovnost.

Letos jsme se opět zapojili do pomoci obojživelníkům – konkrétně ropuše obecné – při migraci přes vozovky.

Přednášky a exkurze cyklu „Ochrana a tvorba krajiny“ byly uskutečněny v období od února do června. Všechny jednotlivé akce byly vedeny pracovníky univerzit, členy Akademie věd, nebo zkušenými odborníky z praxe. Cyklus byl propagován v celém regionu Tišnovska, i na plakátech ke Dni Země, které byly vydány v nákladu 11 800 ks a distribuovány do všech domácností na Tišnovsku.

Dále jsme realizovali přednášky na různá environmentální témata v prostorách Městské knihovny Tišnov, která nám, stejně jako v minulých letech, vyšla vstříc a techniku, prostor i vybavení nám poskytla zdarma. Přednášky probíhaly od února až do prosince.

Exkurze jsme podnikali do přírody v okolí Tišnova vždy s odborníkem na danou problematiku. Vycházky do přírody měly vždy vysokou účast a i z dotazníků k akcím vyplynulo, že tato forma poznávání přírody je pro občany nejzajímavější a chtěli by takových exkurzí s odborníky více.

Uspořádali jsme tradiční osvětové akce.

Na pořádání Dne Země jsme získali dotace od města Tišnova i od Jihomoravského kraje, které nám umožnily vydat leták distribuovaný do všech domácností na Tišnovsku, dále leták o netopýrech (vydaný k mezinárodnímu roku netopýrů vyhlášeným OSN na rok 2011), pořádání akce na náměstí s poznáváním přírodnin nejen pro děti. Pro seniory byla nachystána přímo v Centru sociálních služeb přednáška s ochutnávkou medů „Medové odpoledne“. Tato akce měla mezi seniory veliký úspěch. Dále jsme v rámci oslav vyčistili část toku potoka Lubě, který je významný výskytem velevruba tupého. Čištění probíhalo z břehu i z vody. Této akce se zúčastnilo přes padesát občanů. Potěšila nás hojná účast dětí z Dětského domova Tišnov. Podařilo se vyčistit velký kus území. Odpoledne jsme akci zakončili u táboráku. Občerstvení zajistilo město Tišnov.

Následovala Letní trhová slavnost, na které byla připravena bylinková poradna pro veřejnost a stánek ekoporadny s prodejem Fair-trade zboží a propagací roku netopýrů a činnosti ekoporadny.

Ke Dni stromů jsme uspořádali dvě akce. Obnova sadu na Sychráku s herním odpolednem pro děti. Vysázeli jsme spolu s dětmi 10 stromů krajových odrůd švestek, děti soutěžily na osmi stanovištích, dostaly svačinku a jako odměnu i pexeso. Přišlo přes 80 dětí, bohužel nemáme všechny podepsané na prezenční listině, protože to byli většinou prvňáčci, kteří ještě neumí psát.

Poslední akcí pro širokou veřejnost byla Adventní trhová slavnost, kde kromě stánku na náměstí propagujícího činnost ekoporadny, prodeje Fair-trade a vánočních jedliček v květináči, byla připravena i dílnička s výrobou netradičního krmítka pro ptáky.

Na závěr roku 2011 jsme vyhodnotili dotazníky k činnosti ekoporadny a zhodnotili celkové výsledky činnosti sdružení.

Dosažené výsledkyZachování a rozvoj ekoporadenství na Tišnovsku

Díky finanční podpoře projektu ze strany MŽP, Jihomoravského kraje, města Tišnova a řadě drobných dárců se podařilo zachovat chod ekoporadny Tišnovsko v původním rozsahu a ještě výrazně zvýšit osvětovou činnost ekoporadny. Tyto výsledky by nebyly možné bez velkého osobního nasazení mnoha dobrovolníků.

Nadregionální přesah poradenství a poskytování informací

Rozšíření a inovace přispěla k lepšímu přístupu k informacím o činnosti ekoporadny a o životním prostředí v regionu. V rozvoji budeme nadále pokračovat.

Pokračování a rozvoj osvětových akcí

Uspořádali jsme tyto osvětové akce (celkem sedm), které se těšily velké účasti a zájmu obyvatel, někdy i na navzdory nepřízni počasí: Čištění břehů Lubě, Poznávání přírodnin na Den Země, Sázení jedliček s procházkou po Klucanině, Fajn-férová snídaně, Bylinková poradna v rámci Letní trhové slavnosti, Obnova sadu na Sychráku, Adventní trhová slavnost.

Osvětové akce se těšily velkému zájmu veřejnosti.


Pro veřejnost jsme realizovali cyklus sedmi přednášek a tří exkurzí „Ochrana a tvorba krajiny“, který poskytoval komplexní informace z oblasti stavu a potřeb naší krajiny. Díky erudovaným přednášejícím a průvodcům měl celý cyklus vysokou odbornou úroveň. Bohužel téma nezaujalo příliš mnoho lidí, zato si našlo několik stálých příznivců.


Dále jsme zorganizovali šest přednášek, tři exkurze a dva workshopy.


Pravidelně jsme publikovali články o chystaných akcích pro veřejnost v Tišnovských novinách, na internetových stránkách ekoporadny, města Tišnova, na informačních serverech v regionu, upoutávky běžely i jako teletext pod zprávami z regionu v místním televizním vysílání. Tišnovská televize zařadila do svých zpráv o událostech na Tišnovsku i příspěvky z našich akcí.

Nad plán tohoto projektu se nám podařilo vydat leták na Den Země, který informoval o akcích ekoporadny, ale i dalších obcí a sdružení a to v nákladu 11 800 ks. Tento leták byl distribuován do všech domácností v regionu.

K příležitosti mezinárodního roku netopýrů jsme vydali, ve spolupráci s odborníky, leták Netopýři – kapesní minimum v nákladu 500 ks. Tento leták se, mimo jiné, rozdával i na tradiční akci a hojně navštěvované Evropské noci netopýrů v Moravském krasu.

Srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíly


Cíl č. 1: zachovat a dále zlepšovat úspěšné a efektivní ekoporadenství v regionu Tišnovska v prostorách současné ekoporadny, s využitím současného vybavení

Výsledek: tento cíl se podařilo beze zbytku a bez jakýchkoli komplikací naplnit. Služby ekoporadny byly poskytovány dvakrát týdně v průběhu celého roku 2011 a byly nadále rozvíjeny (větší rozsah knihovny, zodpovězeno více dotazů, širší propagace akcí).Cíl č. 2: vytvořit nadregionální přesah poradenství a poskytování environmentálních informací prostřednictvím nové internetové poradny, diskusního fóra a dvojjazyčné verze webových stránek ekoporadny

Výsledek: internetová poradna byla spuštěna, také diskusní fórum a překlad stránek do anglického jazyka. Celkově byly webové stránky inovoványCíl č. 3: zachovat a rozvíjet pořádání u veřejnosti oblíbených pravidelných environmentálních osvětových akcí. Ty zahrnují pořádání vzdělávacích akcí (exkurze, tematické přednášky, veřejné diskuse k aktuálním problémům, workshopy) a pořádání dobrovolnických akcí, jejichž smyslem je kromě vzdělávání a výchovy také podpora spolupráce veřejné správy, jednotlivých občanů, občanských sdružení a kroužků v ochraně a tvorbě životního prostředí (čištění vodních toků, péče o obojživelníky, výsadby stromů, výřez náletů, údržba ovocných sadů atd.)

Výsledek: tento cíl se podařilo naplnit k plné spokojenosti účastníků všech akcí i spolupracujících organizací a jednotlivců. Počet jednotlivých aktivit přesáhl plán. Osvětových akcí jsme uskutečnili sedm, volných přednášek a exkurzí jedenáct a akcí k cyklu „Ochrana a tvorba krajiny“ deset. Dohromady 28 akcí. Tyto akce výrazně přispěly k propagaci environmentální tématiky v našem regionu. Těchto akcí se prokazatelně zúčastnilo více než 384 občanů.Cíl č. 4: pokračovat v publikační činnosti propagující činnost ekoporadny, environmentální tématiku a dobrovolnickou práci

Výsledek: úspěšně jsme pokračovali v publikační činnosti. Vydávali jsme články v místních novinách, publikovali na internetu, rozesílali jsme informační emaily, pravidelně uskutečňovali výlep plakátů a vyvěšování informací na nástěnky a veřejná místa. Tišnovská televize zahrnula některé naše akce do svého zpravodajství. Vydali jsme leták ke Dni Země v nákladu 11 800 ks, který byl distribuován do všech obcí Tišnovska. V takovém rozsahu dosud nebyla činnost ekoporadny a spolupracujících subjektů propagována. Vydali jsme leták (skládačku) o netopýrech, při příležitosti Mezinárodního roku netopýrů 2011 vyhlášeného OSN.

V souhrnu konstatujeme, že jsme plně naplnili cíle projektu, které jsme si stanovili.

Zhodnocení dopadu projektu

Občané Tišnovska konzultovali své dotazy a problémy v otevírací době ekoporadny s erudovaným ekoporadcem. Byly jim poskytnuty, kromě odpovědí a konzultací, i informační materiály k dané problematice. Tato pomoc přispěla k lepší informovanosti občanů v oblasti péče o životní prostředí. Přínos je i v upevnění povědomí občanů o dostupnosti ekoporadenských služeb v regionu.

Rozšíření knihovny o nové tituly pomohlo, a i v budoucnosti pomůže, zprostředkovávat kvalitní informace nejen z oblasti životního prostředí, ale i z oblasti vzdělávání a aktivního občanství. Přes velmi kvalitní vybavení publikacemi, ale mnoho lidí služeb knihovny nevyužilo. Tuto situaci jsme konzultovali i s místní městskou knihovnou, která v roce 2011 také zaznamenala propad zájmu v půjčování knih. Vysvětlení nacházíme v celospolečenských změnách.

Nadregionální přesah poradenství a poskytování informací

Rozšíření a inovace přispěla k lepšímu přístupu k informacím o činnosti ekoporadny a o životním prostředí v regionu. Inovované stránky jsou přehlednější a uživatelsky příjemnější. Anglická verze umožňuje informovat širokou veřejnost téměř bez omezení.

Pokračování a rozvoj osvětových akcí

V roce 2011 jsme iniciovali výrazné posílení spolupráce s volenými zástupci i úředníky spravujícími město Tišnov. Došlo k prohloubení vzájemné důvěry a tím se ještě více otevřela cesta k společným projektům a širšímu zapojení veřejnosti do rozhodování. K aktivizaci občanů došlo i díky velkým stavbám v katastru obce. S vedením města Tišnova rozpracováváme projekt Občanského centra, které by pomohlo „běžným“ občanům více zasahovat do života města.

Město Tišnov se podílelo a podílí na financování služeb a akcí Ekoporadny Tišnovsko, dále pomáhá při organizaci a materiálním zajištění osvětových akcí (Den Země, Den stromů, Adventní trhová slavnost, Letní trhové slavnosti).

Pomohli jsme občanům Štěpánovic ze sdružení Naša dědina zapojit se do rozhodování v jejich obci. Napomohli jsme ke komunitnímu plánovaní veřejné zeleně v obci Všechovice.


V rámci projektu jsme úspěšně spolupracovali s těmito subjekty:

rodinné centrum Studánka, základní školy v regionu Tišnovska, Dům dětí a mládeže Tišnov, Dětský domov Tišnov, Skautská střediska Tišnov a Doubravník, Brontosauři Tišnov – BRĎO, Městská knihovna Tišnov, Centrum sociálních služeb Tišnov, o. s. Tišnovský vozíčkář

Můžeme konstatovat, že spolupráce probíhala výborně a oproti předchozím rokům se zintenzivnila a prohloubila.


Osvětové akce zahrnující většinou i práce v terénu, vzdělávání a hry pro děti i dospělé podpořily zájem občanů o okolní životní prostředí a výrazně přispěly k pozitivnímu vnímání ekologicky zaměřených aktivit. Celkově činnost ekoporadny, zvláště kvalita organizace akcí, byla veřejnosti výrazně oceňována.

Čištění břehů potoka Lubě proběhlo v rámci akcí na Den Země. Území je zcela vyčištěno od odpadů. V ovocném sadu Sychráku bylo vysázeno 10 stromků krajových odrůd švestek. Do lesa na Klucanině bylo nasázeno dalších 7 jedliček.


Konkrétní dopad osvětových akcí a dobré informovanosti na občany nelze kvantifikovat. Snad jen stojí za zmínku, že občané Tišnova se umístili na 1. místě v třídění odpadů v regionu a že se v katastru Tišnova nachází jen minimum černých skládek odpadů.

Mezi občany je také velká poptávka po zdravých potravinách a farmářských výrobcích, stejně tak po šetrných pracích prostředcích. Výrobky Fair-trade často kupují jako dárky svým bližním.

Podle vyhodnocených dotazníků k činnosti ekoporadny jsou občané dobře informováni o environmentální problematice Tišnovska. Návštěvníci našich akcí nejčastěji uváděli jako zdroj informací na prvním místě Tišnovské noviny, ve kterých jsme publikovali nejvíce článků.

Vydání letáku na Den Země přispělo k šíření informací o jarních akcích na podporu životního prostředí. V příštím roce se chtějí zapojit do čištění vodních toků i další organizace.

Leták o netopýrech a o problematice jejich soužití s lidmi přispěl k šíření informací o těchto zvláště chráněných letounech, kteří se na Tišnovsku hojně vyskytují. Leták byl rozdáván na Evropské noci netopýrů konané každoročně v Moravském krasu, který navštěvují zájemci z celého Jihomoravského kraje i z krajů okolních.


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

K zásadním změnám v postupu realizace projektu nedošlo.

Menší změnou byl termín nákupu publikací do knihovny, kdy jsme nákup uskutečnili až na podzim a to z toho důvodu, že jsme na jaře z jiných finančních prostředků nakoupili řadu knih. Nezdálo se nám účelné tak často knihovnu doplňovat.

Jako problematické se ukázalo podepisování prezenčních listin na jednotlivých akcích. Téměř nikdy se nepodepsali všichni účastníci akce. Administrativu tohoto charakteru berou jako obtěžování. To bohužel zhoršuje kvantitativní výsledky našeho projektu. Lze říci, že na jednotlivých akcích pro veřejnost, bylo o třetinu až polovinu více účastníků, než je zapsáno v prezenčních listinách. Tuto skutečnost je možné doložit na fotografiích z akcí.

Obdobná situace byla s vyplňováním zpětnovazebních dotazníků k jednotlivým akcím a k činnosti ekoporadny. S obtížemi jsme naplnili kvantitativní ukazatele, které jsme si sami na začátku projektu stanovili.

Spolupráce s Centrem sociálních služeb (CSS) bohužel neproběhla vždy ideálně. Dvě přednášky měly jen minimální účast, protože zaměstnanci CSS neprovedli slíbený výlep plakátů v prostorách CSS. Senioři se tak nedozvěděli o možnosti je navštívit přímo v budově CSS. Tyto potíže jsou dány dobrovolným charakterem aktivit. Jednalo se však o ojedinělou situaci. Ostatní spolupracující subjekty vždy splnily, k čemu se zavázaly.

Vzhledem k menšímu, než plánovanému, objemu finančních prostředků byla informační podpora frekventantů cyklu „Ochrana a tvorba krajiny“ menší, než jsme chtěli. Nicméně cyklus jako takový byl pozitivně hodnocen.


Publicita projektu

O projektu jsme informovali širokou veřejnost. Proběhlo:

  • pravidelné rozesílání tiskových zpráv regionálním redakcím včetně příloh celostátních deníků o konkrétních aktivitách ekoporadny

  • vyvěšování zpráv o činnosti ekoporadny na nástěnce ekoporadny a spolupracujících sdružení

  • plakáty na plakátovacích plochách a jiných veřejných místech

  • videotextové vysílání Tišnovské televize, reportáže z větších akcí

  • články o činnosti ekoporadny v místním čtrnácti deníku Tišnovské noviny, které vydává město Tišnov

  • uveřejňování zpráv o činnosti ekoporadny na webových stránkách města a ekoporadny

  • pravidelná prezentace na Tišnovských trzích (stánek, člen sdružení)


MŽP jsme prezentovali pomocí loga umístěného na všech vydávaných tiskovinách. Dále u osvětových akcí jsme uváděli, že realizaci podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Účastníky přednášek a exkurzí jsme vždy v úvodním slově informovali o podpoře našeho projektu MŽP.

Přímo v ekoporadně máme vystaven plakát informující návštěvníky o podpoře našich aktivit Ministerstvem životního prostředí.

Udržitelnost

Díky dotaci a v pořadí již pátému roku fungování ekoporadny a pořádání osvětových akcí se nám podařilo více rozšířit a rozvinout spolupráci s partnery. Navázali jsme nové kontakty s oborníky. Tyto vztahy budeme nadále udržovat a rozvíjet.

V tradičních osvětových akcích, především na Den Země a Den stromů budeme pokračovat i v případě, že na jejich pořádání neseženeme grant. Jsou již tradiční součástí kulturního a společenského života na Tišnovsku.

Některé konkrétní vzdělávací akce – především exkurze, zaujaly veřejnost natolik, že je budeme realizovat znovu a využijeme tak již nabytých zkušeností a kontaktů.

Vydané letáky o netopýrech budeme distribuovat na školy v regionu. Vzhledem k tomu, že je o ně stále zájem, plánujeme jejich znovu vydání. Zajistíme tak další zužitkování již vložené investice do samotné přípravy letáku.

Zodpovězené dotazy jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách ekoporadny a může si je každý, i po skončení projektu přečíst.

Pevně věříme tomu, že nově vysázené stromky se dožijí dospělosti a budou tak dlouhodobým přínosem pro životní prostředí i pro další generace občanů.

Dle zkušeností z minulých let, bude potřeba vyčištěné břehy potoka Lubě znovu čistit až za pět let. Tedy efekt v práci v terénu lze rozpočítat na pět let dopředu. V čištění vodních toků budeme pokračovat nadále.

Díky úspěšné práci jsme získali několik nových příznivců, kteří jsou ochotni aktivně se zapojit do ochrany přírody a environmentálně zaměřených aktivit.

Velká část akcí podpořená tímto dotačním titulem je založena na dobrovolnické práci. Proto je zaručena určitá návaznost v pořádání akcí i v případě, pokud bychom byli nuceni, pro nedostatek finančních prostředků na provoz, Ekoporadnu Tišnovsko zavřít. Věříme, že se tak nestane.

Rádi bychom Ekoporadnu Tišnovsko certifikovali jako kvalitní ekoporadnu a zařadili ji do připravovaného registru ekoporaden. Chceme pokračovat dále ve zkvalitňování jejích služeb a tak udržet a dále nabízet veřejnosti výsledky své práce vyplývající z předchozích zkušeností.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Fotografie záchrana obojživelníků při migraci
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě - sraz účastníků
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě
Fotodokumentace Fotografie z výroby budek pro netopýry
Leták/plakát Plakát zvoucí na přednášku o netopýrech a workshop
Fotodokumentace - pdf Fotografie sázení vánočních jedliček do lesa
Fotodokumentace Fotografie z exkurze k cyklu "Ochrana a tvorba krajiny"
Leták/plakát Plakát zvoucí na exkurzi "Květnice hora..."
Ostatní Prezenční listina z exkurze "Květnice hora…"
Fotodokumentace Fotografie ze soutěže poznávání přírodnin na Den Země
Fotodokumentace Fotografie ze soutěžního odpoledne na Den stromů
Leták/plakát Leták netopýři - kapesní minimum
Leták/plakát Leták na Den Země
Fotodokumentace Fotografie z přednášky a ochutnávky "Medové odpoledne"
Ostatní Prezenční listina z akce "Medové odpoledne"
Fotodokumentace Fotografie z akce pro veřejnost "Fajn férová snídaně"
Ostatní Zodpovězené dotazy z ekoporadny
Mediální výstupy Ukázka článku publikovaného v Tišnovských novinách
Fotodokumentace Fotografie záchrana obojživelníků při migraci
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě - sraz účastníků
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě
Fotodokumentace Fotografie výroba budek pro netopýry
Leták/plakát Plakát zvoucí na přednášku o netopýrech a workshop
Fotodokumentace - pdf Fotografie sázení vánočních jedliček do lesa
Fotodokumentace Fotografie z exkurze k cyklu "Ochrana a tvorba krajiny"
Leták/plakát Plakát zvoucí na exkurzi "Květnice hora..."
Ostatní Prezenční listina z exkurze "Květnice hora…"
Fotodokumentace Fotografie ze soutěže poznávání přírodnin na Den Země
Fotodokumentace Fotografie ze soutěžního odpoledne na Den stromů
Leták/plakát Leták netopýři - kapesní minimum
Leták/plakát Leták na Den Země
Fotodokumentace Fotografie z přednášky a ochutnávky "Medové odpoledne"
Ostatní Prezenční listina z akce "Medové odpoledne"
Fotodokumentace Fotografie z akce pro veřejnost "Fajn férová snídaně"
Ostatní Zodpovězené dotazy z ekoporadny
Mediální výstupy Ukázka článku publikovaného v Tišnovských novinách
Fotodokumentace Fotografie záchrana obojživelníků při migraci
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě - sraz účastníků
Fotodokumentace Fotografie čištění potoka Lubě
Fotodokumentace Fotografie výroba budek pro netopýry
Leták/plakát Plakát zvoucí na přednášku o netopýrech a workshop
Fotodokumentace - pdf Fotografie sázení vánočních jedliček do lesa
Fotodokumentace Fotografie z exkurze k cyklu "Ochrana a tvorba krajiny"
Leták/plakát Plakát zvoucí na exkurzi "Květnice hora..."
Ostatní Prezenční listina z exkurze "Květnice hora…"
Fotodokumentace Fotografie ze soutěže poznávání přírodnin na Den Země
Fotodokumentace Fotografie ze soutěžního odpoledne na Den stromů
Leták/plakát Leták netopýři - kapesní minimum
Leták/plakát Leták na Den Země
Fotodokumentace Fotografie z přednášky a ochutnávky "Medové odpoledne"
Ostatní Prezenční listina z akce "Medové odpoledne"
Fotodokumentace Fotografie z akce pro veřejnost "Fajn férová snídaně"
Ostatní Zodpovězené dotazy z ekoporadny
Mediální výstupy Ukázka článku publikovaného v Tišnovských novinách
Počet zobrazených záznamů: 54