Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

ZO ČSOP 76/13 Salamandr

č. projektu

9

rok podání

2011

Dotace

155 250 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní terénní práce

Ostatní příroda

Revitalizace a obnova poškozených území

invazní druhy


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

V rámci projektu byla řešena eliminace křídlatky na 44 950 m2 plochy křídlatky. Potlačení křídlatky bylo prováděno metodou opakované šetrná chemická likvidace, která je na takovém území prakticky jedinou použitelnou účinnou metodou. Byl používán postřik roztokem herbicidu Roundup Biaktiv pomocí zádových postřikovačů.

První chemické ošetření křídlatky probíhalo v červenci na celé ploše lokalit, druhé bylo prováděno na ubývající ploše oslabené křídlatky v srpnu až září.

Ošetření ploch bylo realizováno pouze s písemným souhlasem k provedení zásahu uděleným majiteli pozemků.

Z kapacitních důvodů organizace byly zásahy zajištěny na 3/4 plochy předkladatelem projektu a na 1/4 dodavatelsky.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Výstup tohoto projektu doplňuje výstup projektu „Likvidace křídlatky v povodí Odry – II. etapa“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí a dohromady zajišťují likvidace téměř 100 % známých lokalit křídlatky v části povodí Odry na celkové ploše 1500 km2. Likvidace křídlatky v rámci tohoto projektu byla provedena na celkem 44 950 m2 ploch na 28 lokalitách v rámci 13 katastrálních území (na 27 parcelách, celkem 22 vlastníků a spoluvlastníků).

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

V souladu se stanovenými cíli byla provedena likvidace křídlatky na celkem 44 950 m2 ploch.

Zhodnocení dopadu projektu

Dopad projektu je regionální. Projekt přispěl k tomu, že na uceleném území o rozloze 1500 km2 došlo k eliminaci křídlatky na téměř 100% lokalit. Projekt tak má přímý pozitivní dopad na zachování velmi cenných ekosystémů údolní nivy řeky Odry nad Ostravou.

Vedlejším samovolným efektem projektu je zlepšení stavu pozemků, které je přínosem pro města a obce udržující veřejná prostranství, pro soukromé vlastníky státní organizace (správce toků a orgány ochrany přírody, které zajišťovaly údržbu ploch v okolí toků).

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Při řešení projektu nedošlo k žádným zásadním změnám v postupu a k problémům.

Publicita projektu

O probíhajícím projektu byla uveřejněna samostatná podstránka na webových stránkách organizace www.salamandr.info. Na těchto podstránkách byla samozřejmě uveřejněna informace o MŽP jako poskytovateli dotace (spolu s logem MŽP).


Udržitelnost

V dlouhodobém horizontu se po provedení tohoto projektu a již probíhajícího projektu financovaného OPŽP předpokládá, že pro udržení stavu s minimálním výskytem křídlatky budou dostatečné preventivní zásahy odpovídající dosavadní aktivitě státních organizací, zejména správců toků. S Povodím Odry, s.p. a LČR, s.p. spolupracujeme a informujeme je jak o aktuálním stavu, tak o dalších návrzích postupu.Přílohy