Zahradní turistika - cestování pro všechny smysly

Občanské sdružení Přírodní zahrada

č. projektu

136

rok podání

2014

Dotace

200 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Konference, semináře, besedy, přednášky, soutěže

Odborná veřejnost

Druhotné suroviny , odpady a znečištění životního prostředí

Poskytování informací o životním prostředí


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Posláním Občanského sdružení Přírodní zahrada je iniciovat jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých – přírodních zahrad. Toto poslání naplňuje osvětou a vzděláváním široké, ale i odborné veřejnosti, institucí a úřadů, iniciací komunitních projektů při plánování veřejné zeleně v obcích i městech apod. Sdružení působí především v Jihočeském kraji, ale při spolupráci s jinými organizacemi přesahuje do všech krajů v republice.

Občanské sdružení Přírodní zahrada se společně s dalšími partnery – Chaloupky o.p.s., ZO ČSOP Veronica a Lipka - podílí na realizaci projektu přírodních zahrad. Výsledkem projektu je síť přírodních zahrad v regionech Jižní Čechy, Vysočina a Jižní Morava a nyní již také ve Zlínském kraji a první zahrady byly certifikovány i ve Středočeském kraji a v Praze. Celkem se počet přírodních zahrad pohybuje kolem čísla 235 a z toho již téměř 50 zahrad je ukázkových, které může veřejnost navštívit. Tyto ukázkové zahrady jsou umístěny na webu projektu přírodního zahradničení www.prirodnizahrada.eu a jsou propagovány jako cíle pro návštěvu v rámci zahradní turistiky jako jednoho z druhů šetrného cestovního ruchu a zároveň ekoturistiky. Zároveň jsou na webu vyvěšeny 3 přeshraniční trasy jako tipy na výlety po českých a rakouských ukázkových zahradách. Jedná se jak o soukromé, tak o veřejné zahrady vč. školních. Dále jsou rovněž zveřejněny informace o všech přírodních zahradách, které s tím souhlasí, tj. většina z nich, na webové stránce www.veronica.cz/ekomapa.

Majitelé ukázkových přírodních zahrad jsou schopni předat své zkušenosti se zahradničením v souladu s přírodou a inspirovat tak návštěvníky zahrady pro úpravy zahrad ve stylu přírodních zahrad a předat jim znalosti z přírodě blízkého obhospodařování zahrad. Žádné studium tištěného materiálu, ani webové stránky nemá takovou sílu jako osobní sdělení. Proto považujeme propagaci přírodního zahradničení formou návštěvy konkrétní ukázkové zahrady za velmi účinnou propagaci tohoto k přírodě šetrného způsobu obhospodařování zahrad. Je nutné ovšem potenciální zájemce o téma do zahrad nalákat. Návštěvnost ukázkových zahrad postupně stoupá, ale má zatím ještě hodně rezerv.

V rámci projektu „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“ jsme navázali na dosažené výsledky a využili již poměrně velkou síť ukázkových zahrad v ČR k jejich propagaci ve větším měřítku, především za účelem přilákání veřejnosti do zahrad, ale i za účelem propagace zapojení dalších zahrad do sítě. Uvedené aktivity vedly k přihlášení nových zájemců o certifikaci a dochází tak k rozšiřování sítě ukázkových zahrad po celé ČR, neboť převážná část zahrad je zatím soustředěna v hlavních regionech realizace přeshraničních projektů, v rámci kterých probíhala certifikace zahrad, a to regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj. V rámci kampaně se uskutečnilo více než 40 akcí, kterých se zúčastnilo kolem 2000 osob.

Cílem a způsobem řešení projektu dále kromě propagace zahradní turistiky prostřednictvím kampaně, jejíž součástí byl i tisk propagačních materiálů (plakáty, záložky) také vytvoření ucelených balíčků turistické nabídky zahradní turistiky – tzv. tipy na výlety, tj. doporučené trasy pro výlety. V rámci konference došlo k předávání zkušeností mezi majiteli ukázkových zahrad a ke zvýšení jejich informovanosti v oboru (statistická data z oboru) a možnosti navázání spolupráce s kolegy v oboru.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektu

A) Kampaň Rok s přírodními zahradami

V rámci kampaně proběhly malé i větší akce v certifikovaných Ukázkových přírodních zahradách. Kampaní se nám podařilo přispět k rozšíření nabídky na vyžití návštěvníků v dané oblasti a ke zvýšení povědomí o existenci zahradní turistiky. Propagace aktivit certifikovaných zahrad proběhla na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu.

Akce se uskutečnily v rámci kampaně:

14. a 15.6.2014 - Víkend otevřených zahrad - do akce se zapojilo 39 certifikovaných přírodních zahrad z toho 18 ukázkových. Odhaduje se účast více než 1000 osob na těchto akcích dohromady.

21.6.2014 - Centrum Veronica Hostětín uspořádala "Přírodní zahrada - praktický seminář". Na semináři se konaly přednášky a praktické ukázky na téma: principy přírodních zahrad a permakultury, voda a živočichové v PZ, biodiverzitní prvky, prevence chorob a škůdců ...

28.6.2014 - Workshop při budování terapeutické zahrady v Balinách u Velkého Meziříčí.

2.-3.8.2014 - 3. Festival dobové kuchyně v Ukázkové přírodní zahradě Šelmberk

30.6.-25.8.2014 - Letní pondělní tvoření v Chelčicích - "Příroda - nejkrásnější umělkyně"

28.9.2014 - Jablečná slavnost v Hostětíně

10.10.2014 - Seminář Přírodní zahrady, bylinky, zámecký park a ještě mnohem víc - semináře, který se uskutečnil v Mutišově a Maříži se zúčastnilo 49 osob.

24.11.2014 - Seminář "13 let přírodního zahradničení na jihu Čech" v Českých Budějovicích - zúčastnilo se celkem 56 osob a 15 přednášejících či organizátorů.

Za všechny akce odhadujeme dle zaslaných dat organizatorů a dle našich prezenčních listin dosažení počtu 2000 ks účastníků.

V rámci propagace Kampaně Rok 2014 s přírodními zahradami byly vytištěny plakáty (formát A2, A3, A4) a záložky. Plakáty byly vylepeny na vybraných místech v ČR.

B) Konference k zahradní turistice

Dvoudenní konference k zahradní turistice za účasti českých i zahraničních lektorů, zejména z Rakouska se uskutečnila 26.-27.9.2014 ve Slavonicích. Součástí exkurze byly i exkurze do českých a jedné rakouské ukázkové přírodní zahrady jako příklad dobré praxe. V rámci konference došlo k mezinárodní výměně zkušeností na půdě zahradní turistiky a k představení možnosti spolupráce s organizacemi působícími v cestovním ruchu (Asociace cestovních kanceláří a agentur). Akce se zúčastnilo 25 osob první den a 29 druhý den.

C) Tipy na výlety

Občanské sdružení připravilo 10 ucelených balíčky turistických nabídek. Balíček představuje kombinaci návštěvy přírodní zahrady s dalším vyžitím v dané lokalitě. Jedná se o tipy na výlety po ukázkových přírodních zahradách pro regiony - Jihomoravský kraj – Břeclavsko a Hodonínsko, Jihomoravský kraj – Brno a Znojemsko, Vysočina – Pelhřimovsko, Vysočina – Havlíčkobrodsko, Vysočina – Jihlavsko, Jihočeský kraj – Jindřichohradecko a Novobystřiceko, Jihočeský kraj – Prachaticko a Českokrumlovsko, Jihočeský kraj – Třeboňsko a Českobudějovicko, Jihočeský kraj – Táborsko, Středočeský kraj – Příbramsko a Benešovsko.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Většina stanovených cílů byla splněna, některé nebyly splněny, některé byly zase překročeny. Při rozhodnutích o počtu rozhodovala skutečná cena v poměru k užitku, celkově hodnotíme výsledky jako uspokojivé.

Aktivita A)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet akcí: 40 46

Počet účastníků: 2000 2000

Propagační materiály – letáček, resp. záložka: 10000 2450

Propagační materiály – plakát kampaně: 2000 1050

Aktivita B)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Konference včetně exkurze – počet dnů: 2 2

Počet účastníků: 100 25 + 29

Počet lektorů (vč. zahraničních): 10 10

Propagační desky: 100 500

Aktivita C)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet tipů na výlety: 10 10

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

Plánované aktivity byly realizovány pro účastníky z celé republiky.

Cílové skupiny:

Široká veřejnost – získala nové informace o ukázkových zahradách a při spoustě akcí si ukázkové zahrady mohla také prohlédnout a dozvědět se více o praktických zkušenostech s přírodním zahradničením

Odborná veřejnost – majitelé ukázkových zahrad si mohli vyměnit zkušenosti se zahradní turistikou na odborné zahradní konferenci, byly prezentovány možnosti bližší spolupráce s podniky cestovního ruchu – Asociací cestovních kanceláří a agentur.

Řešitel projektu – Občanské sdružení přírodní zahrada získalo nové zkušenosti s pořádáním akcí na ukázkových zahradách, což znamená lepší pochopení požadavků klientů, a díky odborné konferenci též statistická data z oboru, což znamená možnost upravit směr dalších aktivit sdružení.

Zhodnocení dopadu projektu

Projekt lze přiřadit do skupiny c) celostátní dopad. Vzhledem k tomu, že pokračuje nadále spolupráce s rakouskými iniciátory projektu Natur im Garten a bude se letos etablovat spolupráce s dalšími zeměmi, směřuje projekt i do skupiny d) mezinárodní.

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

Na základě toho, že jsme dostali téměř o 2 měsíce později rozhodnutí MŽP o schválení projektu, byly všechny aktivity v časovém skluzu a realizace byla o to náročnější, zároveň se i z tohoto důvodu nepodařilo zajistit plánovanou účast na zahradní konferenci – ta bylo nižší, než byl plán. Dále nebyly s dostatečným předstihem známky termíny a obsah akcí na jednotlivých ukázkových zahradách, proto jsme se rozhodli netisknout plánovaný leták s přehledem akcí, ale pouze záložku s kontaktem a webovými stránkami, kde jsme zveřejňovali pozvánky na akce.

K jiným podstatným či nepodstatným změnám postupů nebo ke vzniku jiných problémů při řešení projektu nedošlo.

Publicita projektu

O projektu jsme informovali následujícími prostředky: webové stránky sdružení (www.prirodnizahrada.com), pozvánky na akce, prostřednictvím informačního bulletinu, rozesílaného na základě přihlášky na webu přeshraničního projektu Přírodní zahrady bez hranic www.prirodnizahrada.eu, informační stánky na různých akcích (Evropský den bez aut apod.), propagační materiály, tiskové zprávy apod.

Na vzniklých materiálech, včetně internetových stránek bylo vyznačeno, že vznikly za podpory MŽP dle pravidel publicity MŽP pro program, tj. buď prostřednictvím umístění loga MŽP, příp. uvedením celého větného spojení či vět, informujících o této skutečnosti.

Udržitelnost

Výsledky projektu budou nadále využívány – propagační materiály (propagační desky a záložky), budou distribuovány ještě v roce 2015, ev. i déle. Částečně dotované akce pomohly dalšímu rozšíření myšleny přírodního zahradničení a rozšíření databáze zájemců o danou problematiku, která bude i nadále využívána při pořádání akcí finančně krytých jak z grantových, tak i negrantových zdrojů. Vzniklá síť přírodních zahrad, především pak zahrad ukázkových, bude v rámci aktivit Občanského sdružení Přírodní zahrada nadále propagována jako produkt zahradní turistiky a možnost vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí zároveň. Jednotlivé ukázkové zahrady navíc většinou dělají i vlastní propagaci, nezávislou na aktivitách sdružení.


Přílohy