100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc

Občanské sdružení Přírodní zahrada

č. projektu

137

rok podání

2014

Dotace

198 733 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Konference, semináře, besedy, přednášky, soutěže

Odborná veřejnost

Druhotné suroviny , odpady a znečištění životního prostředí

Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Posláním Občanského sdružení Přírodní zahrada je iniciovat jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých – přírodních zahrad. Toto poslání naplňuje osvětou a vzděláváním široké, ale i odborné veřejnosti, institucí a úřadů, iniciací komunitních projektů při plánování veřejné zeleně v obcích i městech apod. Sdružení působí především v Jihočeském kraji, ale při spolupráci s jinými organizacemi přesahuje do všech krajů v republice.

V současné době ale není možné pokrýt poptávku po poradenství a certifikaci přírodních zahrad v rámci celé ČR, proto je nutné vyhledat a proškolit další odborné poradce pro další kraje ČR.

První aktivita v rámci projektu přírodních zahrad se dostala do Česka z Rakouska poprvé již v roce 2001. Důležitým faktem byla realizace česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ v letech 2009 – 2012, která zejména v příhraničních krajích nastartovala rozvoj přírodních zahrad. Do aktivit v rámci projektu se zapojili i osoby a organizace z celé ČR, díky nimž vznikaly a vznikají projekty a aktivity a přírodní zahrady, o kterých naše sdružení zatím ještě neví nebo jen z doslechu. Pro další rozvoj tématu a tvorbu strategie přírodních zahrad do dalších let je proto dle našeho názoru důležité zmapovat současnou situaci, udělat celkový přehled o tom, co bylo učiněno a co se momentálně děje a vytvořit silnou celorepublikovou síť organizací i poradců, která má větší šanci na úspěch celého projektu do budoucna. Zároveň veřejnosti, laické i odborné, umožní se lépe v celé problematice orientovat a získávat ucelené informace.

Cílem projektu bylo rozšíření projektu přírodního zahradničení po celé ČR. Zmapování projektů v oblasti přírodního zahradničení v celé ČR a jejich propagace. Propagace přírodních zahrad jako individuálního příspěvku k ochraně přírody. Osvěta laické i odborné veřejnosti, samosprávy, ale i profesionálních institucí a firem v tématu přírodních zahrad, přírodě blízkého hospodaření na zahradách. Podnítit zájem veřejnosti o přírodě blízkou péči o veřejnou zeleň v obcích a městech, vedoucí k podpoře biodiverzity především v intravilánech obcí, ke snížení používání chemie na zahradách.

Způsobem řešení byla realizace prostřednictvím seminářů pro nové poradce projektu tak, aby nabídka poradenství a certifikace pokryla pokud možno celé území České republiky, dále poradenství pro majitele zahrad a certifikace přírodních zahrad, vydání dvou informačních materiálů – Cesta k zahradní plaketě a 100 tipů pro zahradu, zasíláním elektronického informačního bulletinu.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektu

A) Informační a poradenský servis přírodního zahradničení:

Elektronické poradenství:

Webové stránky www.prirodnizahrada.eu byly aktualizovány. Na webu www.prirodnizahrada.com byl informační servis doplněn o on-line poradnu, v rámci které odborníci odpovídají na konkrétní dotazy majitelů zahrad. Byly zde také vypsány nejčastější dotazy a odpovědi na ně. 4 x ročně vyšel informační bulletin, ve kterém byl přehled a tipy pro práce v přírodní zahradě v jednotlivých ročních obdobích, představení zajímavých projektů a témat a pozvánky na zajímavé akce.

Osobní poradenství:

Poradenství poskytovali poradci přímo na zahradách a dále byly informace a poradenství poskytovány na stáncích s poradnou na akcích: 22.9.2014 Evropský den bez aut v Českých Budějovicích, v sobotu 4.10. 2014 na slavnosti Jablkobraní v Třeboni a 18.10. 2014 také v Třeboni na Veletrhu neziskových organizací.

B) Brožurky – „100 nejlepších tipů pro zahradu“ a „Cesta k zahradní plaketě“

Z rakouského originálu bylo přeloženo a vydáno 1000 ks informační brožurky "100 nejlepších tipů pro přírodní zahradu" a 3000 ks brožurky "Cesta k zahradní plaketě". Brožurka "100 nejlepších tipů pro zahradu" nabízí tipy nejen pro uspořádání vlastní přírodní zahrady, ale i pro péči o ni přírodě blízkým způsobem a pro uchování "Cesta k zahradní plaketě" osvětluje základní kritéria přírodního zahradničení a cestu k tomu, jak získat plaketu Přírodní zahrada. Distribuce brožurek probíhala poštou, na stánkách s poradenstvím a při dalších akcích ukázkových přírodních zahrad. Brožurka Cesta k zahradní plaketě je i volně ke stažení na webových stránkách sdružení, brožurka 100 tipů pro zahradu bude od letošního roku v nabídce na prodej z důvodu zajištění kofinancování projektu.

C) Bilancování 13 let přírodního zahradničení v ČR.

Přírodní zahradničení slaví v ČR již 13 let existence. Naše občanské sdružení Přírodní zahrada proto zmapovala projekty v oblasti přírodního zahradničení. Oslovila širokou veřejnost i organizace s prosbou o zaslání informací o projektech či příběhů přírodních zahrad. Shromážděné informace byly zpracování do elektronické publikace s cca 30 příběhy zahrad i lidí kolem přírodních zahrad na téměř 100 stranách.

D) Školení poradců pro přírodní zahrady

V rámci školení poradců vyškoleno 30 nových poradců z celé České republiky. Školení proběhlo ve dvou částech, z nichž každá byla pro velký zájem rozdělena do dvou termínů. První část školení proběhla v jižních Čechách, druhá na Vysočině. Vzdělávací kurz pro poradce trval celkem 5 dní (40 hodin), měl teoretickou i praktickou část, součástí byly podkladové materiály a doporučená literatura. Témata školení: Péče o půdu, biologická ochrana rostlin, bylinky, trvalky a veřejná zeleň, ovoce a zelenina, extrémní stanoviště (suchá a mokrá), živočichové v zahradě. Praktickou část tvořil především trénink poradenství a certifikace přímo na zahradě. Lektory byli současní vyškolení poradci pro přírodní zahrady. Oproti plánu byl zájem o to být poradcem projektu poměrně veliký a bylo nutné uspořádat školení kvůli kapacitě ve dvou turnusech.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Všechny stanovené cíle byly buď zcela splněny, nebo dokonce překročeny. Brožury byly vyrobeny v plánovaném počtu.

Aktivita A)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Webové stránky k přírodnímu zahradničení: 2 2

Informační bulletin – počet vydaných čísel: 4 4

Informační bulletin – počet článků: 12 16

Aktivita B)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Brožurka 100 tipů – počet vytištěných kusů: 1000 1000

Brožurka 100 tipů – rozsah stran: 58 64

Brožurka Cesta k zahradní plaketě – počet kusů: 3000 3000

Brožurka Cesta k zahradní plaketě – rozsah stran: 24 28

Aktivita C)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Počet prezentovaných proj. a aktivit (zahrad): 20 30

Elektronická publikace - počet: 1 1

Elektronická publikace – počet stran 25 100

Aktivita D)

Indikátor: Cíl: Dosažený výsledek:

Školení poradců – počet dnů: 5 5

Školení poradců – počet hodin: 40 40

Počet nově vyškolených poradců: 20 30

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu

Plánované aktivity byly realizovány pro účastníky z celé republiky.

Cílové skupiny:

Široká veřejnost – získala nové informace a podklady pro přírodní zahradničení a mohla se zapojit sepsáním příběhu vlastní přírodní zahrady

Odborná veřejnost – zahradní architekti, realizátoři zahrad – zapojili se do projektu tím, že se stali novými poradci projektu, schopnými certifikovat přírodní zahrady a na podzim po skončení školení rovněž první zahrady již ocertifikovali.

Řešitel projektu – Občanské sdružení přírodní zahrada získalo nové zkušenosti s pořádáním hodně odborných akcí a nové spolupracovníky v nových regionech, což znamená potenciál pro další šíření projektu a jeho pevnější ukotvení v jednotlivých regionech, tj. pro další spolupráci.

Zájmová sdružení jednotlivců i organizací – navázání spolupráce s organizacemi v krajích, kde není žádná spolupracující organizace. Např. ENVIC, o.s. v Plzeňském kraji a Krajina a zahrada z Liberecka.

Zhodnocení dopadu projektu

Projekt lze přiřadit do skupiny c) celostátní dopad. Vzhledem k tomu, že pokračuje nadále spolupráce s rakouskými iniciátory projektu Natur im Garten a bude se letos etablovat spolupráce s dalšími zeměmi, směřuje projekt i do skupiny d) mezinárodní.

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

Na základě toho, že jsme dostali téměř o 2 měsíce později rozhodnutí MŽP o schválení projektu, byly všechny aktivity v časovém skluzu a realizace byla o to náročnější, ale vše se podařilo zrealizovat podle plánu. Z důvodu velkého zájmu o účasti na školení poradců bylo školení zrealizováno ve dvou turnusech, takže bylo vše časově i finančně náročnější. Díky vlastnímu finančnímu podílu účastníků na nákladech akce se vše podařilo zvládnout.

K jiným podstatným či nepodstatným změnám postupů nebo ke vzniku jiných problémů při řešení projektu nedošlo.

Publicita projektu

O projektu jsme informovali následujícími prostředky: webové stránky sdružení (www.prirodnizahrada.com), pozvánky na akce, prostřednictvím informačního bulletinu, rozesílaného na základě přihlášky na webu přeshraničního projektu Přírodní zahrady bez hranic www.prirodnizahrada.eu, informační stánky na různých akcích (Evropský den bez aut apod.), propagační materiály apod.

Na vzniklých materiálech, včetně internetových stránek bylo vyznačeno, že vznikly za podpory MŽP dle pravidel publicity MŽP pro program, tj. buď prostřednictvím umístění loga MŽP, příp. uvedením celého větného spojení či vět, informujících o této skutečnosti.

Udržitelnost

Výsledky projektu budou nadále využívány – propagační materiály (brožurky), budou distribuovány ještě v roce 2015, ev. i déle. Částečně dotované akce pomohly dalšímu rozšíření myšleny přírodního zahradničení a rozšíření databáze zájemců o danou problematiku, která bude i nadále využívána při pořádání akcí finančně krytých jak z grantových, tak i negrantových zdrojů. Vzniklá síť přírodních zahrad, především pak zahrad ukázkových, bude v rámci aktivit Občanského sdružení Přírodní zahrada nadále propagována jako produkt zahradní turistiky a možnost vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí zároveň. Jednotlivé ukázkové zahrady navíc většinou dělají i vlastní propagaci, nezávislou na aktivitách sdružení.


Přílohy

Typ přílohy Název
Publikace Publikace 13 let přírodních zahrad
Počet zobrazených záznamů: 1