EVVO pro všechny!

Síť ekologických poraden

č. projektu

103

rok podání

2017

Dotace

184 500 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Široká veřejnost

Typ obsahu nebyl identifikován.

Podpora propojování EVVO se sociální oblastí


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Hlavním cílem projektu bylo předat informace o každodenní ekologii sociálně a jinak znevýhodněným.

V první části došlo k sérii konzultací (telefonní, „skype“, osobní) se zástupci místních organizací sociálních služeb (např. MPSV, Agentura pro sociální začleňování,  Správa nemovitostí, Úřad městské části Brno-Nový Lískovec, Centrum denních služeb pro sluchově postižené, SONS, Městský úřad Litoměřice, Magistrát města Pardubic) a také s cílovou skupinu ekoporadny – ekologické poradny Sítě ekologických poraden STEP, jak má vypadat vzdělávací program.  Také na základě znalosti předchozí verze vzdělávacího materiálu, určeného jen pro Brno (a připravený členskou organizací STEP). V rámci série konzultací vyšlo najevo, že pro cílovou skupinu bude nejlepší kromě přímé školení (hromadného) nabídnout jim možnost individuální konzultace – službu ekologického poradenství pro znevýhodněné.

 

Ukázalo se, že pro cílovou skupinu znevýhodněných z celé ČR bude nejlepší vytvořit tištěný materiál – praktickou publikaci s praktickými radami a adresáři dalších poraden.

Tento materiál byl během realizace projektu připraven a vyšel jako publikace s názvem „Úspory v domácnosti. Rady, jak zdravě bydle a ušetřit“ Publikace má formát A5, je plnobarevná, má 28 stran +obálka; vyšla v maximálním možném (v rámci rozpočtu projektu) nákladu, tištěna na ekologickém papíře-obálka i vnitřek. Tiskárna byly vybrána formou poptávky více než 10 subjektů a výběrem a objednáním služby tisku u té nejlevnější (zjednodušené a transparentní výběrové řízení). Publikace je zdarma dostupná u řešitele, u poraden-členů Sítě ekologických poraden STEP, lze si je nechat poslat poštou. Ke stažení je na webu řešitele.

 

V rámci aktivity 2  se konal cyklus školení cílových skupin, zaměřený (dle předchozích kroků) na cílovou skupinu znevýhodněných. Proběhly školení pro sluchově postižené v Centrum denních služeb pro sluchově postižené a pro SONS (Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR).

Školení pro ekoporadce a ekoporadkyně z ČR proběhlo, nad rozpracovanou a ještě nevydaným materiálem, dne 5. dubna 2017 v Praze.

 

Dle konzultací (vysvětlení viz výše) v aktivitě 1 vyšlo najevo důležitost nabídky možnosti konzultací pro znevýhodněné (sociálně, zdravotně, seniory, a pod), pro ně osobním stykem a popř. telefonem. Službu nejspíše využili občané jižní Moravy a fungovala po celou dobu projektu. Provedla 197 konzultací s klienty (112 návštěva a 85 telefon). Nejvíce dotazů mířilo  do oblasti odpadů a studánky (zde nejvíce senioři), dále zahrad či i úspor energií. Výjezd záznamů o všech intervencích, číselníky zatřídění (dle metodik řešitele) a statistiky-grafy viz příloha na CD.

 

Vydaný vzdělávací materiál pro cílovou skupinu znevýhodnění byl v maximální míře propagován. Osobně, telefonem a dopisy byl nabízen zainteresovaným subjektům po celé ČR a následně rozesílán poštou (materiál je zdarma) dle požadavků. Řešitel projektu např. vystoupil na konferenci Energetická chudoba (30. listopadu v Pardubicích; pořadatel Ministerstvo práce a sociálních věcí) – určený pro osoby pracující se znevýhodněnými (v oblasti sociálního bydlení) a publikaci představil a každý z účastníku ji obdržel. Až do konce projektu docházelo k nabízení a rozesílání vzdělávacího materiálu.

 

Vzdělávací materiál byl propagován formou tiskové zprávy, rozeslanou na média všech možných typů po celé ČR. Některá média informaci otiskly, viz příloha na CD.

Informace o vzdělávacím materiálu byla také propagována prostřednictvím sociálních sítí (externího dodavatele).

 

Největší ohlas a spokojenost byl od Ministerstva práce a sociálních věcí (Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení), objednalo si a dostalo – dle vystoupení právě na konferenci o energetické chudobě – 500 kusů vzdělávacího materiálu. Podobně dobré ohlasy z od města Litoměřice či statutárního města Pardubice.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Setkání s cílovými skupinami

Došlo k sérii konzultací s cílovou skupinou „Veřejná správa a místní organizace  v sociálních službách“. 2x osobně, 6x telefonem či Skype ohledně upřesnění vzdělávacího materiálů, způsobu školení a předávání informací

Vytvořený program EVVO - vzdělávacího materiálu o každodenní ekologii pro sociálně znevýhodněné

Vyšla publikace „Úspory v domácnosti - rady, jak zdravě bydlet a ušetřit“. Formát A5, počet stran 32 (28+4), plnobarevný obsah i obálka, náklad: 6000 kusů. Kapitoly: úvod, úspory elektřiny, správně topení, úspora vody, zdravé bydlení, odpady, užitečné adresy (přehled míst, kde poradny nejrůznějšího typu zdarma poradí v různých situacích týkajících se tématu, adresář poraden Sítě ekologických poraden STEP). Dostupné zdarma K dispozici i zdarma ke stažení na webu řešitele http://www.ekoporadna.cz , přímý odkaz: http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/step_uspory_verze_web.pdf

Příloženo i na CD

 

Cyklus školení  pro  cílové skupiny

2x školení, 1x pro Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno (21. září)  – pro klienty-přímo znevýhodněné i pracovníky, kteří s nimi pracují

1x pro SONS (Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR), pobočky Zlínské kraje 16.-18.12.2017 – pro klienty-přímo znevýhodněné i pracovníky, kteří s nimi pracují

Poradenství pro cílovou skupinu znevýhodnění

Průběžné poradenství (osobní a telefonní), po celou dobu projektu, pro cílovou skupinu-klienty služby ekologická poradna. Celkem provedeno 197 konzultací s klienty (112 návštěva a 85 telefon). Na CD přiložen výjezd z databáze dotazů a zpracované grafy-statistiky.

 

Informační kampaň

1x informační kampaň: nabídka vzdělávacího materiálu nejrůznějším subjektům, kteří pracují se znevýhodněnými, jeho propagace a rozesílání materiálů poštou, vystoupení na tematické akci – propagace tématu (ekologie – úspory, voda, odpady pro znevýhodněné) pro nové budoucí cílové skupiny. Kromě informování i důležitý aspekt síťování se s organizacemi podobného typu.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Hlavním cílem projektu bylo předat informace o každodenní ekologii sociálně a jinak znevýhodněným.  Tohoto cíle bylo dosaženo celým projektem.

 

Dílčí cíl 1
Vytvořit program EVVO - vzdělávací materiály a systém vzdělávání pro sociálně znevýhodněné

Tohoto cíle bylo dosaženo vydáním materiálu tiskem a v elektronické podobě.

Dílčí cíl 2
Vyškolit cílovou skupinu, tedy pracovnice a pracovníky, kurátorky a kurátory, kteří poskytují pravidelnou pomoc v oblasti sociálního bydlení a další sociální práce.

Cíle bylo dosaženo prostřednictvím školení

Dílčí cíl 3
Navázat užší spolupráci se samosprávami a skupinami, které se řadu let věnují práci se sociálně vyloučenými. K těmto skupinám patří např. občanské poradny, které radí klientům v obtížné životní situaci: v oblasti bydlení, dluhových pastí, sociálních dávek, základních práv apod. Představit jim potřebnost programů EVVO pro jejich cílové skupiny

Cíle bylo dosaženo celým projektem a komunikací s cílovým skupinami (veřejná správa a místní organizace v sociálních službách) během celé doby realizace projektu

Dílčí cíl 4
Pomoci posunout působení ekologických poraden a center EVVO k větší práci se znevýhodněnými skupinami.

Cíle bylo dosaženo prostřednictvím poskytnutých materiálů po cílovou skupinu „ekoporadci“

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

Přinos pro cílové skupiny:

Cílová skupina sociálně znevýhodnění získala nové informace (pro ně přijatelnou formou),  byla nasměrovaná k šetrnému vztahu k životnímu prostředí, úsporám energií a odpovědnému spotřebitelskému chování. Skupina má možnost snižovat svou každodenní zátěž životního prostředí prostřednictvím částečné změnou svého chování v domácnostech a spotřebních návyků. Hlavní nástrojem na předání informací byly peníze, jejich úspora. Díky tomu došlo i k částečné snaze propojení ekologických informací s problémem předlužení a dluhů. Cílová skupina získala také povědomí o bezplatném environmentálním poradenství. (Doposud pravděpodobně neznala tuto možnost.)

Cílové skupiny veřejná správa a místní organizace v sociálních službách a ekoporadci získali nové informace na předávání předchozí cílové skupině; dále podněty a důvody pro práci s nimi, s uplatňováním „ekologických“ témat v subjektech, které pracují převážně jen v sociální práci.

 

Přínos pro řešitele:

 

  • Řešiteli bylo projektem umožněno pokračovat v plnění poslání jeho organizace – prosazování preventivní ochranu životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů; podpory vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy
  • Řešitel vytvořil nové materiály, které bude i dále nabízet a bude s nimi i dále pracovat
  • Navázal a pokračoval ve spolupráci s organizacemi, které pomáhají nejrůzněji znevýhodněným na řadě míst v ČR
  • Řešitel získal nové zkušenosti – lektorské, metodické, znalostní: např. školení hluchých či slabozrakých a nevidomých

 

Zhodnocení dopadu projektu.

 

Dopad projektu byl celostátní.

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 

Nepodstatné změny projektu byly drobné změny v rozpočtu (charakter nepodstatné změny) přesun financí v kapitole služby (subdodávky), kdy však byl zachován celkový rozpočet kapitoly. Z důvodu větší atraktivnosti a většího dosahu projektu po celé ČR (a „zásahu“ do cílových skupin) byl vydaný vzdělávací celostátní materiál tiskem v počtu 6 000 kusů plnobarvených s počtem stran 28+4. Proto byla navýšena podpoložka tisk a příslušně poníženi ostatní podpoložky (konzultace, grafické práce, distribuce, školitelé). Podrobně viz vyúčtování, list rekapitulace rozpočtu.

 

Změnou v postupu bylo právě vydání publikace pro cílovou skupinu znevýhodnění z ČR tiskem a také náhrada některých školení průběžným poradenstvím cílové skupině znevýhodnění i částečně veřejná správa a místní organizace v sociálních službách. Toto poradenství zajistili pracovníci řešitele sami a částečně ve spolupráci s externím subjektem. Nemělo to vliv na naplnění cíle a dílčích cílů, ale umožnilo to lépe pracovat s cílovými skupinami a přinést jim – v rámci individuálních konzultací více informací a více do hloubky.

 

Žádný nepřekonatelný problém se během realizace projektu nevyskytl.

 

Publicita projektu.

Jednotlivé aktivity byly propagovány prostřednictvím webových stránek www.ekoporadna.cz, Samostatné stránky aktitiv projektu jsou http://www.ekoporadna.cz/nase-prace-projekty/ukoncene-projekty/117-evvo-pro-vsechny  Na těchto stránkách je i informace o dárci podpory.

O projektu a jeho dárcích informují vydané materiály (např. „Úspory v domácnosti - rady, jak zdravě bydlet a ušetřit“, ať už jsou v elektronické podobě nebo tištěné.

Na těchto místech jsme také informovali o výsledcích naší práce. Všechny výstupy, prezenční listiny měli náležitou publicitu: informovali o dárci: větou a logem. Publicita byla také ústně zmíněna na všech akcích pro veřejnost. Publicita se objevuje na tištěných výstupech projektu a také na elektronických výstupech, i na webových především webových stránkách řešitele  www.ekoporadna.cz 

 

Udržitelnost

S připravenými materiály bude řešitel dále pracovat. Počítá se s dalším šířením tématu a práci s cílovými skupinami (znevýhodnění i organizace, které s nimi pracují). Hodláme, prostřednictvím spolupráce členských organizací řešitele (Síť ekologických poraden STEP) zapojit v první fázi co nejvíce krajských měst v ČR. Rozšířené aktivity předpokládáme financovat z operačních programů EU a budoucích výzev v rámci spolupráce ČR s Norským královstvím  a Švýcarskou konfederací (tzv. „Norské fondy“ a „Švýcarské fondy).

Plánujeme pokračovat v podobných aktivitách se subjekty, se kterými jsme navázali dobrou spolupráci (např. MPSV, města Pardubice, Litoměřice), např. zajištěním některých aktivit pro ně na míru.

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo (vazba na kapitolu Soulad se strategickými dokumenty projektové žádosti).

 

Vzor:

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

STÁTNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY A ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ NA LÉTA 2016 – 2025

Cíl 2.6 – Nové směry V EVVO a EP je cíleně podporován prostor pro nové nápady, odlišné přístupy, vlastní řešení, alternativy, tvořivost, experimentování, hledání a prozkoumávání nových směrů.

Opatření 2.6.1 – Podporovat propojování EVVO a EP se sociální oblastí (např. práce v sociální a zdravotní sféře, práce se seniory, zdravotně postiženými a jinak znevýhodněnými skupinami…). Koordinovat společný postup.. i na regionální a místní úrovni (propojování NNO, státních organizací a místních iniciativ v oblasti EVVO a EP a oblasti sociální).

všechny aktivity

Celý projekt a jeho realizace

AKČNÍ PROGRAM UNIE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA OBDOBÍ DO ROKU 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“

Cíle: 1. chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie;
3. chránit občany Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky;
4. maximalizovat přínos právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí zlepšením jejich provádění;
5. prohloubit znalosti o životním prostředí a zlepšit faktickou základnu pro politiku v oblasti životního prostředí;

všechny aktivity

zvýšením povědomí cílových skupin

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Strategická oblast 2: vzdělávací programy

2.1. vznik, inovace a realizace komplexních vzdělávacích programů (zaměřených na problematiku UR) a specifických vzdělávacích programů (zaměřených na dílčí témata přispívající k UR) pro všechny cílové skupiny

2.9 podpora činnosti NNO v oblasti nabídky vzdělávacích programů a aktivit v oblasti VUR

všechny aktivity

Nové informace-program pro cílovou skupinu

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

Priorita 1.2: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace

Cíl 2: Snížit dopady spotřeby obyvatel ČR na ekonomickou, sociální a environmentální oblast

- projekt má potenciál nepřímo ovlivnit i spotřebitelské chování jednotlivců (díky příkladu ze strany veřejné správy, osvěty ekoporadců)

Prioritní osa 5 STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST; Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru  Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernmentem a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje

Prioritní osa 5; Cíl 3: Docílit institucionálního uspořádání neziskového sektoru s vlastní organizační strukturou vedoucí k efektivnější spolupráci s veřejnou správou a větší formalizované spolupráci veřejného a neziskového sektoru

všechny aktivity

nepřímo díky zvýšení povědomí cílových skupin

KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2015 - 2025

Kapitola 19) Osoby využívající systém sociálního bydlení budou podporovány pro řešení dalších sociálních... problémů sociálními službami (odborného sociálního poradenství, např. s využitím občanských poraden, terénními sociálními službami). ...

všechny aktivity

zapojením cílových skupin

STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA BRNA PRO OBDOBÍ 2016 – 2019

kapitola – Bydlení (15), Priorita č. 4 – Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů  spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy

Domácnosti v bytové nouzi, stejně jako domácnosti, jež jsou ohrožené ztrátou bydlení, mají různé  potřeby  související  s  bydlením,  jež mohou  pomáhat  naplňovat  pracovníci  různých sociálních a komunitních služeb.

Cíle:1. Do   roku   2018   budou   rozšířeny kapacity sociální  práce  a  dalších  služeb zaměřených na řešení bytové situace. Cílem je zajistit, aby byly potřebné služby dostupné nad rámec těch, které budou zajišťovány v souvislosti  s poskytnutím bytu v projektech  realizovaných v rámci priority 1

všechny aktivity

zvýšením povědomí cílových skupin (speciálně v Brně)

 


Přílohy