ernovický hájek (Ráječek) - studie zpřístupnění a propagace městského lužního lesa

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v Brně

č. projektu

109

rok podání

2017

Dotace

76 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní terénní práce

Chráněná příroda

Typ obsahu nebyl identifikován.

Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

 

Aktivita 1. Vytvoření metodiky propagace Ráječku

Byl vytvořen informační materiál zacílený na veřejnost prezentujících význam Černovického hájku jako posledního pozůstatku lužního lesa, který se historicky rozprostíral v údolí Svitavy. Publikace se volným textem nezahrnujícím přílišné podrobnosti a doplněný fotografiemi snažil představit toto jedinečné území. Vzhledem k počátečnímu zpoždění spuštění projektu bylo psaní metodiky zahájeno až v druhé polovině roku 2017, ale již předtím byly dílčí informace zpracovávány do článků publikovaných na webu a zasílaných do zpravodajů městských částí blízkých k lokalitě Ráječek. K tisku publikace bylo přistoupeno až na konci roku, výtisky tedy budou využity především v rámci udržitelnosti projektu a navazujících aktivitách.

 

Aktivita 2. Terénní exkurze pro zastupitele a veřejnost

Vzhledem ke zpožděnému zahájení projektu byly exkurze nakonec první realizovanou aktivitou v rámci projektu. Koordinátorka projektu souběžně zahájila organizaci obou exkurzí. Exkurzi určenou pro veřejnost zaměřila na praktickou hodnotu lužního lesa pro návštěvníka a jako lektorku pozvala odbornici na využití divokých rostlin v gastronomii a léčitelství. Exkurze se uskutečnila v pátek 21. dubna za účasti 16 dospělých osob a několika dětí.

Exkurze pro zastupitele byla koordinována s kanceláří primátora města Brna. Měla být zaměřena především na širší krajinné a územní vztahy, průvodcem měl být projektant regionálního biocentra Ráječek realizovaného v letech 2012-2013. Bohužel pan primátor Vokřál svou účast pro náhlou indispozici odřekl a v již se nepodařilo najít v atraktivním jarním období vhodný termín. Cílů exkurze, tedy přiblížení významu této lokality na úrovni města a územního plánování, bylo dosaženo dodatečným zasláním informačních materiálů potenciálním účastníkům elektronicky.

 

Aktivita 3. Studie zpřístupnění Ráječku

Souběžně s předešlými aktivitami byla zahájena spolupráce na vytvoření studie zpřístupnění Černovického hájku prostřednictvím povalového chodníku, který by vedl podmáčeným územím. Z důvodů časové vytíženosti klíčových stran se nekonalo jen jedno setkání pracovní skupiny, ale setkání bylo více v různém složení.

 

Jednání o možných podobách a variantách chodníku se prezenčně či korespondenčně zúčastnili:

Radka Matějíčková – koordinátorka projektu

Yvonna Gaillyová – ředitelka Ekologického institutu Veronica, která záměr iniciovala a jako členka rady Českého svazu ochránců přírody koordinovala a ČSOP jako potenciálním donorem realizace stavby

Petr Kučera – autor projektu regionálního centra Ráječek, autorizovaný krajinný architekt

Rudolf Pecháček – místní znalec hydrologických poměrů v Ráječku

Petr Mach – vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny, úřad Jihomoravského kraje

Renata Ripelová – referentka Oddělení ochrany přírody a krajiny, úřad Jihomoravského kraje

Jaroslav Možný – referent Oddělení ochrany přírody a krajiny, úřad Jihomoravského kraje

Petra Zavřelová – zástupkyně Lesů České republiky, vlastníka a správce území

Jan Moravec – ČSOP, odborník na drobná opatření v krajině

Kateřina Adámková – ČSOP, koordinátorka grantových programů

Dagmar Malá – odbor životního prostředí, městská část Tuřany

Jitka Gallová – stavební úřad Tuřany

Eva Matoušková – stavební úřad Tuřany

Oldřich Bednář – statutární zástupce ČSOP RS Brno, odborník na dřevostavby

Lubomír Tichý – statutární zástupce Pozemkového spolu Hády, odborníka na drobná opatření v krajině

 

Výsledná studie byla zpracována jako podklad pro územní řízení o umístění stavby.

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

 

  1. Vytvoření a rozšíření informačních materiálů o Černovickém hájku v tištěné i elektronické podobě pomohlo zvýšit povědomí o existenci a významu tohoto chráněného a cenného území. Text jsme sdíleli na webové stránce členské organizace Regionálního sdružení ČSOP – ZO ČSOP Veronica, která má vysoký dosah návštěvnosti. Vytištěno bylo 200 ks publikací. Počet byl oproti projektu navýšen z důvodu zvýšeného předběžného zájmu o publikaci ze strany spolupracujících organizací věnujících se ochraně přírody.

 

  1. Na jaře byla uspořádána exkurze pro veřejnost, která měla za cíl představit toto území širším zájemcům nejen z hlediska územní a druhové ochrany, ale především v širších souvislostech role přírody ve městě. Akce se zúčastnilo se 16 dospělých osob, ohlas exkurze byl velmi pozitivní.

 

  1. Informační kampaň o Černovickém hájku navázala především na jarní exkurzi. Byly vytvořeny texty pro web, pro zpravodaje blízkých městských částí, bylo navázáno jednání o publikaci článků v periodicích o ochraně přírody. Z těchto iniciativ byl otištěn krátký text ve zpravodaji MČ Brno-Tuřany, na jeho území Černovický hájek leží.

 

  1. Byla uspořádána čtyři pracovní setkání věnovaná projektu zpřístupnění Černovického hájku, personální složení vit kap. 4. Řada konzultací probíhala korespondenčně.

 

  1. Vytvoření studie zpřístupnění, která posloužila jako podklad pro zahájení územního řízení o umístění stavby povalového chodníku.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

 

Hlavní cíl propagace Černovického hájku byl naplněn prostřednictvím uskutečněné exkurze pro veřejnost, vydáním publikace o Černovickém hájku a zveřejněním článku v lokálním periodiku. Podle zpětné vazby účastníků exkurze a dílčích ohlasů na publikaci byl do jisté míry zvýšen zájem o toto území a také zájem o jeho ochranu do budoucna.

Dílčí cíl zpracování znalostí o území byl naplněn publikací a také studií zpřístupnění, které z těchto znalostí vycházejí. Cíl přípravy podmínek pro budoucí zpřístupnění lokality byl naplněn zcela, protože záměr lokalitu zpřístupnit byl posunut do územního řízení o povolení umístění stavby.

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

 

Cílová skupina – veřejnost

Přínos projektu pro zapojenou veřejnost spočíval v představení zajímavé lokality, která tak může sloužit k příměstské rekreaci, poskytovat poznání přírodních zajímavostí, což bylo podpořeno také vydanou publikací. Veřejnost se díky výstupům projektu může dozvědět informace o využívání divokých rostlin („jedlých plevelů“). Projekt má díky zvýšenému zájmu o území pozitivní přínos pro samotnou rezervaci, protože snižuje nebezpečí vzniku černých skládek apod. Nezapojená širší veřejnost tak může přeneseně pocítit přínos z ekologických funkcí poskytovaných Černovickým hájkem.

 

Cílová skupina – veřejná správa

Veřejná správa získala signál a zpětnou vazbu pozitivního zájmu o toto území. Navázali jsme spolupráci především s městskou částí Brno-Tuřany, kde jsme mimo jiné domluvili úklid černých skládek. Veřejná správa může pocítit přínos ve zkvalitnění spolupráce s veřejností v otázkách týkajících se lokality Ráječek.

 

Řešitel projektu

Získali jsme cenné zkušenosti ze samotné realizace projektu, které využijeme při budoucích projektových aktivitách. Navázali jsme kontakt a spolupráci s veřejnou správou, se kterou nyní můžeme efektivněji jednat i v záležitostech přímo nesouvisejících s projektem. Oslovili jsme nové skupiny veřejnosti, které nyní mohou využít i jiné naše služby a aktivity, které nabízíme.

 

 

Zhodnocení dopadu projektu

 

dopad místní

 

Projekt je ze své podstaty navržen tak, aby měl dopad na konkrétní lokalitu.

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 

K podstatným změnám v projektu nedošlo.

Z hlediska vyúčtování došlo k nepodstatným změnám v kapitole služby. Na údržbu webových stránek, grafické práce a tisk se podařilo najít finance z jiných zdrojů, peníze alokované pro tyto položky tedy byly využity k navýšení financí na konzultační služby. Ty byly využity v souvislosti se vznikem studie zpřístupnění, kdy jsme projekt konzultovali s autorizovaným krajinným architektem.

Nepodstatné změny při realizaci projektu byly způsobeny počátečním zpožděním spuštěním projektu z důvodu nejasné vyhlídky na financování. Aktivity předpokládané k realizace v lednu-březnu 2017 se přesouvaly na později, čímž se sice zhoršila návaznost aktivit, podstata projektu ale zůstala nezměněna.

 

Jedinou významnější změnou projektu bylo neuskutečnění exkurze se zástupci samosprávy z důvodu náhlé indispozice klíčových účastníků. Exkurze byla koordinována v součinnosti s kanceláří primátora města Brna Petra Vokřála, který se nakonec ve zvoleném jarním termínu nemohl zúčastnit. Protože podstatnou exkurze bylo předat informace o hodnotách a ekologických funkcích území, byly potenciálním účastníkům z řad samosprávy (statutární město Brno, městské části Brno-střed a Tuřany) zaslány materiály elektronicky.

 

Publicita projektu

 

Jednotlivé aktivity byly propagovány prostřednictvím webové stránky členské organizace ZO ČSOP Veronica, kterou jsme využili pro její vysokou návštěvnost. Projekt má založenou samostatnou stránku www.veronica.cz/rajecek, na které jsou uvedeny výstupy aktivit. Na této stránce je uvedena informace o MŽP a jeho finanční podpoře projektu. Exkurze pro veřejnost byla propagována v kalendáři akcí, na sociálních sítích, prostřednictvím elektronického zpravodaje a prostřednictvím plakátu, na kterém je taktéž uvedeno logo MŽP.

Dále o projektu informovala publikace Černovický hájek: dědictví lužní krajiny, jejíž elektronická i tištěná verze je opatřena informací o finanční podpoře ze strany MŽP (věta a logo).

 

Udržitelnost

 

V aktivitách týkajících se Černovického hájku nadále pokračujeme. Studii zpřístupnění jsme využili k podání žádostí na zvážení a povolení zpřístupňovacího povalového chodníku (Lesy ČR jako správce území, úřad Jihomoravského kraje jako orgnán ochrany přírody, stavební úřad jako orgán vydávající povolení k umístění stavby). V případě kladného posouzení záměru zpřístupnění bude přikročeno k jeho realizaci ve spolupráce s Českým svazem ochránců přírody. Zkušenosti nabyté při organizaci terénní exkurze využijeme při pořádání obdobných akcí do budoucna.

Výsledky projektu v podobě pozitivního veřejného postoje k Černovickému hájku bude využito v případě, že bude potřeba chráněné území bránit před případným škodlivým zásahem – již řadu let se hovoří o rozšíření železniční trati v blízkosti rezervace, která by mohla poškodit nejcennější část této lokality. Tlak veřejnosti vyvolaná zájmem o území by mohl podpořit aktivní hledání alternativních řešení, které ekologickou funkci Černovického hájku nenaruší. Obdobný dopad předpokládáme u navázané spolupráce se státní správou a samosprávou, které jsme poskytli doplňující podklady pro relevantní posouzení hodnoty lokality.

Publikace jako tištění i elektronický výstup projektu využijeme v informování veřejnosti o Černovickém hájku, na jeho distribuci spolupracujeme s pozemkovým spolkem, který v Ráječku působí. Jsou k dispozici i dalším organizacím zabývajícími se ochranou přírody v Brně.

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020

Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny

Publikace o Černovickém hájku, uskutečněná terénní exkurze

Výstupy zvýšily povědomí o ekologických funkcích a významu přírodní rezervace Černovický hájek a podpořily tak jeho ochranu a tím i ekologické funkce, které v krajině plní.

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–2025

Společnost uznávající hodnotu přírody, dílčí cíl  1.1.3 Realizovat kampaně pro veřejnost

Publikace o Černovickém hájku, terénní exkurze, studie zpřístupnění

Výstupy projektu jsou nedílnými součástmi kampaně zaměřené na podporu a propagaci přírodních hodnot Černovického hájku, a to i těch méně patrných.

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udržitelným hospodařením v krajině

Publikace o Černovickém hájku, terénní exkurze, spolupráce se státní správou, Studie zpřístupnění

Jednotlivé aktivity podporovaly spolupráci se státní správou, která vykonává péči o chráněné území a přilehlé lokality (regionální biokoridor) a tím podpořily udržitelnou péči o krajinu.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025

Obsahové téma – Příroda

terénní exkurze

Terénní exkurze zajistila přímý kontakt dětí a dospělých s přírodou v PR Černovický hájek.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025

Obsahové téma – Místo, sídlo, krajina

Publikace o Černovickém hájku, terénní exkurze

Aktivity publikace a exkurze akcentovaly lokální vazbu Černovického hájku na specifickou část Brna a na její historii. Interpretuje místní přírodní dědictví takovým způsobem, aby se s ním místní občané a návštěvníci ztotožnily a v budoucnu podporovali jeho ochranu.

 


Přílohy