držba čtyř zimovišt netopýrů a zimní monitoring

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v Brně

č. projektu

110

rok podání

2017

Dotace

46 500 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní terénní práce

Chráněná příroda

Typ obsahu nebyl identifikován.

Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

 

Hlavním cílem  projektu je ochrana zimujících  netopýrů a vrápenců prostřednictvím pravidelného dohledu na lokalitě a oprava vchodu.  Cíle jsou v souladu s Podporovanými aktivitami Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017  :  managementová podpora a monitoring zvláště chráněných rostlin a živočichů na lokalitách v urbanizovaném prostředí. Vstup do štol vyžadoval opravu : drobné zednické práce, natření mříží a v jednom případě i výměnu zámku. Přínosem  je zabezpečení tohoto zimoviště pro další roky.

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

 


     Ve štolách Machosluj , Maršovská vodní, Stříbrnice a Valérie (Brno – venkov) byl  proveden monitoring kolonií netopýrů a údržba

Štola Machosluj

 

Lokalita : k.ú. Dolní Loučky

49°21'18.082"N, 16°21'46.546"E

 

Za druhé světové války se v tamním podzemním komplexu  vyráběly trupy pro Messerschmidty. Komplex měl dvě únikové štoly. V současnosti je ústí jedné štoly zavalené a v terénu neznatelné, druhá je právě Machosluj. Na konci chodby je cihlová zazdívka, ve které je otvor, kudy se dá proplazit až ke klenbě  železničního tunelu. Štola je také označována jako Máchalov, Máchalova štola, Štola u tunelu a nebo Diana. Je vedena jako staré důlní dílo, byla oznámena na ČGS v roce 2010. Štola není příliš navštěvována. Do roku 2010 nebyla nijak zabezpečena proti vstupu. Roku 2011 byla opatřena uzamykatelnou mříží. Již v následujícím roce  bylo zabezpečení zničeno a štola zůstala volně přístupná. V roce 2015 zabezpečení obnoveno. V roce 2017 přidán další zámek ( v současnosti tedy uzamčena na dva samostatné zámky)

 

           Datum kontroly  5.3.2017

          

účastníci :Mikát, Mikátová,  Jílek , Johanisová , Makovec,  Vlašín           

 

 

142     Rhi hip

3         Myo myo

3         Myo dau

          

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

148     Suma

 

 

 

Štola Maršovská vodní

 

Lokalita: Maršov

49.2918217N, 16.3734572E

 

Štola je nedokončeným odvodňovacím kanálem pro kaolínový lom u Maršova. Začátkem 20 století byl  učiněn pokus o odvodnění dolu dlouhou mohutnou štolou ze severu – od Maršovského žlebu (štola začíná kousek od tzv.“Zeleného mostu“), ale pro velkou tvrdost horniny a z finančních důvodů nakonec nebyla dokončena a roku 1931  byla těžba kaolinu zastavena. Štola dosáhla  délky 279 m . Štola je z větší části zaplavena vodou. U vchodu je sloupec vody asi 70 cm, postupně se snižuje, konec chodby je bez vody. V roce 2010 opatřena uzamykatelnou mříží. V evidenci ČGS vedeno jako štola Maršovský žleb (číslo 8141). V roce 2017  jen monitoring a odstranění starého dřeva, které bylo v minulosti (před zabezpečením mříží) naházeno do vody u vchodu.

 

 

           Datum kontroly 10.1.2017

          

účastníci : Vlašín, Hertl         

 

3         Rhi hip

16       Myo myo

3         Myo dau

3         Myo ema

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25       Celkem

 

 

Štola Valérie

 

Lokalita : k.u. Heroltice

16,405°E, 49,305°N

Opuštěné důlní dílo, číslo ČGS 230

 

Štola Valerie byla ražena Geologickým průzkumem Brno (zřejmě počátkem 60.let 20.století) na ověření křemenné žíly s galenitem ve směru SV. Štola dosáhla délky 28m a byla rozražena 3 překopy. Zrudnění je místy bohaté, celkově je však výskyt netěžitelný. V roce 1998 zabezpečena  jednou neprůchodnou, ale průletnou mříží na bočním vchodu, a průletnou  a otevíratelnou mříží na hlavním vchodu. Za celou dobu byla jen jednou úspěšně „dobyta“ vandaly. Zabezpečení štoly provedly základní organizace ČSOP Veverka a Veronica s dotací MŽP.Pokles počtu zimujících jedinců předkládáme tomu, že štola byla navštěvována kunou sklaní (dle zbytků trusu). V roce 2017  jen monitoring a úklid odpadů.

 

            Datum kontroly 10.1.2017

účastníci :Vlašín Hertl       

 

1          Rhi hip

            xxxxxxxxxxxxxx

1          Celkem

 

 

Štola Stříbrnice

 

 Lokalita : k.u.Javůrek

16,329°E, 49,267°N

staré důlní dílo

číslo ČGS : 2125

 

Štola je zbytkem komplexního důlního díla po středověké těžbě kovů. Měla 3 vchody, z toho byly dva zabezpečeny jako neprůchodné pro člověka, jeden s otvíratelnou mříží pro monitoring. Zabezpečení se dělo podle projektu CHKO Moravský kras a pod dohledem Báňského úřadu v roce 2000. Zabezpečení štoly provedla základní organizace ČSOP Veronica s dotací MŽP. Štola je pod stálým tlakem vandalů.  První vchod  (horní) je opatřen zazděnou betonovou trubkou o průměru kolem 25 cm. Níže po proudu potoka druhý (prostřední) vchod  má v dolní části  vylomeny mříže. Třetí z těchto vchodů má zděním upravený obdélníkový vstup krytý mřížemi a nachází se asi tři až čtyři metry  od štoly předešlé. Z míst blízkého okolí vstupu do obou předposledních štol byly odebrány vzorky hornin k analýze chemického a fázového složení. Podle povahy horniny v blízkém okolí prostřední a dolní štoly lze  soudit, že štoly sloužily spíše k dolování železných rud, než k těžbě olovnato–stříbrné rudy. V roce 2017 provedena komplexní údržba vchodového zařízení, tak že pro vstup je použitelný pouze vchod třetí.

 

 

           Datum kontroly10.21.2017

          

účastníci : Vlašín, Hertl    

 

          

5         Rhi hip

1         Myo dau

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6         Celkem

 

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Podrobně jsou jednotlivé aktivity a výstupy rozvedeny výše, zde přehledně v měřitelné podobě.

 

Výstup

kvantifikace

plnění

Monitoring, kontrola a údržba zimovišť

4 zimoviště

splněno,  4 zimoviště

Propagace

Informace na webu veronica.cz

propagace na webu proběhla

http://www.veronica.cz/?id=3

 

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

 

   Praktická péče a monitoring.  Praktická péče  byla přínosná pro veřejnost ale i pro veřejnou správu : řešila část závazku ČR vyplývající z mezinárodní úmluvy o netopýrech, tj péči o zimoviště a zimní kolonie netopýrů. Monitoring  měl veliký přínos pro i řešitele, protože ve sledovaných štolách můžeme dlouhodobě sledovat trendy zimujících exemplářům, a tím ověřovat účinnost provedených opatření.

Zhodnocení dopadu projektu.

Dopad projektu hodnotíme jako celostátní. |Péče o zimoviště a  jejich monitoring je součástí celostní aktivity, které má tím pádem i celostátní dopad.

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 Tyto cíle byly naplněny  a žádné změny a problémy   při řešení projektu se nevyskytly.

 

Publicita projektu.  

O projektu a jeho hlavních aktivitách jsme informovali z v zásadě trojím způsobem. Na webových stránkách : www. veronica.cz ( webové stránky http://www.csopbrno.cz/ jsou málo navštěvované). Na webových stránkách  jsme vždy uváděli podporu MŽP

 

Udržitelnost

Je zajištěno využití výsledků  po ukončení projektu podpořeného z grantu MŽP.  Všechny výsledky ze zimního monitoringu netopýrů byly zaslány celostátnímu koordinátorovi RNDr. Tomáši Bartoníčkovi a staly se tak součástí celostátního monitoringu. Monitoring zimovišt hodláme provést rozhodně i v roce 2018 a pravděpodobně i v dalších letech

 

Ustanovení strategických dokumentů,  k jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR  2012-2020

Péčí a monitoringem o zimoviště jsme přispěli k realizaci opatření  : Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť

 

STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ČESKÉ REPUBLIKY  MŽP, 2005

Všemi třemi aktivitami jsme přispěli k realizaci opatření :

Zapojit nevládní organizace do řešení záchranných programů a informování veřejnosti o příčinách ohrožení druhů a reálných možnostech a způsobech aktivní ochrany jedinců, druhů a populací a propagovat stanice pro handicapované živočichy a jejich využití pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

 

              DOHODA o OCHRANĚ NETOPÝRŮ V EVROPĚ

              Zapojit nevládní organizace do řešení záchranných programů a informování veřejnosti o příčinách ohrožení druhů a reálných možnostech a způsobech aktivní ochrany jedinců, druhů a populací. Propagovat stanice pro handicapované živočichy a jejich využití pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

 

Tabelární výčet konkrétních opatření

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR  2012-2020

3.2.1 Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny
3.2.2  Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť

Spolupráce se záchrannými stanicemi(netopýří záchranka )

Praktická péče a monitoring

 

 

 

péče o zimoviště

STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ČESKÉ REPUBLIKY  MŽP, 2005

4/16 Zapojit nevládní organizace do řešení záchranných programů a informování veřejnosti o příčinách ohrožení druhů a reálných možnostech a způsobech aktivní ochrany jedinců, druhů a populací

Propagovat stanice pro handicapované živočichy a jejich využití pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Spolupráce se záchrannými stanice (netopýří záchranka )

Mezinárodní noc pro netopýry

Praktická péče a monitoring

 

 

péče o zimoviště

 

propagace a osvěta

DOHODA o OCHRANĚ NETOPÝRŮ V EVROPĚ

Sbírka z.  1994

Sbírka z. 208 / 1994 článek 3/4. Každá strana podnikne přiměřené kroky  k ochraně netopýrů a bude veřejnost informovat o významu takovéto ochrany

Praktická péče a monitoring

Mezinárodní noc pro netopýry

péče o zimoviště

 

 

propagace a osvěta

 

 


Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.