Inovativní environmentální výukové programy Českého svazu ochránců přírody Vlašim

ZO ČSOP Vlašim

č. projektu

124

rok podání

2017

Dotace

200 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Inovativní programy EVVO pro děti a mládež


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Český svaz ochránců přírody Vlašim rozvíjí bohatou výukovou činnost v tradičních tématech environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.  Nabízí své výukové programy jak v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi, tak v návštěvnickém středisku Vodní dům v Hulicích. Doposud ale chyběly výukové programy pro školy, které by nabízely  inovativní propojení problémů jednotlivců s možností zapojení se do jejich řešení. V rámci projektu jsme připravili čtyři nové výukové programy, které umožní žákům netradiční zažití environmentálních a globálních problémů a nabídne jim možnosti, jak se každý může zapojit do jejich řešení. Výukové programy Tatranky a Spravedlivá svačina probíhají v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi a programy Počítáme s vodou a Mokřad nebo golfové hřiště ve Vodním domě v Hulicích. Každý z nových výukových programů se věnuje jinému tématu a využívá jiných metod. Pro stručnost uvádím anotace programů.

 

Výukový program TATRANKY

V průběhu programu se žáci zamýšlejí, jakou cestu musí urazit tradiční česká sušenka v procesu výroby. Vytváří myšlenkovou mapu výrobku s ohledem na zdroje surovin, dopravní zatížení, na vliv na životní prostředí i zdravotní stav člověka. Seznamují se s pojmem ekologická stopa. Program využívá simulační hry, která žáky zaujme a předá zábavnou formou potřebné informace

 

Výukový program SPRAVEDLIVÁ SVAČINA

Program z oblasti globální výchovy. Ukazuje formou simulační hry na nerovnoměrné rozložení bohatství a využívání přírodních zdrojů v různých státech světa. Zkušenost a pocity lidí žijících v nejchudších a nejbohatších státech, zažitých díky hře na vlastní kůži, mohou pomoci v reálném náhledu na globální problémy světa a případné změně smýšlení účastníků.

 

Výukový program POČÍTÁME S VODOU

Každý den máme možnost natočit si pitnou vodu z kohoutku. Většina lidí si v běžném životě Neuvědomí, na co všechno vlastně vodu každý den používáme a kolik ji spotřebujeme. Pitnou vodu pak používáme na mnoho činností, při kterých bychom se bez ní mohli obejít. Pojďme se společně podívat pod pokličku výroby pitné vody, zapřemýšlejme nad objemem spotřebované vody a také možností, jak v domácnosti vodou šetřit.

 

Výukový program MOKŘAD NEBO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ

V současné době je golf velmi oblíbeným, vyhledávaným a již poměrně dostupným sportem. Výstavba golfových hřišť zaznamenala v posledních letech poměrně velký boom. Mnohdy však právě těmto hřištím musely ustoupit biologicky cenné lokality, např. mokřady. Ty jsou v krajině nezastupitelným prvkem, i když na první pohled nepřinášejí člověku velký užitek. Pokud ale mokřady poznáme důkladněji, zjistíme, že opak je pravdou. Stejně tak i golfové hřiště nemusí přinášet jen negativní dopad na krajinu, pokud je projekt realizován šetrně a s ohledem na okolní krajinu. Stejně jako v životě, i v tomto výukovém programu nic nebude černobílé.

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

 

Spravedlivá svačina

 

Výukový program využívá simulační hry se silným emočním dopadem. Žáci se losem stávají obyvateli různě bohatých zemí ve světě. V restauraci Svět jsou pak obsluhování a jsou jim podávané pokrmy právě podle míry bohatství dané země. Program je poměrně náročný na přípravu a na lektorské dovednosti číšníka – hlavního lektora a na vedení závěrečné diskuse.

V rámci evaluace programu jsme zjistili následující:

 • Žáci považují rozdělení bohatství na světě jako velmi nespravedlivé
 • Pro žáky je velkým objevem, že ČR patří mezi bohaté země
 • Žáci si uvědomovaly přednosti a zajištění životních podmínek v ČR
 • Žáci se vyjadřovaly o důstojnosti člověka, která nesouvisí s jeho postavením
 • Žáci vyzdvihovaly charitativní organizace, které nabízí chudým zemím pomoc
 • Žáci často mluvily o plýtvání potravinami ve světě

 

Tatranky

 

Výukový program využívá práce s myšlenkovou mapou. Žáci se s ní většinou ve škole nesetkaly a nebylo pro ně lehké ji vytvořit. Pro lektory to vyžadovalo dokonalé zadání a vysvětlení práce a jistou míru pomoci. Vytvořené myšlenkové mapy sloužily výborně k evaluaci programů. Žáci do nich na závěr programu vepisovaly nové poznatky a informace, které získaly během hry. Na základě těchto výstupů se programy snadno hodnotily.

Vlastní simulační hra, která představuje výrobu cukrovinky se všemi skutečnými dopady na životní prostředí, na obyvatelstvo, na zdravotní stav společnosti. Hra je poměrně pohybově náročná, zároveň vyžaduje práci s textem a pracuje s porozuměním textu. Jsou v ní zařazeny i vtipné úkoly, které odlehčují téma a pomáhají udržovat žákům pozornost. Tento program jsme vyzkoušeli i na příměstském táboře, kterého se účastnily žáci 2.- 5. třídy, se záměrem vyzkoušet, jak by na program reagovaly mladší děti. Došly jsme k závěru, že cílová skupina je nastavena správně, neboť mladší děti měly problém jak s myšlenkovou mapou, tak s texty ve hře.

V rámci evaluace programu jsme zjistili následující:

Před programem žáci v myšlenkových mapách neznaly tyto skutečnosti-

 • Žáci ve výpisu vstupů do výroby tatranky uvádí především potravinářské suroviny
 • Žáci opomíjí vstupy nutné pro dopravu, výrobu obalu a fungování továrny
 • Žáci si neuvědomují znečišťování životního prostředí při výrobě a likvidaci odpadu
 • Žáky velmi překvapilo, že při výrobě je třeba ropa a neznaly souvislosti s její těžbou a dopravou
 • Žáci neznaly životní podmínky zvířat (krav) a neznaly, z čeho se vyrábí cukr
 • Žáci si neuvědomovaly globální souvislosti a odlišné životní podmínky dětí, pracujících na kakaových plantážích

 

Tyto informace pro ně byly během hry nové. V závěru programu žáci tyto získané poznatky spontánně zapisovaly do svých myšlenkových map. Žáci na konci programu zaznamenaly minimálně 4 nové skutečnosti, které poznaly během programu, což nám ukázalo, že program splnil stanovené cíle.

 

Mokřad nebo golfové hřiště

 

Výukový program využívá metody brainstormingu, četby a analýzy textu pomocí metody I.N.S.E.R.T., diskuze, skupinové práce a samostatné činnosti žáků při zkoumání vodních živočichů či rostlin.

Výukového programu Mokřad nebo golfové hřiště? se zúčastnilo od dubna do září 2017 91 žáků z gymnázia a II. stupně ZŠ (viz prezenční tabulka). V průběhu trvání projektu jsme se bohužel potýkali s nízkým zájmem ze stran pedagogů středních škol, proto jsme přistoupili k přizpůsobení výukového programu i žákům osmých a devátých ročníků základních škol. V rámci evaluace programu jsme zjistili následující:

 • nejvíce žáky bavil odlov drobných vodních organismů a jejich pozorování pod mikroskopem nebo lupou
 • během pilotních realizací bylo zjištěno, že učitelé nejsou z běžné výuky zvyklí využívat diskuzních a heuristických metod – žáci měli problém s porozuměním textu a také s vyjádřením svého názoru a následnou argumentací
 • pro následující zařazení do nabídky výukových programů doporučujeme tento program zkrátit a v rámci možností více přizpůsobit dané škole (před konáním programu zjistit přesnou lokalitu školy, vytipovat konkrétní místo, kde by se mělo stavět golfové hřiště – pomůže to studentům lépe se vžít do stanovených rolí, pokud se opravdu jedná o jim známé místo).

 

 

Počítání s vodou

 

Výukový program využívá metody brainstormingu, myšlenkové mapy, skupinové práce i prvků badatelsky orientovaného učení. K výukovému programu byla vytvořena sada výukových pomůcek (puzzle, kartičky se spotřebou vody, pracovní list), kterou mohou využít i učitelé ve vlastních hodinách. Díky tomu můžou pedagogové lépe zopakovat dané téma ve své výuce, pedagogovi tyto materiály šetří čas a pomáhají mu učivo dětem správně předávat.

Výukového programu Počítání s vodou se zúčastnilo od září do listopadu 2017 86 žáků z II. stupně ZŠ (viz prezenční tabulka). V rámci evaluace programu jsme zjistili následující:

 • mnoho žáků netuší, odkud vlastně pochází voda, která jim teče doma nebo ve škole z kohoutku
 • většina žáků si plete úpravnu vody s čistírnou odpadních vod
 • žáci nemají představu, kolik vody vlastně během jednoho dne spotřebují a že na mnohé činnosti se nemusí používat pitná voda, ale stačila by voda dešťová
 • pro žáky 6. ročníku bylo počítání průměrné roční úspory v procentech náročnější, starším žákům nedělalo potíže
 • naopak pro starší žáky (8. ročník) nebyla úplně vhodná úvodní aktivita – skládání puzzlí (nezaujalo je to), proto doporučujeme v rámci inovací zvolit jiný prvek
 • nejvíce žáky bavilo měření vody pomocí měrek Watersavers, kdy pracovali samostatně či ve skupinách

 

 

Tabelární kvantifikace výstupů

 

aktivita

výstup

Počet jednotek

ověření

Výukový program „Tatranky“

Sylabus

1

Závěrečná zpráva, existence sylabu

Simulační hra „Tatranky“

Hrací karty

15

Závěrečná zpráva, existence hracích karet

Pilotní realizace programu

Realizovaný výukový program „Tatranky“

5

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

Pilotní realizace programu

Účastníci

108

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

 

 

 

 

Výukový program „Spravedlivá svačina“

Sylabus

1

Závěrečná zpráva, existence sylabu

Zpětná vazba hry „Spravedlivá svačina“

Návod na zpětnou vazbu

1

Závěrečná zpráva, existence hracích karet

Pilotní realizace programu

Realizovaný výukový program „Spravedlivá svačina“

5

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

Pilotní realizace programu

Účastníci

92

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

 

 

 

 

Výukový program „Počítání s vodou“

Sylabus

1

Závěrečná zpráva, existence sylabu

Pilotní realizace programu

Realizovaný výukový program „Počítání s vodou“

5

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

Pilotní realizace programu

Účastníci

86

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

 

 

 

 

Výukový program „Mokřad, nebo golfové hřiště“

Sylabus

1

Závěrečná zpráva, existence sylabu

Pilotní realizace programu

Realizovaný výukový program „Mokřad, nebo golfové hřiště“

5

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

Pilotní realizace programu

Účastníci

91

Fotodokumentace, prezenční listina, závěrečná zpráva

 

 

 

 

 

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

 

Cíle programu POČÍTÁME S VODOU:

            Žák:

 • popíše proces čerpání, úpravy a spotřeby pitné vody
 • analyzuje spotřebu vody v domácnosti a posoudí, při kterých činnostech může vodou šetřit

Stanovené cíle program naplňuje

 

Cíle programu MOKŘAD NEBO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ:

             Žák:

 • si uvědomuje možné negativní dopady výstavby golfových hřišť na životní prostředí;
 • popíše průběh procesu EIA a vysvětlí, jak se do něj může zapojit;
 • porozumí přečtenému textu a pokládá relevantní otázky;
 • rozpozná rozpory mezi svými očekáváními a předloženými fakty;
 • vysvětlí v rámci debaty poznatky svým spolužákům;

Stanovené cíle program částečně naplňuje – program je náročný na diskusní dovednosti, některé skupiny měly problém diskutovat na dané téma, neměly dostatečné argumenty k diskusi. O dané téma nebyl z řad pedagogů dostatečný zájem.

 

Cíle programu TATRANKY:

            Žák:

 • si uvědomí jednotlivé složky životního cyklu výrobku (resp. tatranky) a porozumí jim – chápe jejich příčiny, důsledky i souvislosti.
 • si uvědomí, že je při nakupování běžného zboží dobré brát v potaz jeho ekologické a sociální dopady.

Stanovené cíle program naplňuje

 

Cíle programu SPRAVEDLIVÁ SVAČINA:

            Žák:

 • Žák po skončení programu uvede, že většina potravin se produkuje v rozvojových zemích, ale spotřebovává v zemích rozvinutých.
 • Žák popíše problém rozdělení bohatství mezi bohaté a chudé státy (země).
 • Žák po skončení programu vysvětlí, že zhruba čtvrtina obyvatel na Zemi nemá přístup k pitné vodě.
 • Žák v reflexi popíše pocity lidí žijících v nejchudších státech.
 • Žák v reflexi popíše pocity lidí žijících v nejbohatších státech.

Stanovené cíle program naplňuje

 

 

 

 

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

Přínos pro děti do 18 let

 • Žáci během programu prostřednictvím inovativních metod prožívají environmentální problémy na vlastní kůži, což jim umožňuje lépe pochopit dané souvislosti a danou problematiku
 • Žáci dostávají informace zábavnou a přístupnou formou
 • Žáci mají během programu dostatečný prostor pro řízenou diskusi a reflexi
 • Žáci prostřednictvím intenzivně prožitého programu více přemýšlí o dopadech vlastního jednání na životní prostředí a život lidí na druhém konci světa

 

Přínos pro řešitele projektu:

 • ZO ČSOP Vlašim rozšířil nabídku výukových programů
 • Využité inovativní metody zvyšují lektorské dovednosti lektorského týmu
 • Využité inovativní metody navozují otevřenou a zároveň bezpečnou atmosféru pro diskusi se žáky a zvyšují možné dopady na žáky

 

Zhodnocení dopadu projektu.

 

            regionální dopad

 

Změny v postupu a problémy při řešení

Ke změně v projektu nedošlo. Během pilotních ověřování výukových programů jsme zkoušeli různé aktivity.  V závěru uvádíme v sylabech programu ty, které se nejvíce osvědčily a přímo směřují k naplňování stanovených cílů.

 

 

Publicita projektu.

Publicita projektu byla zajištěna formou emailové rozesílky, která obsahovala základní informace o nových inovativních programech.

Dále jsme o projektu a nových výukových programech informovali na webových stránkách organizace ZO ČSOP Vlašim.

Pracovní listy a učební texty byla opatřeny logem MŽP, logo bylo rovněž umístěno v učebně při jednotlivých výukových programech.

 

 

Udržitelnost

Nově vzniklé výukové programy zařadíme do stálé nabídky výukových programů, které ZO ČSOP Vlašim školám nabízí, rovněž tak nové programy z Vodního domu.

Programy tak budou navštěvovat žáci a studenti nejen z regionu, ale i celé ČR, protože do Podblanického ekocentra a do Vodního domu přijíždí skupiny dětí z celé republiky v rámci školních výletů a ozdravných pobytů.

 

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo (vazba na kapitolu Soulad se strategickými dokumenty projektové žádosti).

 

 

Krajská koncepce EVVO Středočeského kraje

ustanovení

Znění - obsah

Způsob podpory

II.A.1

Povinnost základní školy realizovat environmentální vzdělávání a výchovu

Nové VP propojují environmentální vzdělávání a výchovu s globálními problémy a ukazují účastníkům možná řešení konkrétních problémů.

II.A.3

Nízká erudice v oblasti inovativních metod, Nedostatečné využívání aktivizujících metod, formální přístup k EVVO, výuka formální, nahodilá

Nové VP nabízejí inovativní metody ve výuce EVVO (metody kritického myšlení, pojmové mapy, dramatické prvky ve výuce, simulační hry atp.) i aktivizující formu vzdělávání prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

Hl. prioritní cíl F.2.

Růst kvality služeb EVVO v kraji

Nové VP rozšíří nabídku programů střediska ekologické výchovy pro žáky druhého stupně ZŠ o environmentální témata, která nebylo možné absolvovat samostatně a byla tudíž v rámci nabízených služeb střediska nedostupná.

A.O.5.1.

Programy SEV vycházející z potřeb škol

Nové VP přímo reagují  na požadavky RVP, poskytují podporu EVVO na základních školách a nabízí propojení inovativních metod výuky a her, jež mohou být následně využívány samostatně pedagogy ve školách.

 

Státní politika životního prostředí 2012 – 2020

Ustanovení

Znění - obsah

Způsob podpory

VI.

Nástroje realizace politiky ŽP

EVVO jako nástroj SP ŽP

 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Ustanovení

Znění - obsah

Způsob podpory

Priorita 2.3.

Rozvoj lidských zdrojů

Přímá podpora vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zejména prací s pedagogy při realizaci a evaluaci nových výukových programů.

Priorita 4.1.

EVVO – jako jeden z nástrojů ochrany ŽP

Nové VP přímo ovlivňují postoje účastníků skrze emoční prožitek. Účastníci programu si odnesou konkrétní možnosti podpory, jak ovlivňovat problémy ve světě prostřednictvím vlastního jednání.

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Oblast

Očekávaný výstup

Způsob podpory

Výchova k občanství

VO-9-1-07 žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem

Nové VP ukazují význam komunikace mezi účastníky s ohledem na dosažení stanoveného cíle.

Zeměpis (Geografie)

Z-9-1-04 žák vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

V rámci VP žáci zakusí, jaké je čelit globálním problémům a mohou si při nich vytvořit nové vlastní postoje k okolnímu světu.

Výchova ke zdraví

VZ-9-1-07 žák dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Nové VP ukazují nerovnoměrné rozložení bohatství ve světě a propojuje jej s kvantitou i kvalitou přijímané stravy a řeší problematiku přístupu lidí z chudých zemí k pitné vodě

Komunikační a slohová výchova

ČJL-9-1-01 žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

Účastníci pracují s informacemi, které jsou předkládány ústní formou v průběhu simulační hry a tvoří nosnou část pro zpětnou vazbu aktivity, kde budou odlišovat fakta od pocitů a porovnávat je s vlastními názory.

Etická výchova

EV-9-1-06 žák spolupracuje i v obtížných sociálních situacích

Simulační hry staví účastníky do různých rolí v různých sociálních vrstvách a umožňuje vzájemnou spolupráci při realizaci hry.


Přílohy

Typ přílohy Název
Výukový program Sylaby výukových programů
Počet zobrazených záznamů: 1