Chytré veřejné osvětlení

PORSENNA o.p.s.

č. projektu

135

rok podání

2017

Dotace

191 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Poradenská a konzultační činnost

Veřejná správa

Úspory energie a alternativní energetické zdroje

Udržitelná energetika – energetické úspory, zvyšování energetické efektivnosti


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

V rámci projektu byla vytvořena příručka demonstrující postup, jakým způsobem může město docílit chytrého veřejného osvětlení, a zároveň byly realizovány 3 semináře o chytrém veřejném osvětlení.

Vytvoření příručky o chytrém veřejném osvětlení

Příručka se zaměřuje zejména na přístup k návrhu obnovy a výstavby soustav veřejného osvětlení bez rozdílu její velikosti. Východiskem je úvaha, že „chytrá“ musí být zejména celková koncepce VO na území celého města či obce a rozhodujícím parametrem jsou celkové náklady, zejména pak celková provozní náročnost. Při vyhodnocení vedlejších efektů a možností využití soustavy veřejného osvětlení.

Obsah příručky

·         Význam a technické aspekty VO         

·         Urbanistické souvislosti VO    

·         Základní rozdělení a použití světelných zdrojů 

·         Bílé světlo LED a jeho účinky

·         Význam LED technologie v rozvoji VO

·         Rušivé světlo

·         Koncepce veřejného osvětlení

·         Ekonomika výstavby a renovace VO

·         Příprava veřejných zakázek

·         Využití metody EPC

·         Chytré veřejné osvětlení v konceptu Smart City

·         Způsoby hodnocení efektivity projektů

·         Příklady instalací

Příručka má 60 NS textu a byla vytištěna o nákladu 70 ks (příloha č.1). Součástí bylo vytvoření informační brožury sloužící k propagaci nově vzniklé příručky. Náklad tisk brožury byl 400ks.

Semináře o chytrém veřejném osvětlení

Aktivita se zaměřovala na realizaci 3 seminářů pro zástupce vedení měst a obcí, energetické manažery, zástupce technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě, které se bude zaměřovat na oblast chytrého veřejného osvětlení a postup, jakým způsobem jej může město docílit.

Pořádané semináře:

 

14. listopadu 2017

23. listopadu 2017

7. prosince 2017

Datum a čas konání

od 8:30 do 12:00 hodin

od 13:00 do 16:30 hodin

od 8:30 do 12:00 hodin

Místo konání

Magistrát města Ostravy

 

Litoměřice, konferenční centrum Gotický Hrad

Nadace ABF, Václavské náměstí, Praha

Celkem se seminářů účastnilo 40 účastníků.

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

V rámci realizace projektu byly vytvořeny všechny výsledky, které byly popsány v žádosti projektu. Níže je uveden stručný přehled dosažených výsledků.

Přehled dosažených výsledků

Indikátor

V žádosti

Skutečnost

Plnění

Počet seminářů

3

3

splněno

Předpokládaný počet uchazečů (min.)

30 osob

40 osob

splněno

Počet vydaných publikací

1

1

splněno

Rozsah publikace

50NS

60NS

splněno

Počet výtisků

70ks

70ks

splněno

Počet vytvořených informačních brožur

1

1

splněno

Počet výtisků

400ks

400ks

splněno

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu

Projekt přispěl ke zlepšení vnímání a přístupu samosprávy k veřejnému osvětlení tak, aby bylo k veřejnému osvětlení přistupováno více koncepčně. Hlavní východiskem by pak měla být samotná „chytrá“ koncepce VO.

Projekt zvýšil kapacitu orgánů samosprávy prostřednictvím předání znalostí o výhodách chytrého osvětlení, jeho navržení a praktické realizace. Stávající postup postrádající strategické řešení výměny světelných zdrojů by tak u účastníků seminářů a uživatelů vytvořené příručky mohl být nahrazen energeticky účinným a poptávkově orientovaným chytrým veřejným osvětlením.

Hlavní přínos pro řešitele projektu spočívá v komunikaci se zástupci měst a obcí, získání jejich zpětné vazby, přístupu v praxi a zejména v identifikaci praktických problémů a nedostatků, se kterými se potkávají v praxi. Tím bude řešitel projektu v budoucnu schopen lépe pomoci městům a obcím s renovací veřejného osvětlení.

Zhodnocení dopadu projektu

Projekt měl celostátní dopad. Semináře byly konány v Praze, v Litoměřicích a Ostravě. Informační brožura je rozesílána městům a obcím po celé České republice. Brožura je pak dostupná všem zájemcům buď v tištěné formě, nebo elektronicky na internetových stránkách řešitele.

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

V rámci realizace projektu nebyly řešeny žádné změny při řešení projektu. Došlo pouze k posunu konání seminářů, kdy původní záměr byl realizace v září a říjnu, avšak realizovány byly v listopadu a prosinci.

Publicita projektu

Publicita projektu byla zajištěna následujícími aktivitami:

  • Byla vytvořena podstránka o projektu na webových stránkách žadatele.
    • http://porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/narodni-projekty/chytre-verejne-osvetleni
  • Byla vytvořena pozvánka a program seminářů, které byly rozeslány městům a obcím.
  • Byla vytvořena informační brožura, která slouží k informování cílové skupiny o brožuře (náklad 400 ks).
  • Na všech vytvořených materiálech byla zajištěna povinná publicita (informace o podpoře z MŽP).
  • Na proběhlých seminářích byla viditelně označena podpora z MŽP. Publicitu také zahrnovaly jednotlivé prezentace (ty jsou dostupné na stránkách žadatele).

Udržitelnost projektu

Již při svém podání projekt předpokládal přímou i nepřímou udržitelnost projektu po jeho skončení. Přímá udržitelnost bude spočívat v realizaci dalších seminářů v následujících letech 2018 a 2019 (předpoklad je, že bude realizován alespoň 1 workshop za rok).

Nepřímá forma bude vycházet z dalšího využívání vytvořených materiálů (ať již příručky a její elektronické či tištěné verze), tak dalších informací, které budou dostupné na internetových stránkách žadatele.

Ustanovení strategických dokumentů

Strategický dokument

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Aktivita projektu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Europe 2020 strategy

Energetická efektivnost je klíčový element pro „Resource efficient Europe“, cíl snížení emisí CO2 o 20 % (Energy efficient plan, 2011)

Aktivita 1

a Aktivita 2

Propagací energeticky úsporného veřejného osvětlení a „chytré“ koncepce VO.

Green paper, EU

Zvýšení energetické efektivity veřejné infrastruktury včetně veřejného osvětlení

 

Aktivita 1

a Aktivita 2

Propagací energeticky úsporného veřejného osvětlení a „chytré“ koncepce VO.

Strategický dokument Lighting The Future-Accelerating the development of innovative lighting technologies,2011

Dokument adresující problematiku využití SSL technologií včetně LED a OLED, které nabízejí široký potenciál v oblasti energetické efektivity, kvality světla, inovace atd.

Aktivita 1

a Aktivita 2

Informacemi o výhodách LED a OLED, způsobů jejich využití a jejich efektivního propojení s dynamickým řízení VO.

Dokument Evropské komise „Lighting the Cities”

Dokument zabývající se problematikou veřejného osvětlení ve městech, respektive vývojem pokročilých technologií jako je chytré veřejné osvětlení (SSL technologií).

Aktivita 1

a Aktivita 2

Propagací energeticky úsporného veřejného osvětlení a „chytré“ koncepce VO

Directive on eco-design of energy-using products (EuP)

Zlepšení dopadů na životní prostředí prostřednictvím skrze snížení energetické náročnosti a emisí CO2 skrze LCA (zahrnuje i veřejné osvětlení)

Aktivita 1

a Aktivita 2

Propagací energeticky úsporného veřejného osvětlení a „chytré“ koncepce VO.

Státní politika životního prostředí

2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny

Aktivita 1

a Aktivita 2

Propagací energeticky úsporného veřejného osvětlení a „chytré“ koncepce VO

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Opatření 2.8.: Předmětem opatření je postupná záměna energeticky neefektivních zdrojů světla úspornými zářivkami a zdroji s LED

Aktivita 1

a Aktivita 2

Informacemi o výhodách LED a OLED, způsobů jejich využití a jejich efektivního propojení s dynamickým řízení VO.

 

Evaluace projektu

Akci lze zhodnotit jako úspěšnou. Všechny cíle projektu byly splněny. Materiály ze seminářů (prezentace) a příručka o chytrém veřejném osvětlení jsou dostupné na internetových stránkách žadatele. S ohledem na ohlasy účastníků seminářů, tak i prvních čtenářů vytvořené příručky, lze očekávat uplatnění materiálů v budoucnu.

Zároveň řešitel hodnotí akci jako úspěšnou i s ohledem na další komunikaci s městy a obcemi, které na základě seminářů a vytvořené příručky žádají řešitele o další informace případně pomoc při řešení renovace veřejného osvětlení.


Přílohy

Typ přílohy Název
Publikace Jak na chytré veřejné osvětlení - příručka pro obce
Leták/plakát Propagační leták příručky
Leták/plakát Pozvánka na seminář
Fotodokumentace - pdf Fotodokumentace ze seminářů
Počet zobrazených záznamů: 4