Voda kolem nás

Rezekvítek

č. projektu

30

rok podání

2017

Dotace

200 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Kampaně, festivaly

Široká veřejnost

Typ obsahu nebyl identifikován.

Kvalita a ochrana vod


Závěrečná zprávaPopis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo informovat veřejnost, žáky a jejich pedagogy o důležitosti vody v krajině, o povodních, jakými procesy vody prochází, než se dostane k nám do kohoutku a jak se opět dostane zpátky do řeky a pro koho dalšího je voda důležitá.

 

Tento cíl jsme naplnili 2 klíčovými aktivitami:

 

KA1 – cyklus exkurzí „Cesta vody“

Pro širokou veřejnost jsme v průběhu celého roku vymysleli a zrealizovali 7 exkurzí, které měly propojující téma VODA. Kromě jednotlivých zaměření exkurzí jsme ještě domlouvali i odborné průvodce. Na většině exkurzí byl vždy přítomen koordinátor z Rezekvítku a 1-2 lektoři (odborní průvodci). Propagace exkurzí byla řešena formou letáčku, který byl umístěn na webu Rezekvítku, jeho facebookovém profilu, upoutávka byla rozeslána i Newslettrem a exkurze konané v září a v říjnu byly též propagovány v rámci dnů pro seniory v Brně.

 

Zrealizovali jsme tyto exkurze:

- 21. 5. 2017 – Život v lomu Mokrá (cesta za rekultivacemi); 15 osob

- 27. 6. 2017 – úpravna vody Švařec; 27 osob

- 27. 7. 2017 – Brněnská přehrada a PP Skalky u Přehrady; 4 osoby

- 15. 8. 2017 – Čtyři tváře Lužánek; 7 osob

- 25. 9. 2017 – Čistírna odpadních vod v Modřicích; 9 osob

- 26. 9. 2017 – Brněnské Benátky aneb po stopách Svrateckého náhonu; 14 osob

- 29. 10. 2017 – Vodama industriálníma Brnama aneb Co zbylo z moravského Manchestru; 9 osob

 

KA2 – Metodické materiály o vodě

Zaměstnanci Rezekvítku prošli všech pět témat bývalého školního projektu „Voda kolem nás“, jednotlivá témata upravili tak, aby se daly použít i samostatně bez souvislosti s předchozím projektem. Aktualizovali jsme metodiky a podpůrné texty pro žáky, nakoupili jsme licence na fotografie k pomůckám, graficky některé pomůcky upravili, navrhli nové pomůcky a upravili pracovní listy. Od každého z těchto 5 témat jsme vytvořili 11 sad:

                - voda v krajině

                - voda v domácnosti

                - znečištění vody

                - povodně

                - život ve vodě

 

Následně byly tyto sady pomůcek propagovány na nejrůznějších akcích pro pedagogy (konference k EVVO, seminář pro koordinátory EVVO ve Vlašimi, setkání pedagogů při Masarykově univerzitě apod.), na webu Rezekvítku (E-Obchůdek) a též i na papírovém letáčku, který byl rozeslán do všech škol v Jihomoravském kraji.

 

Dosažené výsledky  a kvantifikace výstupů projektů

KA1 – cyklus exkurzí „Cesta vody“

- 7 realizovaných exkurzí

- 85 zúčastněných osob

 

KA2 – Metodické materiály o vodě

- 5 aktualizovaných témat o vodě

- 55 vyrobených sad pomůcek o vodě

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

 

                Cílem projektu bylo informovat veřejnost, žáky a jejich pedagogy o důležitosti vody v krajině, o povodních, jakými procesy vody prochází, než se dostane k nám do kohoutku a jak se opět dostane zpátky do řeky a pro koho dalšího je voda důležitá.

                Námi stanovené projektové cíle se nám podařilo naplnit. Všechny námi stanovené výsledky (výstupy) - počty účastníků, realizované exkurze i vyrobené sady pomůcek - se nám podařilo bohatě naplnit.

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

               

                Z klíčové aktivity 1 měla přínos především široká veřejnost, ale i zaměstnanci Rezekvítku. Všichni jsme měli možnost získat nové nebo rozšířit staré informace týkající se témata vody. Jako velmi přínosné vidíme exkurze do úpravny vody ve Švařci a čistírny odpadních vod v Modřicích.

                Z klíčové aktivity 2 měly největší přínos školy, které měly možnost získat metodické sady a následně jimi obohatit svoji výuku. Přínos z toho měl samozřejmě i Rezekvítek, který díky projektu získal finanční prostředky na aktualizaci této pomůcky a následné rozšíření své nabídky pro školy ale i veřejnost.

 

Zhodnocení dopadu projektu.

 

                Exkurzí se účastnila veřejnost spíše z Brna a bližšího okolí nebo osoby v Brně pracující či studující. Takže dopad bychom spíše volili místní či regionální. Naproti tomu metodické materiály byly nabídnuty široké škále pedagogickým pracovníkům z celé ČR. Takže zde je dopad určitě celostátní.

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 

                V projektu moc změn nebylo. Jediné s čím jsme se museli vypořádat, byla spíše nižší účast na našich exkurzích, která byla způsobena převážně špatným počasím a nevyhovujícím termínem (potvrdilo se nám, že exkurze v letních měsících nejsou vhodné). Proto jsme radši uspořádali o jednu exkurzi navíc, abychom na závěr předešli problému s nízkým počtem účastníků.

                Původně jsme zamýšleli vyrobit 5 témat x 6 sad pomůcek, ale díky získání dalších finančních prostředků jsme mohli těchto sad vyrobit 11 a tím pokrýt více škol v ČR.

 

Publicita projektu.

 

O finanční podpoře z MŽP jsme informovali všude, kde to bylo možné, především umístěním věty o finanční podpoře a též logem. Tyto prvky jsme vkládaly na informační letáčky k exkurzím, na metodiky k sadám pomůcek, dále na webu kde sady pomůcek nabízíme a nechyběly ani na předávacích protokolech k těmto sadám.

               

Udržitelnost

 

Na pokračování exkurzí budeme v roce 2018 shánět finanční podporu např. od statutárního města Brna. Případně navýšíme účastnický poplatek, aby se nám pokryly náklady s realizací spojené.

Metodické materiály, které vznikly v rámci projektu a nebyly v roce 2017 bezplatně rozdány, budeme dále nabízet školám zdarma. Všechny balíčky naceníme a stanou se součástí naší nabídky publikací a pomůcek (viz nabídka E-Obchůdku) a jedna sada od každého tématu bude i k zapůjčení.

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

Projekt přispěl k naplňování těchto strategických dokumentů:

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Státní politika ŽP 2012-2020

opatření:

- Zvyšovat environmentální povědomí veřejnosti o životním prostředí podporou systematické informovanosti, osvěty a ekoporadenství.

všechny

- začlenění EVVO do výuky, podpora pedagogů, atd.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

Strategická oblast 5: Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

všechny

- pomoc se začleněním tématu voda do výuky

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

4.4 prioritní osa 4: krajina, ekosystém a biodiverzita

všechny

- informovanost o biodiverzitě a nutnosti její ochrany

- přímý kontakt s přírodou

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025

Priorita 1 – Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů

všechny

- informovanost o biodiverzitě a nutnosti její ochrany

 


Přílohy

Typ přílohy Název
Ostatní Nabídkový leták výukových pomůcek
Leták/plakát Pozvánky na exkurze
Počet zobrazených záznamů: 2