Do přírody v každém věku

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

č. projektu

31

rok podání

2017

Dotace

111 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Široká veřejnost

Typ obsahu nebyl identifikován.

Podpora propojování EVVO se sociální oblastí


Závěrečná zprávaPopis způsobu řešení projektu

 

Projekt byl realizován průběžně od ledna do prosince 2017. V lednu 2017 byly navázány kontakty se skupinami seniorů z Valašského Meziříčí a z Rožnova pod Radhoštěm. Řešení projektu vyžadovalo úzkou spolupráci mezi hlavním řešitelem z Valašského Meziříčí a lektorkou z Rožnova pod Radhoštěm, neboť přednášky a workshopy probíhaly v každém městě samostatně, vždy pro místní seniory. Ve Valašském Meziříčí se konaly přednášky, workshopy a osvětové akce v rekonstruované budově Valašského ekocentra ČSOP a v přilehlé přírodní Zahradě poznání, v Rožnově pod Radhoštěm.R. v Domově pro seniory a v Klubu seniorů.  Společně byly řešeny jednotlivé projektové aktivity, jejich vhodnost pro účastníky, průběžně byly během roku zpracovávány měsíční plány jednotlivých aktivit. Zejména u přírodovědných exkurzí byla nutná určitá flexibilita s ohledem na stav přírody a aktuální počasí. Dle zadání v projektu byly na každý měsíc v roce 2017 připraveny jednotlivé akce -  přednášky, workshopy, pobyty v zahradě u Domu s pečovatelskou službou v Rožnově pod Radhoštěm i tematicky zaměřené exkurze, kterých se senioři z obou měst rádi účastnili. V Rožnově pod Radhoštěm byly kontaktní osobou pracovnice Domu s pečovatelskou službou a v Klubu seniorů, které zajišťovaly zájemce o jednotlivé akce, valašskomeziříčtí senioři byli o jednotlivých akcích informování prostřednictvím našich webových stránek a FB stránek, e mailových upozornění případně mobilním telefonem. Termíny akcí, trasy exkurzí a případně i konkrétní zaměření jsme se snažili přizpůsobit fyzickým možnostem účastníků i aktuálnímu  počasí. Všechny exkurze, na nichž byl využit objednaný autobus, probíhaly za účasti skupin seniorů z obou měst. Pouze jedna exkurze, kterou jsme zorganizovali pro nepohyblivé seniory na vozíčku, byla vzhledem ke kapacitě speciálního autobusu využita pouze seniory z Domu s pečovatelskou službou z Rožnova pod Radhoštěm. Během roku jsme se při přípravě exkurzí snažili maximálně efektivně využít objednaný autobus a díky tomuto opatření jsme mohli pro seniory ke konci roku uspořádat další akce. 

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

 

    Ze strany seniorů z obou měst byly akce realizované v rámci projektu jednoznačně hodnoceny jako přínosně strávený čas, který jim umožnil získat nové znalosti o okolní přírodě, zdraví prospěšných produktech, ekologickém zemědělství, poznat přírodní i kulturní bohatství našeho regionu. K dosažení cíle byly využity přednášky, workshopy s pobyty v zahradě i tematicky zaměřené exkurze na přírodovědně zajímavá místa.

      Během exkurzí jsme se vypravili např. za bobry a ptáky na neregulovaný tok řeky Bečvy ve Středním Pobečví, za orchidejemi do PP Svinec, do přírodních zahrad v Rožnově p.R. a ve Valašském Meziříčí, na mokřad Adámky na Prostřední Bečvě, k významnému beskydskému pralesu v NPR Salajka nebo do Stanice pro záchranu živočichů a Domu přírody Poodří v Bartošovicích na Moravě. Ke zvýšení informovanosti o ekologickém zemědělství a zdravém životním stylu přispěly exkurze na Eko-farmu Kozí Hrádek a farmu Zdeňka v Hustopečích nad Bečvou, do Šmajstrlova pohankového mlýna ve Frenštátě p.R. nebo do  rodinného včelařství v Rožnově p.R. V závěru roku jsme navštívili Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, který je velkou akcí na podporu udržitelného rozvoje a dřevěný česko – slovenský betlém v Horní Lidči. Z důvodu omezené pohyblivosti některých seniorů (na vozíčcích) v terénu byl pro tuto skupinu klientů domova zorganizována exkurze do Zámeckého parku Lešná s průvodcem, kde proběhla komentovaná prohlídka se zaměřením na přírodní hodnoty parku, květenu a význam i využití zdejších dřevin.

    Pomocí drobných ochranářských opatření, jako jsou např. výroba hotelu pro hmyz, škvorovníků, lojových krmítek, budek pro ptáky nebo výsadba letniček atraktivních pro hmyz, podpořili senioři přírodní druhovou rozmanitost na zahradě při Domovu seniorů v Rožnově p.R i ve Valašském Meziříčí. V domově v Rožnově se podařilo také se seniory vylepit na prosklené plochy UV samolepky, neboť každoročně zde spousta ptáků uhynula nárazem do prosklených ploch. Zmíněná drobná opatření zároveň přispěla ke zlepšení manuálních dovedností a kognitivních schopností seniorů a umožnila zejména seniorům na vozíčku lépe využít pobyt na zahradě..

     Přednášky byly zaměřeny na nejrůznější témata z oblasti přírody, ŽP a přírodních produktech v lidovém léčitesltví a medicíně - Ptáci na krmítku, Jak to chodí v úle, Přírodní zahrada, Čáp bílý a jeho ochrana, CHKO Beskydy a velké šelmy, Jak pomáháme ptákům na zahradě, Samoléčba pomocí bylinek, Třídění a recyklace odpadů, Houby v lidovém léčitelství, Apiterapie – léčba pomocí včelích produktů, Vánoce a lidová strava.

 

Celkem se v rámci projektu uskutečnilo 21 tematicky zaměřených přednášek, 9 workshopů, 3 vzdělávací pobyty v zahradě Domu s pečovatelskou službou v Rožnově pod Radhoštěm a 12 exkurzí.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

 

Cílem projektu bylo zapojit skupiny seniorů z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm do aktivit, které povedou ke zvýšení jejich zájmu o přírodu a ŽP v jejich okolí a umožnit jim prohloubit znalosti o přírodě, využití přírodních produktů i rozvoj dovedností. K dosažení cílů byly pořádány přednášky, workshopy, pobyty v zahradě i tematicky zaměřené exkurze do přírodovědně zajímavých míst a na regionální biofarmy.

Srovnání plánovaných cílů se skutečně dosaženými výsledky:

Aktivita                                                                Plán                                      Skutečnost

Přednášky                                                              21                                                21

Workshopy                                                              9                                                  9

Osvětové akce  s pobytem v zahradě                      3                                                   3

Exkurze                                                                  10                                                12

 

Všechny plánované projektové cíle byly splněny, díky efektivnímu využití finančních prostředků na dopravu byly v závěru roku uspořádány dvě exkurze nad původní plán.

  1. Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny (např. veřejnost, veřejná správa, děti do 18 let apod.) a pro řešitele projektu.

 

    Projekt umožnil seniorům z Valašského Meziříčí a z Rožnova pod Radhoštěm zapojit se do vzdělávacích aktivit, zvýšil jejich zájem o ochranu přírody, prohloubil znalosti o přírodě a kulturním dědictví regionu, o využití přírodních produktů v běžném životě, pozitivně podpořil jejich manuální a kognitivní schopnosti, nabídnul smysluplné využití volného času.

      Pro řešitele projektu bylo přínosem navázání nových kontaktů, získání nových zkušeností z ekovýchovné práce se skupinou seniorů. Část seniorů z Valašského Meziříčí se díky projektu pravidelně začala účastnit i mimo projektových aktivit Valašského ekocentra. 

 

  1. Zhodnocení dopadu projektu. Z důvodu statistického vyhodnocení přiřaďte projekt do jedné z následujících skupin - a)dopad místní b)regionální c)celostátní d)mezinárodní.

 

Projekt měl místní dopad na skupiny seniorů z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 

Podstatné změny a problémy při  realizaci projektu se nevyskytly žádné, nepodstatnými změnami bylo pouze operativní přesunutí termínů plánovaných aktivit s ohledem na aktuální stav přírody, deštivé počasí atd. Tyto přesuny neměly žádný vliv na celkové splnění plánovaných výstupů.  

 

Publicita projektu.

 

Podpora MŽP byla celoročně zveřejněna na titulní stránce našeho webu (www.ochranci.cz),  pravidelně byly zveřejňovány krátké tiskové zprávy k proběhlým akcím, kde podpora MŽP byla pravidelně uváděna – příklady viz příloha.

 

Udržitelnost

 

Pro další spolupráci se seniory se budeme snažit získávat finanční prostředky i v dalších letech. Část valašskomeziříčských seniorů bez pohybového omezení bude navštěvovat naše environmentálně zaměřené akce ve Valašském ekocentru i v dalších letech. V Rožnově pod Radhoštěm bude alespoň částečně pokračovat započatá spolupráce s Domovem pro seniory s pohybovým omezením. Drobná ochranářská opatření uvedená v projektu byla realizována jednorázově, ale budou dále udržována v rámci činnosti občanského sdružení Zdravý Rožnov p.R. a SmRS ČSOP Valašské Meziříčí.

 

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Státní program EVVO a environmentálního poradenství, oblast 5

 

Cíl 5.2.téma Příroda

Přednášky 17

Exkurze   6

Workshop 9

Zvýšení zájmu o přírodu a její ochranu, prohloubení znalostí, rozvoj dovedností

Státní program EVVO a environmentálního poradenství, oblast 5

 

Cíl 5.3. téma Místo, sídlo, krajina

Přednášky 3

Exkurze  6

Osvětové akce 3

s pobytem v zahradě

Posílení sounáležitosti s místem ,  kde žiju, vytváření vztahu k regionu

Státní program EVVO a environmentálního poradenství, oblast 5

 

Cíl 5.4. téma Udržitelná spotřeba

Přednášky 1

Zlepšení informovanosti o třídění a recyklaci odpadů

 


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace - pdf Fotodokumentace projektu
Počet zobrazených záznamů: 1