Hurá, ven do přírodní zahrady

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.

č. projektu

39

rok podání

2017

Dotace

164 300 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Inovativní programy EVVO pro děti a mládež


Závěrečná zpráva 

Popis způsobu řešení projektu

Projekt Hurá, ven do přírodní zahrady se zabýval dlouhodobým deficitem pobytu a kontaktu dětí s přírodou. Projekt vycházel z průzkumů a odborných studií, ve kterých bylo na problém syndromu deficitu přírody a odcizování přírodě opakovaně upozorňováno. Rovněž pak realizovaný projekt dopředu zajistil informace ohledně možnosti využívání venkovních prostor a zahrad pro školní prostředí.

Na základě metody místně zakotveného učení, s níž SEVER dlouhodobě pracuje, byla navržena možnost řešení zmíněného problému přes realizaci přírodních zahrad či zahrad s využitím přírodních prvků. Tato participativní metoda učení pak přímo zapojuje žáky do realizace přírodních prvků, a to plánováním a uskutečňováním praktických žákovských projektů ve venkovním prostředí školních zahrad. Metoda rovněž poskytuje a řeší zapojení žáků do problematiky svého okolí, aktivní ovlivňování věcí veřejných na lokální úrovni a zlepšení stavu životního prostředí.

Záměrem projektu bylo posílit vztah dětí k přírodě a zároveň jejich připravenost jednat ve prospěch životního prostředí. Cílem pak bylo zvýšit čas dětí strávený při výuce venku v přímém kontaktu s přírodou, realizací inovativních výukových programů a tvorbou přírodních prvků do školních zahrad.

 

 

Dosažené výsledky  a kvantifikace výstupů projektů:

Projekt Hurá, ven do přírodní zahrady byl realizován v pěti školních skupinách čtyř základních škol Královéhradeckého kraje. Zapojené školy: ZŠ Komenského Trutnov (dvě třídy), ZŠ Čistá Černý důl, ZŠ Školní Vrchlabí, Montessori ZŠ a MŠ s.r.o. Jednalo se o žáky prvního i druhé stupně základních škol. Každá ze zapojených školních skupin absolvovala tři výukové programy – setkání v tomto pořadí: výukový program v Horním Maršově v přírodní zahradě ekocentra DOTEK, druhé setkání přímo v místě zapojených škol, třetí setkání – slavnostní otevření školní zahrady pro veřejnost. Jednotlivá setkání a realizace přírodních prvků jsou doloženy prezenčními listinami a fotografiemi. Každá školní skupina vytvořila ve své školní zahradě minimálně jeden přírodní prvek (většinou však více). Pro realizaci a vedení inovativních školních programů o přírodních zahradách je vytvořena elektronická metodická příručka, rovněž doložena. Pedagogové zapojených škol se účastnili úvodního (informace o realizaci projektu a seznámení s problematikou přírodních zahrad a možností zapojení do výuky) a závěrečného setkání (evaluace projektu a inspirace od ostatních škol) – doloženo prezenčními listinami (pozn.: v úvodním setkání je v prezenční listině uvedená ZŠ Rudník, která však z projektu odstoupila a nahradila ji Montessori Náchod ZŠ a MŠ s.r.o., kde bylo úvodní setkání realizováno individuální formou). Všechny projektové výstupy byly v průběhu projektu naplněny.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit čas dětí strávený venku při výuce v přímém kontaktu dětí s přírodou. Cíle bylo dosaženo jednak realizací výukových programů (viz. metodická příručka projektu) – každý žák strávil na 3 venkovních výukových programech/setkáních čas venku v zahradě, dále žáci trávili nemalý čas venku při plnění úkolů – plánování a tvorba přírodních prvků do zahrady. Minimální odhadovaný čas, který žáci strávili díky projektu venku, je možné vyčíslit na 15 hodin, některé školy však nevytvářely jediný přírodní prvek do školní zahrady (snažily se naplnit co nejvíce kritérií přírodních zahrad), a proto je pravděpodobné, že tito žáci pak strávili venku až dvojnásobek času či více. Tento čas tak trávilo 101 zapojených projektových žáků. Výuka tedy jednoznačně probíhala venku, všechny realizované přírodní prvky jsou na školních zahradách.

Díky inovativním programům pro žáky prvního a druhého stupně základních škol o přírodních zahradách se žáci seznámili s myšlenkou přírodních zahrad, pochopili jejich význam a na základě toho sami navrhli realizaci jednotlivých přírodních prvků – zde hrála důležitou roli možnost participace žáků (každý mohl zastupovat jinou roli – plánování prvku, umístění, získání materiálu, volba materiálu, realizace prvku s nástroji, komunikace, propagace slavnostního otevření, apod.). Výsledkem dosažení jsou pak samotné realizované prvky viz. přílohy projektu.

 

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.:

Hlavní cílovou skupinou projektu byli žáci prvního a druhého stupně základních škol trutnovského regionu, žáky z obou stupňů základních škol se podařilo do projektu zapojit, ač s převahou žáků z prvního stupně. V rámci projektu byla vytvořena metodika, která je však daleko šířeji (celorepublikově) přenositelná pro potřeby realizace přírodních zahrad či jejich prvků v zahradách školních.

Projekt jednoznačně podpořil myšlenku přírodních zahrad, která na území královéhradeckého kraje zatím nemám příliš velké povědomí. Zapojení žáci i pedagogové se seznámili s přírodními zahradami, uvědomili si jejich obrovský význam pro životní prostředí, aktivně se plánováním a realizací (participativní metodou výuky) podíleli na vytvoření přírodních prvků v okolí jejich bydliště/školy, získali znalosti a dovednosti proměňovat „obyčejné“ zahrady v zahrady přírodní. Projekt vedl k environmentálně odpovědnému jednání. Školy i nadále plánují s touto tématikou pokračovat – vytvořit více přírodních prvků na svých zahradách a některé chtějí usilovat o certifikát přírodní zahrada.

Pro středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. jsou přínosy projektu nesmírně cenné. Cílem bylo, aby se žáci dostali během výuky do přímého kontaktu s přírodou, aby venku trávili více času. Projekt tyto cíle jednoznačně naplnil, u některých zapojených skupin předčil -  skupiny žáků nerealizovaly pouze jeden přírodní prvek ve školní zahradě, ale snažily se naplnit všechna kritéria certifikovaných přírodních zahrad, což je stálo nemalé (i fyzické) úsilí a velký čas strávený venku. Se zapojenými školami budeme SEVER v tomto tématu dále pokračovat a vidí v tématu školních přírodních zahrad určité řešení deficitu syndromu přírody. Díky projektu MŽP vznikla metodika, která je využitelná pro další roky při práci se školami v oblasti přírodních zahrad.

 

Zhodnocení dopadu projektu

 

regionální

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

 

Jedním z řešených problémů v projektu bylo počáteční zapojení jiné školy, která však po úvodním setkání pedagogů z projektu odstoupila a nahradila ji škola Montesorri Náchod ZŠ a MŠ s.r.o., kde bylo úvodní setkání pro pedagogy realizováno individuálně.

Jako náročné pro školy se v projektu ukázala realizace projektu, do jehož harmonogramu spadaly hlavní letní prázdniny. Obdobný projekt by bylo vhodnější zrealizovat celý do začátku prázdnin.

V úvodu projektu proběhla změna v rozpočtu (přesun částky 4000Kč z kapitoly 4.6. do kapitoly 4.9.) z důvodu, že v projektové žádosti v rozpočtu byla opomenuta částka na dopravu žáků na výukový program, v textové části však s touto položkou bylo počítáno. Změna byla na MŽP hlášena a schválena.

 

 

Publicita projektu. Popište, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace.

 

O projektu byla veřejnost informována přes naše internetové stránky a facebookový profil. Zapojené školy poskytovaly informace o dění v projektu na svých stránkách školy. MŽP jako poskytovatel dotace byl na každém závěrečném setkání (s velkou účastí veřejnosti) veřejně prezentován.

 

Udržitelnost – jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu

 

Udržitelnost projektu spatřujeme zejména v existenci metodické příručky, která i po skončení projektu bude funkční pomůckou pro realizaci programů o přírodních zahradách, ty budou financovány z vlastních zdrojů organizace. Na základě navázání spolupráce se školami pro téma přírodních zahrad, předpokládáme využití dalších činností naší organizace (konání seminářů a výukových programů) se zapojením (návštěvou, exkurzí) právě zapojených projektových škol a jejich přírodních prvků zahrad jako ukázku dobré praxe vzniklé na základě projektu Hurá, ven do přírodní zahrady podpořeným MŽP.

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 -2025

Především v cíli. 5.2. – rozvoj vztahu k přírodě a cíli 5.3 rozvoj aktivního ovlivňování svého okolí, místa a komunity

- Metodika k programům

- Realizace programů v zahradách

- 5 nově vytvořených prvků

- 2 setkání pedagogů

- podpoře pedagogů vzdělávat ve venkovním prostředí

- podpora výchovy vedoucí k přímému kontaktu s přírodou

- podpora osvěty rodičů (3. setkání)

- metoda místně zakotveného učení

- participativní přístup ve školách

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji

jedná se o aktivitu 3.2.4.3. Děti a mládež

- Metodika k programům

- Realizace programů v zahradách

- 2 setkání pedagogů

 

- podpora realizace environmentálních projektů škol

- řešení problémů životního prostředí

- lokální prostředí a jeho hodnoty (místně zakotvené učení)

 

 

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání 2015- 2020

Kap. B základní vzdělávání

- Metodika k programům

- Realizace programů v zahradách

- 5 nově vytvořených prvků

 

- Participativní učební metody

- Rozvoj kompetencí pro skutečné jednání žáků ve prospěch životního prostředí a jeho udržitelnost

- aktivní občanství

 


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace - pdf Fotodokumentace výukového programu
Počet zobrazených záznamů: 1