Deník neznámého

Botič o.p.s.

č. projektu

71

rok podání

2017

Dotace

196 540 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Inovativní programy EVVO pro děti a mládež


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Obsahem projektu byla tvorba, pilotní ověření a evaluace nového venkovního programu zaměřeného na přímý kontakt dětí s přírodou areálu Toulcova dvora.

Program začíná příběhem, který děti vtáhne do děje a motivuje je k aktivní činnosti. Po neznámém cestovateli zůstalo torzo jeho deníku jen s několika fotografiemi společně s mnoha neuspořádanými poznámkami a informacemi, které však již nestačil k fotografiím správně přiřadit. Základní fotografie přesně ukazují na místa (25 stanovišť), kudy svou cestu podnikal. Úkolem dětí je podle nich najít správnou trasu a pak k nim přiřadit rozvíjející informace (poznámky) či doplňující fotografie o daném stanovišti, podle kterých se dozví čím je dané místo zajímavé, popřípadě vyřešit zadané úkoly. K vybraným stanovištím jsou připravené i pracovní listy pro zaznamenávání zjištěných informací (písemně nebo malůvkou) pro ukotvení zážitků a poznatků. Mezi doplňující fotografie a poznámky jsou zamíchány i zavádějící fotografie a informace pro to, aby si děti díky těmto kontrastům uvědomily pestrost přírody a jedinečnost dané lokality. Děti mohou pracovat ve skupině, ve dvojicích nebo samostatně a po projití celé trasy informují ostatní nad rozloženou mapou s vyznačenými stanovišti o tom, co na jednotlivých stanovištích viděly, zažily a dozvěděly se.

Deníky jsou vytvořené pro dvě cílové skupiny na základě náročnosti a to pro předškolní děti a mladší školní děti. Pro každou cílovou skupinu jsou vytvořené tři sady deníků (1. sada zaměřená na krajinu, 2. na živočichy a 3. na rostliny), aby se děti při závěrečném sdílení dozvěděly o dané lokalitě co nejvíce. Pro lepší názornost a aktuálnost, obsahuje každá sada různé varianty v návaznosti na roční období, aby si děti při opětovné návštěvě dané lokality v průběhu roku uvědomily, jak se stanoviště proměňují.

Pro děti školou povinné je deník opatřen písemným návodem jak s deníkem pracovat, v případě že s nimi nebude dospělý doprovod.

 

Hlavní etapy projektu:

leden – únor                vytvoření tří prvotních metodik programu (krajina, živočichové, rostliny) pro zimní období

duben – květen           vytvoření tří prvotních metodik programu (krajina, živočichové, rostliny) pro jarní období

červenec – srpen         vytvoření tří prvotních metodik programu (krajina, živočichové, rostliny) pro letní období

říjen – listopad            vytvoření tří prvotních metodik programu (krajina, živočichové, rostliny) pro podzimní období

březen, červen, září, prosinec             realizace zkušebních programů, jejich evaluace,  následná kvalitativní úprava metodik a vyhodnocení provedených úprav

duben – prosinec        realizace již evaluovaných programů

prosinec                      vyhodnocení projektu

 

Evaluace programu byla zadána zkušené hodnotitelce. Po vytvoření prvotních metodik a Deníků neznámého proběhlo jejich odzkoušení na vzorku dětí, které docházejí do zájmových kroužků RC Mateřídouška. Tyto zkušební programy proběhly pod dohledem hodnotitelky v měsících březen, duben, červen, září a prosinec. Vždy se hodnotily všechny 3 varianty pro obě skupiny na jejichž základě došlo k doporučeným úpravám metodik a Deníků neznámého.

 

 

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Výstup

Počet

Sada deníku pro děti předškolního věku

45 ks; (3 x 15 sad); 1. sada zaměřená na krajinu, 2. na živočichy a 3. na rostliny s tím, že každá sada bude obsahovat varianty vztahující se k jednotlivým ročním obdobím

Sada deníku pro děti mladšího školního věku

45 ks; (3 x 15 sad); 1. sada zaměřená na krajinu, 2. na živočichy a 3. na rostliny s tím, že každá sada bude obsahovat varianty vztahující se k jednotlivým ročním obdobím

Úvodní list (zalaminovaný)

90 ks

Mapa areálu s vyznačenými stanovišti

10 ks

Základní fotografie (formát 13x18cm, zalaminované)

2250 ks

Doplňující fotografie nebo kresby (formát 13x18cm, zalaminované)

5400 ks

Slovní popisky základní i doplňkové, zalaminované

2400 ks

Pracovní listy

900 ks; každá sada obsahuje 10 PL

Program Deník neznámého pro děti předškolního věku

zpracovaná metodika programu ve 3 variantách (krajina, živočichové, rostliny)

Program Deník neznámého pro děti mladšího školního věku

zpracovaná metodika programu ve 3 variantách (krajina, živočichové, rostliny)

Evaluační zpráva

24    s

 

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Dosažené výsledky naplnily stanovené cíle. Vzhledem k velkému objemu dat je metodický materiál ze zimního období Deníku neznámého přílohou závěrečné zprávy na zvláštním CD. Další materiály jsou zpracovány obdobně. Dotazníky pro podklad evaluační zprávy jsou umístěny na CD spolu se závěrečnou zprávou. V tištěné podobě je přiloženo jen několik souhrnných fotografií.

 

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu

Přínos projektu spočívá v rozvoji těchto kompetencí u dětí zapojených do projektu:

  • dítě dovede samostatně pracovat a je schopno dobrat se výsledku dle vlastního uvážení, získává vizuální orientaci v přírodě a má radost, že vše zvládlo samo; (kompetence k učení),
  • dítě řeší problém na místě dle vlastní zkušenosti pomocí pokusu a omylu a dosavadních znalostí; (kompetence k řešení problémů),
  • dítě dokáže spolupracovat ve skupině a chápat daná pravidla; (kompetence sociální),
  • dítě umí sdělovat prožitky a pocity, popřípadě prezentovat výsledky své činnosti; (kompetence komunikativní).

 

Přínos projektu pro řešitele spočívá v jeho samotné realizaci, neboť výstupem je vytvoření produktu, který v nabídce služeb (aktivit) organizace, potažmo Toulcova dvora dosud chyběl. Toulcův dvůr doposud nenabízel žádnou aktivitu pro děti, které jej navštíví neorganizovaně. Proto budou Deníky neznámého k zapůjčení i v IC Toulcova dvora a budou jim vydány po složení vratné zálohy. 

 

 

Zhodnocení dopadu projektu

   Projekt byl realizován v kraji Praha a měl dopad převážně na tento region.  

 

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

Při realizaci projektu nedošlo k zásadním změnám v postupu a k problémům při jeho řešení.

 

Publicita projektu

Propagace výstupu projektu je zajištěna uvedením loga MŽP jako donátora projektu na zadní straně každého obrázku a deskách Deníků neznámého.

 

 

Udržitelnost

Deníky neznámého budou využívány dětmi, které navštíví areál Toulcova dvora a průběžně se budou aktualizovat pouze ty části, které budou opotřebené užíváním nebo na nich již nebudou informace aktuální. V průběhu roku se rozhodneme, jestli by se Deníky neznámého nedaly využít jako samostatný ekologický výukový program pro školní kolektivy, který bychom mohli v příštích letech nabídnout (přímo nebo po metodické úpravě) školám.

 

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025

 

Strategická oblast 2

Cíl 2.6.

Opatření 2.6.3.

Deník neznámého

Nové metodické přístupy jejichž cílem je u dětí podporovat samostatné myšlení, tvořivost, pozorování, samostatnost, nebát se experimentování a hledat vlastní řešení problémů.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025

 

Strategická oblast 5

úkol 5.2.6.1.

 

Deník neznámého

Projekt rozvíjí především relevantní téma Příroda a Místo, sídlo, krajina. Programy podpoří lektory v efektivním využívání učení dětí v přírodě pro rozvoj jejich senzitivity k přírodě a znalostí, dovedností a postojů ve vztahu k přírodě.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025

Opatření 5.2.5.

Deník neznámého

Projekt podporuje lektory v rozvíjení, využívání a sdílení jejich didaktických a přírodovědných dovedností pro vzdělávání v terénu.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období let 2016-2025

Prioritní oblastí 1

Opatření 1.2

Deník neznámého

Výstup projektu zajišťuje výuku v bezprostředním kontaktu s přírodou.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období let 2016-2025

Opatření 1.3

Deník neznámého

Výstup projektu lze využít k realizaci vzdělávacích programů a aktivit EVVO ve školách.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období let 2016-2025

Opatření 1.5

Deník neznámého

Výstup projektu rozvíjí mimoškolní a zájmové činnosti pro děti a mládež.

 

 

 


Přílohy

Typ přílohy Název
Výukový program Evaluace programu Deník neznámého
Počet zobrazených záznamů: 1