Dokumentace významných geologických jevů v lomech na Hádech u Brna

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

č. projektu

9

rok podání

2017

Dotace

73 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Sběr dat, mapování

Široká veřejnost

Ostatní projekty ochrany přírody

Ochrana geologického dědictví


Závěrečná zprávaPopis způsobu řešení projektu

V prvé řadě bylo potřeba získat data, tedy provést v terénu inventarizační geologický průzkum dobývacího prostoru Hády. Tímto byla pověřena geoložka Mgr. Jana Šušolová, kurátorka geologických sbírek Moravského zemského muzea. Byla zaznamenána lokalizace a podrobná charakteristiku vyskytujících se geologických jevů v prostoru lomu Džungle a etážového, Růženina a Lesního lomu. Byly také pořizovány kvalitní fotografie jednotlivých jevů.

Výsledky průzkumu byly následně zpracovány do podoby publikace. Publikace ve formě brožury byla připravována pro laické čtenáře – zájemce z řad veřejnosti a pedagogy. Tomu byl podřízen styl psaní – jednoduchost, minimalizace odborných výrazů, případně jejich vysvětlení. Cílem bylo vytvořit praktického průvodce po geologických zajímavostech, které je možné na Hádech vidět a přiblížit geologii veřejnosti. Publikace je postavena především na fotografiích, které nejlépe dokumentují složité geologické jevy a procesy. Stručné výstižné texty obsahují odkazy na jednotlivé fotografie.

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Výsledky zcela odpovídají našemu záměru popsanému v žádosti. Byl proveden podrobný terénní průzkum, na základě kterého byl získán balík dat o pozorovatelných geologických jevech v lomech na Hádech. Informace byly následně zpracovány a publikovány jako brožura „Geologie Hádů u Brna“. Brožura přehledně a přístupně vysvětluje geologickou historii území a na fotografiích i slovně popisuje geologické jevy, které mohou člověka při návštěvě lokality zaujmout. Vznikla velmi vhodná a praktická pomůcka pro zvídavé laiky i pro pedagogy, které významně podporuje v terénní výuce.

Technické provedení brožury:

materiál – tvrdé křídové desky s matným laminem,

formát – 210 x 99 mm,

barevnost – barevné,

počet vnitřních stran – 24.

ISBN publikace: 978-80-903121-3-5

Publikace byla vydána v nákladu 1000 ks a je nyní v Lamacentru Hády k dispozici všem zájemcům.

Pět brožur zasíláme k nahlédnutí společně s touto závěrečnou zprávou.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Vytčené cíle byly zcela naplněny. Předmětem projektu byla dokumentace významných geologických jevů v lomech na Hádech u Brna a jejich prezentace formou vydání publikace.

Byl proveden profesionální monitoring geologických jevů v prostoru etážovém lomu, lomu Džungle, Růženina lomu a Lesního lomu. Na základě získaného materiálu včetně podrobné fotodokumentace byla sestavena a vydána brožura určená pro laickou veřejnost. Brožura přesně odpovídá parametrům uvedeným v žádosti o podporu.

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny  a pro řešitele projektu.

Cílovou skupinou projektu byla široká laická veřejnost a školy v rámci EVVO. Lokalitu Hády na kraji Brna navštíví každoročně několik tisíc lidí, od mladých lidí, přes rodiče s dětmi až po seniory. Současně se jedná o oblíbený cíl exkurzí a vycházek školských zařízení a dalších institucí pracujících s dětmi a mládeží. I naše organizace nabízí pro školy přímo geologicky zaměřený venkovní výukový program realizovaný na Hádech. Materiál získaný v rámci dokumentace významných geologických jevů ve zdejších lomech se proto stává důležitým podkladem pro zkvalitnění našich programů. Získaná data s fotografiemi byla zpracována do praktické brožury, která je nyní k dispozici všem zájemcům a je nabízena pedagogům, kteří ji mohou využít při výuce. Výsledná publikace je jednoduchá, skladná a přehledná pomůcka s ukázkami zajímavých geologických jevů, u kterých odhaluje jejich stáří, vznik a další souvislosti. Materiál upozorňuje na zajímavá místa, která je možno potkat při procházce po Hádech.

 

Zhodnocení dopadu projektu.

  1. b) regionální

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu – v této kapitole též shrňte všechny podstatné a nepodstatné změny projektu, pokud takové byly

Při řešení projektu nedošlo k žádným změnám oproti plánu, neobjevily se ani žádné závažné problémy.

 

Publicita projektu. Popište, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace.

Informace o realizaci projektu a jeho podpoře MŽP je široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách naší organizace – www.lamacentrum.cz. Stránky jsou hojně navštěvované (od r. 2012 celkem 216000 přístupů). Informace o podpoře je samozřejmě součástí také vydané publikace „Geologie Hádů u Brna“, která je k dispozici všem návštěvníkům Lamacentra Hády (přes deset tisíc osob ročně) a přímo nabízena bude pedagogům účastnícím se se žáky programů v Lamacentru.

 

Udržitelnost – jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu

Projekt byl naplánován jako jednoletý, bez nutnosti návaznosti na další aktivity. Získané poznatky byly ještě v rámci projektu využity pro publikaci výsledků. Publikace je k dispozici zájemcům z řad široké veřejnosti a bude nabízena pedagogům, kteří ji mohou využít při vlastní výuce v terénu. I lektoři naší organizace novou praktickou brožuru využijí pro zkvalitnění venkovních geologických výukových programů. Výsledky projektu budou v dalších letech sloužit pro EVVO a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo. Uveďte tabelární výčet konkrétních opatření, úkolů apod. strategických dokumentů, k jejichž naplnění řešení projektu přispělo

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektového výstupu

Čím projektový výstup přispěl k naplnění

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

PO 2, P 2.3, Cíl 1 Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a 2 Podpořit výzkum, vývoj a inovace. Vzdělávání musí být prioritou sociálně-ekonomického rozvoje ČR, protože rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, kreativní a hodnotovou orientaci lidí i kvalitu jejich každodenního života. Podpora spolupráce vědecko-výzkumných organizací s veřejným a neziskovým sektorem i využití výsledků vědy a výzkumu při poskytování veřejných služeb a implementaci politik.

PO 4, P 4.1, Cíl 2 Chránit volnou krajinu. Uskutečnění vzdělávacího programu zvyšujícího povědomí o hodnotě krajiny, její úloze a o jejích změnách.

Výsledek inventarizačního geologického průzkumu.

Brožura Geologie Hádů u Brna.

Byl podpořen výzkum a vydaná publikace slouží k šíření vzdělávání. Pedagogové mohou zkvalitnit svoji výuku a publikace vybízí k exkurzi na lokalitu, povzbuzuje zájem o ni.

Státní program EVVO a EP na léta 2016–2025

SO 5, 5.2 Obsahové téma: Příroda.

5.2.5 Podporovat učitele, pracovníky s dětmi a mládeží a další vzdělavatele v rozvíjení, využívání a sdílení jejich didaktických a přírodovědných dovedností pro vzdělávání v terénu (využívání přímého kontaktu s přírodou pro vzdělávání) a při odbourávání mentálních bariér (např. potřeby organizovat veškerý čas dětí)

5.2.5.2 Podpořit vydání metodických a inspiračních publikací a materiálů (včetně zahraničních překladů) z oblasti vzdělávání v terénu.

5.2.6 Podporovat různé formy neformálního/mimoškolního a celoživotního vzdělávání a výchovy v přírodě od předškolních dětí přes teenagery, zájmové skupiny dospělých po seniory – dlouhodobou práci skupin (oddílů, kroužků, spolků) využívajících pro výchovu především pobyt v přírodě (např. na základě hnutí lesní moudrosti, turistických oddílů mládeže, skautingu apod.), činnost dalších aktérů (od mateřských center, dětských skupin, organizací dětí a mládeže přes zájmové organizace po univerzity třetího věku) zaměřenou na využití pobytu v přírodě (táborů, výletů do přírody a jiných venkovních akcí včetně akcí lesní pedagogiky) pro vzdělávání a výchovu.

Vydaná publikace je vhodným nástrojem pro podporu vzdělávání venku, v kontaktu s přírodou, a to jak v rámci školní či mimoškolní výuky, tak formou samo vzdělávání široké veřejnosti.

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020

TC 3, P 3.1 a 3.2, Zvyšovat environmentální povědomí veřejnosti o životním prostředí podporou systematické informovanosti, osvěty a ekoporadenství. Zvyšovat obecné povědomí o významu biodiverzity, krajinných hodnot, vyrovnaného vodního režimu a o příznivém vlivu vody a zeleně v sídlech.

Ve vydané publikaci jsou přístupnou formou prezentována získaná data o geologických zajímavostech dobře přístupné a nejen geologicky velmi významné přírodní lokality na kraji Brna. Podstatně se tak zvyšuje povědomí veřejnosti o významu území.

Cíle a indikátory pro EVVO v ČR

Kompetence: Vztah k přírodě, vztah k místu, ekologické děje a zákonitosti

Vydaná publikace shromažďující informace o geologii Hádů bude využívána v rámci EVVO. V rámci terénních programů budou s jejím využitím rozhodně rozvíjeny zmíněné kompetence.

 


Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.