Bílé stráně – ochrana geoekologického fenoménu Poohří a Českého středohoří

ARNIKA - Program Ochrana přírody

č. projektu

91

rok podání

2017

Dotace

198 720 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní

Ostatní příroda

Péče o geologické a speleologické lokality

Ochrana geologického dědictví


Závěrečná zpráva

 

 

Popis způsobu řešení projektu

 

V rámci projektu jsme se věnovali mapování lokalit bílých strání. Nejprve jsme z historických pramenů, především prací Mgr. Miloslava Studničky, připravili seznam bílých strání v oblasti Českého středohoří a Poohří, a to ve spolupráci s Ing. Romanem Hamerským pracovníkem Správy CHKO České středohoří a místním botanikem a mapovatelem NATURY 2000 Mgr. Karlem Neprašem.

Lokality jsme rozdělili podle jejich zjistitelného stavu do tří skupin. První skupinu tvořily lokality, které jsou nejvíce chráněny. O tyto lokality je nejvíce pečováno a jsou považovány za nejcennější. Tuto skupinu jsme se proto rozhodli do mapování nezahrnout. Naopak mapovatel botanik Mgr. Jindřich Prach zmapoval lokality druhé a třetí skupiny, kterých bylo 31. U těchto lokalit jsme se zaměřili na jejich stav, potenciál z pohledu ochrany přírody a vhodný management, který by jejich kvalitu zvýšil.

 

Výsledky mapování jsme shrnuli do studie, která má 165 stran a která obsahuje množství obrazového materiálu, map a fotografií. Celkem 11 lokalit bylo vyhodnoceno jako velmi cenné lokality s vysokým potenciálem, pokud jim bude poskytnuta odpovídající péče.

Studie ke stažení: http://arnika.org/bile-strane-studie.

Mapa lokalit je pak zde: http://arnika.org/bike-strane.

 

Studie a mapování byly prezentovány na tiskové konferenci a na semináři, které proběhly 8. 12. 2017 v Muzeu města Ústí nad Labem. Na základě tiskové konference vyšel článek v deníku Právo. Semináře se zúčastnili hlavně regionální odborní i amatérští botanici a ochránci přírody. Mapování bylo botanickou a ochranářskou veřejností (včetně AOPK) velmi ceněno.  Velmi dobře hodnoceny byly rozsah, hloubka a odbornost mapování. Výsledek mapování je ojedinělý, neboť uceleně a jednotně popisuje všechny méně známé a méně chráněné bílé stráně ve vytyčené oblasti, které sice byly popisovány, ale až na výjimku o ně nebylo pečováno. Zároveň studie odhaluje lokality, které buď byly publikovány jako lokality bílých strání, ale nesplňují kritéria bílých strání, nebo jsou již příliš degradovány a nemá význam se o ně dále snažit pečovat. Mapování bylo dále hodnoceno jako velmi dobrý informační zdroj pro stanovení managementu, který je i ve studii rozebírán.

 

Dále jsme se v projektu věnovali zvyšování informování veřejnosti o bílých stráních. Vytvořili jsme informační a sbírková videa, která jsme publikovali na sociálních sítích. Videa si získala značnou popularitu.

http://arnika.org/pomozte-chranit-vzacne-rostliny

 

https://www.facebook.com/arnika.org/

 

Také jsme pořídili fotografie bílých strání, které jsme zařadili do kalendáře pro veřejnost, jehož náklad byl na podzim roku 2017 rozebrán veřejností. Pro vážnější zájemce o bílé stráně jsme uspořádali 10. září 2017 botanickou a ekologickou exkurzi. Exkurze z Lipské hory na Košťálov a dále na Opárno proběhla 10. září 2017. Zúčastnilo se jí 29 osob, z nichž někteří jsou spolupracovníky německé organizace Grüne Liga, která dlouhodobě spolupracuje s Arnikou. Více na: http://arnika.org/probehla-exkurze-po-bilych-stranich.

 

Projekt navazuje na téma, kterému se Arnika věnuje již několik desetiletí. Počátek péče o bílé stráně je ve stěhování vzácných rostlin chráněného území vrchu Bělák na jiné lokality. Dodnes se věnujeme sečení lokalit, na které byly rostliny z Běláku přeneseny. I letos jsme uspořádali sečení pro veřejnost pod Lipskou horou, kterého se účastnilo skoro 40 pomocníků.

http://arnika.org/dekujeme-za-pomoc-se-secenim-pod-lipskou-horou-2

 

Chráněné území Bělák zaniklo zasypáním Radovesickou výsypkou a dnes ho v krajině již nic nepřipomíná. Proto jsme toto významné zaniklé chráněné území chtěli připomenout. Vytvořili jsme aplikaci celého geologického vývoje Běláku, která zároveň popisuje obecný vývoj bílých strání, http://arnika.org/vyvoj-belaku-2. Pro připomínku mimo internet jsme vytvořili informační ceduli shrnující význam a osud Běláku.

 

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Mapa bílých strání

Mapa lokalit, na které jsou odlišeny lokality podle jejich stavu popsaného ve studii, je dostupná online. http://arnika.org/bike-strane

 

Studie o bílých stráních

Na základě mapování byla vytvořena studie o jednotlivých lokalitách bílých strání. Studie hodnotí stav lokalit a navrhuje jejich vhodný management. Studii  tvoří 165 stran a obsahuje velké množství map a fotografií lokalit, které slouží k lepšímu představení lokalit.

Studie je dostupná online: http://arnika.org/bile-strane-studie

 

Studie o bílých stráních s vloženou mapou

Studie o bílých stráních nakonec nebyla tištěna, neboť to nedovolily finanční možnosti projektu. Finance na tisk a grafiku byly vyčerpány na jiné výstupy především na kalendář. Zároveň se tisk nejevil jako bezpodmínečně nutný, protože studie je volně dostupná online.

 

Informační cedule o bývalém chráněném území Bělák

Informační tabule obsahuje informace o chráněném území Bělák, včetně jeho zasypání a přenesení cenných rostlin na jiné lokality.

 

Internetová aplikace se simulací geologického vývoje Běláku

Internetová aplikace zachycující vývoj Běláku určena pro širokou veřejnost je umístěna na našich internetových stránkách. Aplikace zachycuje historii lokality od období prvohorního moře až po její zasypání Radovesickou výsypkou. http://arnika.org/vyvoj-belaku-2

 

 

Kalendář s tématikou bílých strání

Kalendář byl vytištěn v nákladu 250 kusů z důvodu nedostatku financí na větší náklad. V kalendáři byly použity fotografie vlajkových druhů a bílých strání vzniklé během focení na bílých stráních 10. a 11. srpna 2017. Kalendář byl použit jako informační materiál pro širokou veřejnost.

 

Komentovaná exkurze na některou z bílých strání

Botanická a ekologická exkurze z Lipské hory na Košťálov a Opárno představila 29 účastníkům fenomén bílých strání včetně specifických druhů a vhodnou ochranu těchto lokalit.

Exkurze byla překládána do němčiny.

http://arnika.org/exkurze-po-rostlinach-bilych-strani-v-ceskem-stredohori

http://arnika.org/probehla-exkurze-po-bilych-stranich

 

Zprávy na sociálních sítích a internetu

O projektu jsme informovali množstvím příspěvků na sociálních sítích především na Facebooku i na našich internetových stránkách. Příklady jsou v příloze 7.

 

Seminář pro státní správu, samosprávu, odbornou veřejnost a studenty

Seminář se uskutečnil 8. 12. 2017 od 10.30 do 14.00 v Muzeu města Ústí nad Labem. Jeho cílem bylo především představit mapování bílých strání, které bylo provedeno, a studii, která byla vypracována. Metodiku mapování a jeho výsledky představil mapovatel Mgr. Jindřich Prach. Ten také seznámil účastníky a účastnice se stavem mapovaných lokality. Péči o lokality bílých strání včetně plánů budoucí péče představil Ing. Roman Hamerský. Projekt včetně podpory MŽP a studii představili pracovníci Arniky Nikol Krejčová a Vlastimil Karlík.

Účastníci semináře byli hlavně odborní i amatérští botanici a ochránci přírody, což se ukázalo jako velká výhoda v možnostech sdílení zkušeností a informací, neboť během semináře probíhala obsáhlá diskuze o způsobu ochrany bílých strání a jednotlivých představovaných lokalitách. Z diskuze vyplynuly i další roční aspekty lokalit, tedy i výskyt cenných druhů například orchidejí. Jako vůbec nejcennější lokalita z mapovaných lokalit byla na základě diskuze vyhodnocena lokalita Houžetín, která je velmi různorodou mozaikou stanovišť včetně halofytního stanoviště.

http://arnika.org/proc-zachovat-bile-strane-na-ustecku-seminar-pro-novinare

 

Tisková konference

Tisková konference proběhla 8. 12. 2017 od 9.30 v Muzeu města Ústí nad Labem. Byla na ní představena studie a problematika ochrany bílých strání. Na základě této tiskové konference vyšel článek v deníku Právo: Ekologové zmapovali bílé stráně Českého středohoří.

 

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Mapa bílých strání – elektronická verze

Realizováno: Mapa obsahující všechny lokality zmiňované ve studii, které jsou barevně rozlišeny podle jejich stavu.
Dostupná zde: http://arnika.org/bike-strane.

 

Studie o bílých stráních s vloženou mapou – tištěná verze 10 kusů

Realizováno: Studie nebyla vytištěna z důvodu finančních. Veřejnosti je a bude volně přístupná elektronická verze
Dostupná zde: http://arnika.org/biodiverzita#publikace.

 

Studie o bílých stráních – elektronická verze

Realizováno: Studie obsahuje detailní informace o všech mapovaných lokalitách bílých strání.

Dostupná zde: http://arnika.org/biodiverzita#publikace.

 

Informační cedule o bývalém chráněném území Bělák – 1 v blízkosti Běláku

Realizováno: Cedule vysvětlující geologický vývoj Běláku byla vytvořena.

 

Internetová aplikace se simulací geologického vývoje Běláku

Realizováno: Aplikace je dostupná na internetových stránkách: http://arnika.org/vyvoj-belaku-2.

 

Kalendář s tématikou bílých strání – 500 kusů

Realizováno: Z finančních důvodů vytištěno 250 kusů kalendáře. Kalendáře byly darovány podporovatelům.

 

Komentovaná exkurze na některou z bílých strání – 15 až 30 účastníků

Realizováno: Exkurze proběhla 10. září 2017, zúčastnilo se jí 29 osob.

http://arnika.org/exkurze-po-bilych-stranich

 

Zprávy na sociálních sítích a internetu – 10 zpráv

Realizováno: Na Facebooku bylo zveřejněno 7 zpráv, na internetových stránkách 5 zpráv.

 

Samolepky/dárkové listiny na podporu ochrany bílých strání – 100 kusů

Tisk samolepek a listin byl realizován, ale z důvodu nedostatku financí, které byly finance byly použity především na výrobu kalendáře, byl financován z vlastních zdrojů.

 

Seminář pro státní správu, samosprávu, odbornou veřejnost a studenty – 25 až 30 účastníků

Realizováno: Seminář se uskutečnil 8. prosince 2017 v Muzeu města Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 10 účastníků z řad odbornější veřejnosti.

 

Tiskové konference – 1

Realizováno: Tisková konference se uskutečnila 8. prosince 2017 v Ústí nad Labem a byla na ni představena studie o mapování bílých strání.

 

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele projektu.

Hlavními cílovými skupinami byla veřejnost, zástupci obcí a odborná veřejnost. Projekt byl ceněn velmi pozitivně. Především odborná veřejnost složená z CHKO České středohoří, České botanické společnosti a oblastních muzeí cenila projekt a jeho výstupy velmi vysoko. Odborníci oceňují komplexitu výsledků a širokou možnost jejich použití pro ochranu přírody.

Laickou veřejností jsou velmi dobře hodnocené popularizační výstupy projektu. Občané ocenili nové informace podané přístupnou formou, které jim umožňují pochopit blíže regionální přírodu a možnosti její ochrany.

 

Arnika se v tématu bílých strání angažuje již několik desetiletí, tento projekt ji pomohl zúročit velké znalosti a zkušenosti, které nasbírala a posunout ochranu bílých strání zmapováním mnoha lokalit, které stojí mimo hlavní ochranářský zájem. Arnika chce na projekt navázat návrhem a prováděním managementů vytipovaných lokalit v případě dostatečných finančních prostředků.

 

 

Zhodnocení dopadu projektu.

Dopad projektu je vzhledem k významu pro ochranu životního prostředí celostátní.

 

 

Změny v postupu a problémy při řešení projektu

Změna v řešení projektu se uskutečnila v termínu mapování, které se z důvodu schválení finanční podpory projektu později než bylo očekáváno a následného hledání mapovatele uskutečnilo až na podzim. Přes pokročilou roční dobu bylo možné hodnotit kvalitu lokalit bez problémů, neboť jejich stav byl zřejmý.

Z důvodu nedostatku financí bylo vytištěno méně kalendářů, než bylo v projektu vyčísleno, tedy jen 250 kusů, a nebyly vytištěny samolepky nebo darovací listiny.

 

Publicita projektu.

O projektu jsme informovali pomocí zpráv na sociálních sítích a internetových stránkách a dále pomocí tiskových zpráv.

 

Podpora MŽP byla prezentována na všech materiálech vzniklých v rámci projektu, na internetových stránkách, na všech akcích organizovaných v rámci projektu.

 

Udržitelnost

Výsledky mapování budou používány především k ochraně lokalit bílých strání nejen Arnikou, ale také státními institucemi jako je CHKO České středohoří a místními spolky. Studie je také informačním zdrojem pro odbornou veřejnost, oblastní muzea, Českou botanickou společnost, studenty a další. Zhodnocení stavu lokalit může umožnit nastavení a zavedení vhodného managementu, který může lokality zachránit před zánikem.

Na základě popisu lokalit ve studii bude navržena přísnější ochrana některých lokalit jako je lokalita Houžetín. Z pořízených fotografií projektu a z výsledků mapování je plánováno uspořádání výstavy bílých strání.

 

Ustanovení strategických dokumentů, jejichž naplnění řešení projektu přispělo

 

Název strategického dokumentu

Označení kapitoly / úkolu / opatření strategického dokumentu

Označení projektové aktivity / projektového výstupu

Čím projektová aktivita / výstup přispěly k naplnění

SPŽP

Cíl: 3.1.1 Zvýšení ekologické stability krajiny

Návrh ochrany bílých strání

Byl navržen konkrétní management u konkrétních lokalit.

SPŽP

Cíl: 3.2.2 Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť

Projekt jako celek, především však  Seminář

Byly zmapovány lokality bílých strání, jejichž stav byl vyhodnocen a byl navržen konkrétní management. Všechny tyto poznatky byly prezentovány n semináři.

SPŽP

Informační nástroje pro výkon státní správy

Mapa a studie

Studie a mapa obsahují nové poznatky o již známých lokalitách bílých stráních.

SPŽP

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (Zvyšovat obecné povědomí o významu biodiverzity, krajinných hodnot,  …. )

Internetové aplikace o vývoji Běláku a všechny aktivity v části

Popularizace bílých strání

Exkurze po bílých stráních, studie a mapa bílých strání, aplikace o vývoji Běláku, zprávy na internetu a sociálních sítích seznámily veřejnost s informacemi o bílých stráních.

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

2.4.2 Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť

Sečení lokalit, zvýšení informovanosti veřejnosti, mapování lokalit

Péčí o lokality, návrhy managementů ve studii, publikací projektu

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR

2.4.4 Zajistit ochranu přírodních procesů

Mapování lokalit bílých strání

Studie a seminář pro veřejnost zveřejnily managementová opatření.

Vysvětlivky: SPŽP = Státní politika životního prostředí 2012 - 2020

 

 


Přílohy

Typ přílohy Název
Studie, odborné zprávy Studie Bílé stráně v Českém středohoří a dolním Poohří
Ostatní Mapa lokalit
Počet zobrazených záznamů: 2